eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Budowa 7 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gorzowa Wlkp. oraz gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok wraz z infrastrukturą towarzyszącąOgłoszenie z dnia 2023-01-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa 7 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gorzowa Wlkp. oraz gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Celowy Gmin MG-6

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 211035280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957287101

1.5.8.) Numer faksu: 957514618

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mg6@zcg.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zcg.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa 7 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gorzowa Wlkp. oraz gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c27c27dd-a08e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00070175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00066929/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa 7 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gorzowa Wlkp. oraz gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c27c27dd-a08e-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
4. Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale XV SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje zawarte są w rozdziale XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DK.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ tj. dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane przez: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzów Wlkp (dalej „Dokumentacja Projektowa”).
2. W zakresie w jakim opisanie przedmiotu zamówienia w Dokumentacji Projektowej nastąpiło poprzez:
1) wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu, zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym,
2) odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

45213230-4 - Roboty budowlane w zakresie składów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione z wykorzystaniem poniżej wskazanych kryteriów w sposób określony w Rozdziale XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ tj. dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane przez: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzów Wlkp (dalej „Dokumentacja Projektowa”).
2. W zakresie w jakim opisanie przedmiotu zamówienia w Dokumentacji Projektowej nastąpiło poprzez:
1) wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu, zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym,
2) odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

45213230-4 - Roboty budowlane w zakresie składów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione z wykorzystaniem poniżej wskazanych kryteriów w sposób określony w Rozdziale XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ tj. dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane przez: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzów Wlkp (dalej „Dokumentacja Projektowa”).
2. W zakresie w jakim opisanie przedmiotu zamówienia w Dokumentacji Projektowej nastąpiło poprzez:
1) wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu, zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym,
2) odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

45213230-4 - Roboty budowlane w zakresie składów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione z wykorzystaniem poniżej wskazanych kryteriów w sposób określony w Rozdziale XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ tj. dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane przez: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzów Wlkp (dalej „Dokumentacja Projektowa”).
2. W zakresie w jakim opisanie przedmiotu zamówienia w Dokumentacji Projektowej nastąpiło poprzez:
1) wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu, zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym,
2) odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

45213230-4 - Roboty budowlane w zakresie składów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione z wykorzystaniem poniżej wskazanych kryteriów w sposób określony w Rozdziale XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ tj. dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane przez: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzów Wlkp (dalej „Dokumentacja Projektowa”).
2. W zakresie w jakim opisanie przedmiotu zamówienia w Dokumentacji Projektowej nastąpiło poprzez:
1) wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu, zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym,
2) odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

45213230-4 - Roboty budowlane w zakresie składów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione z wykorzystaniem poniżej wskazanych kryteriów w sposób określony w Rozdziale XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ tj. dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane przez: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzów Wlkp (dalej „Dokumentacja Projektowa”).
2. W zakresie w jakim opisanie przedmiotu zamówienia w Dokumentacji Projektowej nastąpiło poprzez:
1) wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu, zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym,
2) odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

45213230-4 - Roboty budowlane w zakresie składów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione z wykorzystaniem poniżej wskazanych kryteriów w sposób określony w Rozdziale XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ tj. dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane przez: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzów Wlkp (dalej „Dokumentacja Projektowa”).
2. W zakresie w jakim opisanie przedmiotu zamówienia w Dokumentacji Projektowej nastąpiło poprzez:
1) wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu, zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym,
2) odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dozwala na rozwiązania równoważne, charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż rozwiązania referencyjne i które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego w ramach zamówienia celu zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

