eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej DCOPiH w Obornikach ŚląskichOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej DCOPiH w Obornikach Śląskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Hirszfelda 12

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-413

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@dco.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dcopih.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej DCOPiH w Obornikach Śląskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0f32ad7-a138-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dcopih.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=DCOPIH

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dcopih.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=DCOPIH

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy E-Zamawiający dostępnej pod adresem: https://dcopih.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=DCOPIH
oraz – w sytuacjach awaryjnych - poczty elektronicznej dzp@dco.com.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi skorzystać z Platformy E-Zamawiający, na zasadach określonych w Regulaminie Marketplanet oraz Instrukcji dla wykonawców https://dcopih.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=DCOPIH.
Tam też zostały opisane wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej, w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: doc., docx., pdf. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego: https://dcopih.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=DCOPIH przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);
5. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.
6. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy.
7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 9, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
11. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SWZ.
12. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporzadzenie o ochronie danych - Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), zw. dalej RODO, informuję że:
19.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnoślaskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Hirszfelda 12 zwany dalej Administratorem, dalej jako ADO.
19.2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
1) osobiście w siedzibie ADO,
2) drogą listowną na adres: Dolnoślaskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Hirszfelda 12,
3) poprzez e-mail: iod@dco.com.pl.
19.3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwaną („PZP”);
19.4. W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
19.5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania (komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
19.6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
19.7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
1. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
2. Prawa osób których dane są przetwarzane:
• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
4. nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/8/23/ET/KK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej DCOPiH w Obornikach Śląskich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.Zgodnie ze z zestawieniem Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44615100-5 - Stalowe zbiorniki ciśnieniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium 1 - cena 60% ( przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.)

WP=R(CMIN/CN )
gdzie:
WP - wartość punktowa
R – ranga kryterium (współczynnik 60)
Cmin. – najniższa cena ofertowa brutto oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert
Cn. – cena ofertowa brutto oferty ocenianej Oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert

2. Kryterium 2 –– termin dostawy częściowej 40% (przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.)

W związku z ustalonym kryterium nr 2 „Termin dostawy częściowej” Wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione terminy, podlegające następującej punktacji:
1 dzień roboczy – 40 pkt.
2 dni robocze – 30 pkt.
3 dni robocze – 20 pkt.
Termin realizacji dostaw częściowych zaproponowany przez Wykonawcę (max 3 dni)

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnych danych, Zamawiający przyjmuje max. termin dostawy, czyli 3 dni robocze.

Oferta może uzyskać max. 100 pkt.
WP – oznacza sumaryczną ilość punktów do dwóch miejsc po przecinku.
WCmin. – najniższa cena ogółem brutto spośród prawidłowo złożonych i ważnych ofert.
Cn. – cena ogółem brutto ocenianej oferty.
A – liczba punktów za parametry techniczne.
WP = 60*(WCmin/WCn) + A
Max i min to wartość największa i najmniejsza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej DCOPiH w Obornikach Śląskich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.Zgodnie ze z zestawieniem Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44615100-5 - Stalowe zbiorniki ciśnieniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium 1 - cena 60% ( przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.)

WP=R(CMIN/CN )
gdzie:
WP - wartość punktowa
R – ranga kryterium (współczynnik 60)
Cmin. – najniższa cena ofertowa brutto oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert
Cn. – cena ofertowa brutto oferty ocenianej Oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert

2. Kryterium 2 –– termin dostawy częściowej 40% (przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.)

W związku z ustalonym kryterium nr 2 „Termin dostawy częściowej” Wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione terminy, podlegające następującej punktacji:
1 dzień roboczy – 40 pkt.
2 dni robocze – 30 pkt.
3 dni robocze – 20 pkt.
Termin realizacji dostaw częściowych zaproponowany przez Wykonawcę (max 3 dni)

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnych danych, Zamawiający przyjmuje max. termin dostawy, czyli 3 dni robocze.

Oferta może uzyskać max. 100 pkt.
WP – oznacza sumaryczną ilość punktów do dwóch miejsc po przecinku.
WCmin. – najniższa cena ogółem brutto spośród prawidłowo złożonych i ważnych ofert.
Cn. – cena ogółem brutto ocenianej oferty.
A – liczba punktów za parametry techniczne.
WP = 60*(WCmin/WCn) + A
Max i min to wartość największa i najmniejsza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej DCOPiH w Obornikach Śląskich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.Zgodnie ze z zestawieniem Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44615100-5 - Stalowe zbiorniki ciśnieniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium 1 - cena 60% ( przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.)

WP=R(CMIN/CN )
gdzie:
WP - wartość punktowa
R – ranga kryterium (współczynnik 60)
Cmin. – najniższa cena ofertowa brutto oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert
Cn. – cena ofertowa brutto oferty ocenianej Oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert

2. Kryterium 2 –– termin dostawy częściowej 40% (przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.)

W związku z ustalonym kryterium nr 2 „Termin dostawy częściowej” Wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione terminy, podlegające następującej punktacji:
1 dzień roboczy – 40 pkt.
2 dni robocze – 30 pkt.
3 dni robocze – 20 pkt.
Termin realizacji dostaw częściowych zaproponowany przez Wykonawcę (max 3 dni)

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnych danych, Zamawiający przyjmuje max. termin dostawy, czyli 3 dni robocze.

