eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Gm. ChełmżaOgłoszenie z dnia 2022-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Gm. Chełmża

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chełmża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wodna 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 675 60 75 do 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gminachelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Gm. Chełmża

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74ddffec-6259-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00070000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000292/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Gm. Chełmża

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00325629/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSO.271.22.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 985135,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Gm. Chełmża”. 2. Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej do posesji, dwie przepompownie sieciowe PSVI i PSVII oraz kanał tłoczny, a w szczególności: 1) kanał grawitacyjny o długości 878 m i o średnicy DN200 z rur PVC-U klasy SN8 na odcinkach: PSVI-SR6, S144-S135, PSVI-SAist, PSVII-S.C.ist, PSVII-SB, S137-S148, S145-S151, S161-S173, S168-S175, S168-S169, S160-S164, S160-S155; 2) kanał grawitacyjny (przewiert) o długości 67 m i o średnicy DN200 z rur PEHD SDR17, PN 10 RC na odcinku: S144-S161; 3) kanał grawitacyjny o długości 152,5 m i o średnicy DN160 z rur PVC-U klasy SN8 na odcinkach: do granic posesji; 4) studnie z kręgów żelbetowych o średnicy DN1200 zwieńczonych zwężką i włazem D400 z blokadą w ilości 28 szt.; 5) kanał ciśnieniowy o długości 888 m i o średnicy DN90 z rur PEHD PE100 SDR17 na odcinkach: PSVII-SR2, PSVI-SR1 (bez SR1); 6) studnię zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego z kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 zwieńczonych płytą i włazem D400 z blokadą w ilości 1 szt.; 7) przepompownie sieciowe PSVI i PSVII z zagospodarowaniem terenu
i przyłączami energetycznymi w ilości 2 szt.; 8) hydranty do obsługi przepompowni w ilości 2 szt.; 9) prace rozbiórkowe i odtworzeniowe istniejących nawierzchni drogowych w zakresie: a) bruku kamiennego na pow. 930 m2, b) płyt drogowych na pow. 170 m2, c) asfaltu na podbudowie w ilości 54 m2, d) nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego w ilości 1300 m2. W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej należy wykonać szczelne wyprowadzenia przewodów DN160mm ze studni i trójników w strony wszystkich prywatnych działek. Końce wyprowadzeń rurociągu należy zaślepić szczelnie korkiem. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz: 1) dokumentacjami projektowymi sporządzonymi przez: - Sławomira Matuszaka prowadzącego działalność pod nazwą Pracownia Projektowo-Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna z siedzibą przy ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno – pod tytułem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wewnętrznymi liniami energetycznymi zasilającymi przepompownie w miejscowościach Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno Gm. Chełmża – ZAKRES NA TERENIE DOMÓW LETNISKOWYCH W MSC. ZALESIE”, - Piotra Gołębia prowadzącego działalność pod nazwą Biuro Projektowe INSTAL-PROJEKT z siedzibą przy ul. Radiowej 31/45, 10-207 Olsztyn pod tytułem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i wewnętrznymi liniami energetycznymi zasilającymi przepompownie. Chełmża, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Zalesie, Zelgno, Dźwierzno, Gm. Chełmża; - ODCINEK PLUSKOWĘSY-ZALESIE – AKTUALIZACJA ZADANIE I, WYCIĄC Z DOKUMENTACJI ZADANIE I, ETAP 2”; 2) decyzją zatwierdzają projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Powiatu Toruńskiego o nr AB.7351-2-115/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz decyzją zmieniającą Starosty Toruńskiego nr ABA.6740.2.105.2016.MB z dnia 15 lutego 2017 r.; 3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB); 4) przedmiarami robót mającymi charakter pomocniczy w związku z przyjętym ryczałtowym rozliczeniem robót. 5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego; 2) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej, tj. wykonanie wszelkich czynności geodezyjnych mających na celu prawidłowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym: a) wytyczenie wszystkich niezbędnych elementów budowanej sieci, b) założenie reperów roboczych, jeżeli będzie taka potrzeba, c) w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich, d) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 2 egzemplarzach uwierzytelnionych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, e) przekazanie szkiców polowych z pomiaru wraz z wykazem współrzędnych inwentaryzowanych punktów, na szkicach polowych należy wykazać: - dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej rzędnych dna kanału (wloty i wyloty dna kanału) i pokryw (studnie i przepompownie) oraz - w przypadku odgałęzień bocznych - rzędna miejsca wpięcia odgałęzienia do kanału głównego oraz rzędna zakończenia odgałęzienia, - dla kanalizacji ciśnieniowej: rzędne posadowienia rur minimum co 150 m, wraz ze wskazaniem współrzędnych inwentaryzowanych punktów; 3) zapewnienie nadzoru archeologicznego, jeśli zajdzie taka konieczność; 4) wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopów; 5) zabezpieczenie urządzeń podziemnych krzyżujących się z trasą kanału (np. istniejące kable teletechniczne i energetyczne) i nadziemnych znajdujących się w bliskości wykopów (np. ogrodzenia); 6) inne powiązane prace budowlane; 7) wykonanie prób szczelności kanalizacji sanitarnej; 8) wykonanie prób szczelności sieci wodociągowej (węzły hydrantowe); 9) dezynfekcję i płukanie wodociągu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody pitnej wykonanego przez jednostkę posiadają akredytację (węzły hydrantowe); 10) wykonanie rozruchu przepompowni PSVI i PSVII; 11) dostarczenie protokołu badania wydajności hydrantów sporządzonego przez uprawnioną firmę; 12) inspekcję telewizyjną kanałów kamerą z funkcją rejestracji spadku w kolorze; 13) wykonanie robót drogowych – rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego odpowiednio do istniejącej nawierzchni (asfalt, bruk kamienny, płyty drogowe, tłuczeń) - zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z zarządcą drogi- wszystkie drogi stanowią własność Gminy Chełmża, odtworzenie terenu do jego pierwotnego stanu i uzyskanie pisemnego potwierdzenia tego faktu od zarządcy drogi stanowi bezwzględny obowiązek Wykonawcy; 14) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót (zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z właścicielami terenu), odtworzenie terenu do jego pierwotnego stanu i uzyskanie pisemnego potwierdzenia tego faktu od właściciela stanowi bezwzględny obowiązek Wykonawcy; 15) sporządzenie dokumentacji powykonawczej opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach; 16) wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji techniczno-rozruchowej wraz z instrukcjami BHP, która zostanie przeznaczona dla użytkownika; 17) wykonanie regulacji i rozruchu instalacji oraz przeszkolenie użytkownika i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji wykonanych przepompowni ścieków PSVI i PSVII oraz innych urządzeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1175442,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1805640,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1175442,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „IL-MAR” Marcin Bartczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 364323190

7.3.3) Ulica: Sienkiewicza 1

7.3.4) Miejscowość: Osięciny

7.3.5) Kod pocztowy: 88-220

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1175442,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.