45213230-4 - Roboty budowlane w zakresie składów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione z wykorzystaniem poniżej wskazanych kryteriów w sposób określony w Rozdziale XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dla części I - VII zamówienia
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub parkingu lub placu lub drogi o wartości zamówienia minimum 700 000,00 zł brutto (siedemset tysięcy złotych brutto).
b) dla części I - VII zamówienia dysponuje:
- co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
- co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
- co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
- co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych specjalności w poszczególnych branżach pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.) - które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się:
a) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane, lub
b) odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 .), lub
c) prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej, w rozumieniu przepisów ustawy cytowanej w ppkt. II, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
2. Przewidziane w ust. 1 pkt. 4 warunki udziału w postępowaniu, mają zastosowanie wobec każdej, pojedynczej części zamówienia wyróżnionej w Rozdziale III ust. 4 SWZ. W przypadku złożenia ofert przez wykonawcę lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, na więcej niż jedną część zamówienia, wykonawca lub wykonawcy zobowiązani są spełnić przewidziane w ust. 1 pkt. 4) warunki w następujący sposób. W przypadku złożenia ofert na 2 – 7 części zamówienia:
1) warunek określony w ust. 1 pkt 4) lit b) należy spełnić w takim samym zakresie w jakim został on ustanowiony dla ubiegania się o jedną część zamówienia,
2) warunek określony w ust. 1 pkt 4) lit a) należy spełnić poprzez wykazanie, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał należycie, co najmniej dwie (w przypadku złożenia ofert na dwie lub trzy części zamówienia), trzy (w przypadku złożenia ofert na cztery lub pięć części zamówienia), cztery (w przypadku złożenia ofert na sześć lub siedem części zamówienia) roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub parkingu lub placu lub drogi o wartości każdej z robót m.in. 700.000,00 złotych brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych brutto),
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2) SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 8 do SWZ
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Pzp.
- art. 7 ust. 1 specustawy
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 5 do SWZ
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzianych za świadczenie usług projektowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
1) Część I – 10.000 zł
2) Część II – 10.000 zł
3) Część III – 10.000 zł
4) Część IV – 10.000 zł
5) Część V – 10.000 zł
6) Część VI – 10.000 zł
7) Część VII – 10.000 zł
2. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej części zamówienia, zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie stanowiącej sumę kwot, wymienionych w ust. 1, odpowiadających częściom zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 05 8363 0004 0000 5379 2000 0014, z dopiskiem: ,,WADIUM – „Budowa 7 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gorzowa Wlkp. oraz gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok wraz z infrastrukturą towarzyszącą – część __ zamówienia”.
5. Dla skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu konieczne jest uznanie rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
6. Treść dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz (np. gwarancji, poręczenia) musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych art. 98 ust. 6 P.z.p.
5) gwarancja/poręczenie, stanowiące wadium, nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą,
6) niedopuszczalne jest wprowadzanie w treści dokumentu wadialnego jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (dokument wadialny) należy złożyć wraz z ofertą za pomocą Platformy - jako załącznik do oferty - w oryginale wystawionym przez Gwaranta/Poręczyciela, w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia w imieniu Gwaranta/Poręczyciela.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania
w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia
z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Podmiotowe środki dowodowe, dotyczące braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy wykazujący spełnienie warunku na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, udzielone zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie, należy załączyć do oferty.
4. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Niezależnie od innych podstaw uprawniających do zmiany Umowy, jej istotna zmiana w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
1. w przypadku wystąpienia wad w Dokumentacji Projektowej, skutkujących koniecznością dokonania zmian, poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie utrudnia realizację określonego zakresu Robót lub zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, w tym mających wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy – w takim przypadku zmianie ulegnie zakres rzeczowy Umowy, termin realizacji o okres wynikający z czasu niezbędnego na dokonanie poprawek lub uzupełnień Dokumentacji Projektowej, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji, o ile okaże się to konieczne oraz wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 o koszt koniecznych do wykonania robót w związku z wprowadzonymi zmianami.
2. zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) odbiegającymi w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunkami geologicznymi, które mogą skutkować niewykonaniem przedmiotu Umowy w części lub/i w całości, przy dotychczasowych założeniach,
b) istotnym brakiem zinwentaryzowania lub zinwentaryzowanie w sposób istotnie wadliwy obiektów budowlanych lub sieci uzbrojenia terenu,
c) pojawienie się znalezisk archeologicznych w trakcie realizacji robót,
- w powyższych przypadkach zmianie może ulec: termin realizacji, wynagrodzenie oraz sposób wykonania zamówienia.
3. zmiany dotyczące sposobu oraz terminów, częstotliwości odbiorów, fakturowania jeżeli będą konieczne dla możliwości zapewnienia finansowania oraz właściwego rozliczenia Umowy.
4. w przypadku ograniczenia przez właściwy organ środków przyznanych Zamawiającemu na realizację przedmiotu Umowy, ograniczeniu ulec może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz termin realizacji. Zamiar ograniczenia przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. W takiej sytuacji Wykonawca wyrazi zgodę na zmianę, jeśli Zamawiający zapłaci Wykonawcy za materiały i urządzenia pod warunkiem, że są one niezbędne do należytego wykonania robót i zostały dostarczone na teren budowy lub których dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć, a Wykonawca posiada i przedstawi Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające zakup, własność bądź dokonanie przedpłaty na poczet zakupu mmateriałów i urządzeń w celu przeniesienia prawa ich własności i/lub zapewnienia przeniesienia prawa własności i/lub zapewnienie dostarczenia ich na Teren budowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.