Oferta może uzyskać max. 100 pkt.
WP – oznacza sumaryczną ilość punktów do dwóch miejsc po przecinku.
WCmin. – najniższa cena ogółem brutto spośród prawidłowo złożonych i ważnych ofert.
Cn. – cena ogółem brutto ocenianej oferty.
A – liczba punktów za parametry techniczne.
WP = 60*(WCmin/WCn) + A
Max i min to wartość największa i najmniejsza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej DCOPiH w Obornikach Śląskich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.Zgodnie ze z zestawieniem Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44615100-5 - Stalowe zbiorniki ciśnieniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium 1 - cena 60% ( przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.)

WP=R(CMIN/CN )
gdzie:
WP - wartość punktowa
R – ranga kryterium (współczynnik 60)
Cmin. – najniższa cena ofertowa brutto oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert
Cn. – cena ofertowa brutto oferty ocenianej Oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert

2. Kryterium 2 –– termin dostawy częściowej 40% (przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.)

W związku z ustalonym kryterium nr 2 „Termin dostawy częściowej” Wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione terminy, podlegające następującej punktacji:
1 dzień roboczy – 40 pkt.
2 dni robocze – 30 pkt.
3 dni robocze – 20 pkt.
Termin realizacji dostaw częściowych zaproponowany przez Wykonawcę (max 3 dni)

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnych danych, Zamawiający przyjmuje max. termin dostawy, czyli 3 dni robocze.

Oferta może uzyskać max. 100 pkt.
WP – oznacza sumaryczną ilość punktów do dwóch miejsc po przecinku.
WCmin. – najniższa cena ogółem brutto spośród prawidłowo złożonych i ważnych ofert.
Cn. – cena ogółem brutto ocenianej oferty.
A – liczba punktów za parametry techniczne.
WP = 60*(WCmin/WCn) + A
Max i min to wartość największa i najmniejsza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej DCOPiH w Obornikach Śląskich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.Zgodnie ze z zestawieniem Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44615100-5 - Stalowe zbiorniki ciśnieniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kryterium 1 - cena 60% ( przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.)

WP=R(CMIN/CN )
gdzie:
WP - wartość punktowa
R – ranga kryterium (współczynnik 60)
Cmin. – najniższa cena ofertowa brutto oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert
Cn. – cena ofertowa brutto oferty ocenianej Oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert

2. Kryterium 2 –– termin dostawy częściowej 40% (przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.)

W związku z ustalonym kryterium nr 2 „Termin dostawy częściowej” Wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione terminy, podlegające następującej punktacji:
1 dzień roboczy – 40 pkt.
2 dni robocze – 30 pkt.
3 dni robocze – 20 pkt.
Termin realizacji dostaw częściowych zaproponowany przez Wykonawcę (max 3 dni)

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnych danych, Zamawiający przyjmuje max. termin dostawy, czyli 3 dni robocze.

Oferta może uzyskać max. 100 pkt.
WP – oznacza sumaryczną ilość punktów do dwóch miejsc po przecinku.
WCmin. – najniższa cena ogółem brutto spośród prawidłowo złożonych i ważnych ofert.
Cn. – cena ogółem brutto ocenianej oferty.
A – liczba punktów za parametry techniczne.
WP = 60*(WCmin/WCn) + A
Max i min to wartość największa i najmniejsza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej DCOPiH w Obornikach Śląskich w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt.Zgodnie ze z zestawieniem Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44615100-5 - Stalowe zbiorniki ciśnieniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kryterium 1 - cena 60% ( przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.)

WP=R(CMIN/CN )
gdzie:
WP - wartość punktowa
R – ranga kryterium (współczynnik 60)
Cmin. – najniższa cena ofertowa brutto oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert
Cn. – cena ofertowa brutto oferty ocenianej Oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert

2. Kryterium 2 –– termin dostawy częściowej 40% (przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.)

W związku z ustalonym kryterium nr 2 „Termin dostawy częściowej” Wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione terminy, podlegające następującej punktacji:
1 dzień roboczy – 40 pkt.
2 dni robocze – 30 pkt.
3 dni robocze – 20 pkt.
Termin realizacji dostaw częściowych zaproponowany przez Wykonawcę (max 3 dni)

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnych danych, Zamawiający przyjmuje max. termin dostawy, czyli 3 dni robocze.

Oferta może uzyskać max. 100 pkt.
WP – oznacza sumaryczną ilość punktów do dwóch miejsc po przecinku.
WCmin. – najniższa cena ogółem brutto spośród prawidłowo złożonych i ważnych ofert.
Cn. – cena ogółem brutto ocenianej oferty.
A – liczba punktów za parametry techniczne.
WP = 60*(WCmin/WCn) + A
Max i min to wartość największa i najmniejsza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.4.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5.4.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - (dotyczy produktów leczniczych) Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia na wytwarzanie gazu medycznego wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, (dotyczy wyłącznie produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę) lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiające sprzedaż gazu medycznego spoza miejsc wytwarzania, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie
z załącznikiem nr 6 do SWZ.
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ustawy sankcyjnej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Załącznika Nr 2 – Formularz asortymentowo - cenowy.
2. Załącznika Nr 3 – Formularz oferty.
3. Załącznika Nr 5 - Oświadczenia Wykonawcy
4. Zobowiązania innego podmiotu, jeżeli dotyczy.
5. Wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli dotyczy.
6. Dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
7. Przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w rozdziale 6 pkt SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale 6 SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdziale 6 SWZ podlegające uzupełnieniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 8.1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 8.1.
8.4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 8.1. została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8.5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.
3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
4) Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6) Składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zawiera wzór umowy (zał.nr 4 do SWZ) paragraf 10

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dcopih.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=DCOPIH

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.