eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwierzyniec › Dostawa kruszywa kamiennego na drogi leśne Nadleśnictwa Zwierzyniec - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa kruszywa kamiennego na drogi leśne Nadleśnictwa Zwierzyniec - II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Zwierzyniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950015115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.Zamojska 6

1.5.2.) Miejscowość: Zwierzyniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-470

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zwierzyniec@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zwierzyniec.lublin.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zwierzyniec/zamowienia-publiczne4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa kamiennego na drogi leśne Nadleśnictwa Zwierzyniec - II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff0b2486-7cad-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00070726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00171675/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kruszywa dla Nadleśnictwa Zwierzyniec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499509

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.2.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy kruszywa kamiennego z przeznaczeniem na budowy, bieżące naprawy i utrzymanie dróg leśnych na terenie całego Nadleśnictwa Zwierzyniec. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy: 1) mieszanki kruszywa gat. I (po kruszarce, frakcja do 80) w ilości 0,5 tys. ton; 2) tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5 w ilości szacunkowej 2 tys. ton; 3) tłucznia kamiennego o frakcji 0-63,0 w ilości szacunkowej 9 tys. ton 4) tłucznia kamiennego o frakcji 31,5-63 w ilości szacunkowej 0,5 tys. ton; 5) transport kruszywa w ilości szacunkowej 12 tys. ton. 3. Kruszywo może pochodzić z dowolnych skał macierzystych (zasadowych lub kwaśnych), a Wykonawca zobowiązany jest posiadać wystawioną deklarację zgodności z dokumentami od-niesienia jak Polskie Normy (PN-EN 13242+A1:2010), aprobaty techniczne, ewentualnie certyfikat jakości potwierdzający możliwość stosowania w budownictwie drogowym na co najmniej dwa rodzaje kruszywa będące przedmiotem zamówienia lub rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 724839,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2100963,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 724839,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JÓZEFOWSKIE KOPALNIE KAMIENIA BUDOWLANEGO „WALD-BUD” Waldemar Biszczanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9181177906

7.3.4) Miejscowość: Józefów

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 724839 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.