eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Budowa węzła Świdnik - Lublin poprzez rozbudowę ulicy Dworcowej w Świdniku oraz drogi 2105L Krępiec-Minkowice i przebudowę drogi 2104L Minkowice-Krępiec z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa węzła Świdnik – Lublin poprzez rozbudowę ulicy Dworcowej w Świdniku oraz drogi 2105L Krępiec-Minkowice i przebudowę drogi 2104L Minkowice-Krępiec
z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Świdnicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@powiatswidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatswidnik.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa węzła Świdnik – Lublin poprzez rozbudowę ulicy Dworcowej w Świdniku oraz drogi 2105L Krępiec-Minkowice i przebudowę drogi 2104L Minkowice-Krępiec
z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9e5851f-a0a6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069801

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatswidnik

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatswidnik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 1/.zip, 2/.7Z.
14. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
15. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
SZCZEGÓŁY W SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie jest Powiat Świdnicki w Świdniku reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Świdniku, Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdniku ul. Niepodległości 13, 21-040
 poprzez e mail: poczta@powiatswidnik.pl
 telefonicznie: 81 468-71-01,
b. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.
Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: Powiat Świdnicki w Świdniku ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
 poprzez e-mail: iod@powiatswidnik.pl
c. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz akty wykonawcze to tejże ustawy,
 ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.).
d. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 4 lata: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
e. Komu przekazujemy Państwa dane?
 Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
 Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Powiat zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
f. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie e ppkt 2).

h. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach a i b.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WID.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa ul. Dworcowej w Świdniku” - zamówienie obejmuje:
1) Wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) projektowej dokumentacji budowlanej z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami, zatwierdzeniami (m.in. w przypadku realizacji robót budowlanych w obrębie obszarów kolejowych uzyskać odstępstwo od przepisów wynikających z ustawy o transporcie kolejowym), wraz z pełną częścią geodezyjną umożliwiającą podział i pozyskanie działek niezbędnych do realizacji zamierzenia, uzyskanie dla Zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę, a akceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji.
Początek projektowanej drogi powiatowej nr 2135 L stanowi dowiązanie do zakończonego etapu przebudowy ul. Dworcowej, a koniec przewidziano na skrzyżowaniu przedmiotowej drogi powiatowej z drogą gminą nr 105888L (ul. Brzegowa). Długość projektowanego odcinka około 1,59 km.
2) Roboty budowlane przewidziane do zaprojektowania i wykonania oraz inne przewidziane zamówieniem obejmują:
- rozbudowę drogi (ul. Dworcowa) docelowo o nawierzchni bitumicznej na długości około 1,593 km;
- przebudowę skrzyżowań drogowych z istniejącymi i projektowanymi drogami;
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia drogi,
- zdjęcie warstwy humusu,
- roboty ziemne,
- rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz pozostałych elementów korpusu drogowego w miejscu skrzyżowań,
- budowę/przebudowę dróg innych kategorii w zakresie kolizji z planowaną drogą powiatową,
- budowę/przebudowę systemu odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy,
- budowę infrastruktury rowerowej,
- budowę ścieżek rowerowych i chodników,
- budowę przepustów,
- odwodnienie drogi i obiektów,
- budowę zjazdów,
- budowę kanałów technologicznych,
- ustawienie stalowych barier ochronnych,
- oznakowanie poziome i pionowe wynikające z zatwierdzonej SOR,
- budowę zatok autobusowych,
- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich zarządców,
- budowę systemu odwodnienia terenu w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy;
- infrastrukturę dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym m.in. sieci energetyczne zasilające oświetlenie drogowe i inne wg potrzeb;
- budowę oświetlenia drogowego;
- wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z przedmiotem zamówienia,
- usunięcie karpiny i gałęzi oraz oczyszczenie terenu w pasie drogowym i na terenach wycinki przeprowadzonej przez Lasy Państwowe;
- nasadzenia kompensujące drzew i krzewów,
- plantowanie terenu i obsianie trawą,
- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót,
- pełnienie nadzoru autorskiego,
- zapewnienie nadzoru przyrodniczego,
- przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie
- zgłoszenia zakończenia robót,
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
- w wypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków, niezwłocznie zawiadomić o tym WUOZ w Lublinie oraz udostępnić teren do inwestorskich badań archeologicznych,
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
Powyższe, wskazane czynności mają charakter ogólny wskazując podstawowe prace dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego natomiast szczegółowy zakres prac wynika z projektu zagospodarowania terenu, zatwierdzonych projektów architektoniczno – budowlanych, projektów technicznych i wykonawczych oraz pozyskanych decyzji realizacyjnych, a także pozostałych dokumentów pozyskanych na etapie opracowywania projektu budowlanego, projektu wykonawczego i wskazań PFU.
Parametry główne projektowanej drogi:
- klasa drogi: L (docelowo Z)
- prędkość projektowa
• poza terenem zabudowy - Vp=50 km/h
- kategoria ruchu: KR3
- przekrój :1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa);
- projektowany typowy przekrój:
• przekrój uliczny z pochyleniem jednostronnym 2% w lewą stronę (w kierunku projektowanego rowu przydrożnego),
• jezdnia dwupasowa o szerokości 6,0m obustronnie obramowana krawężnikiem
• obsługa ruchu pieszego i rowerowego
• ruch rowerowy za pomocą prawostronnej ścieżki rowerowej szer. 2,0 m, za zieleńcem (szer. 1,5m)
• ruch pieszy za pomocą lewostronnego chodnika szer. 2,0 m, za zieleńcem (szer. 1,5m)
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu:115 kN;
- przepusty i rowy kryte
- dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy przewidzieć budowę rowów drogowych otwartych i krytych, regulacje istniejących rowów drogowych, zaprojektować i wybudować przepusty na trasach rowów trapezowych odwadniających również drogi poprzeczne i dojazdowe, które umożliwią swobodny odpływ wód opadowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2104 L Minkowice – Krępiec” swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną.
Długość odcinka przebudowy – 2,675 km
Zakres robót podstawowych
1) w branży drogowej:
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej w technologii mas bitumicznych wraz z wykonaniem lokalnych poszerzeń jezdni,
 wykonanie wzdłuż drogi powiatowej chodników/opasek bezpieczeństwa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej o szerokości 1,7 - 2,2 m (z krawężnikiem) przy krawędzi jezdni po lewej stronie na odcinku od km 2+425 do km 3+538,15, od km 4+139,76 do km 4+233,05 oraz od km 4+576,19 do km 4+658,83, po stronie prawej na odcinku od km 2+457,48 do km 2+614,33, od km 3+165 do km 3+255 oraz od km 3+528,07 do km 5+136,91,
 wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grubości 15 cm na szerokości 1,0 m,
 przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi polegającą na wykonaniu wzmocnienia nawierzchni dróg bocznych wraz z korektą wyłuczeń,
 wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej do granicy pasa drogowego drogi powiatowej,
 regulację wysokościową zjazdów „do góry” w przypadku zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, płyt betonowych, chodnikowych lub płyt ażurowych w granicy pasa drogowego drogi powiatowej,
 wykonanie odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi powiatowej poprzez odtworzenie (renowację) istniejących rowów przydrożnych wraz z profilowaniem skarp,
 wykonanie krawężników odwadniających z króćcem odpływowym w ciągu projektowanych chodników, odprowadzających wody opadowe z nawierzchni jezdni do projektowanych rowów,
 przebudowę istniejących przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi powiatowej w km 4+431,73 - wykonanie przepustów z rur PP Ø30 pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów,
 wykonanie odwodnienia w postaci betonowych ścieków korytkowych usytuowanym za projektowanym poboczem,
 wykonanie umocnień skarp i dna rowów poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw,
 umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi i betonowymi płytami chodnikowymi,
 wykonanie obramowania z palisad betonowych na peronach przy przystankach autobusowych,
 wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego - wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci balustrad u-11a.
2) w branży sanitarnej:
 demontaż istniejącej sieci gazowej,
 przebudowę istniejącej sieci gazowej na odcinku: A-A1 o dł. 13,5 m, B-B1 o dł. 9,65 m, C-C1 o dł. 14,96 m, D-D1 o dł. 14 m,
 przebudowę istniejących przyłączy gazowych na odcinkach: E-E1 o dł. 14,95 m, F-F1 dł. 13,11 m, G-G1 o dł. 14,23 m,
3) w branży teletechnicznej:
a) przebudowa/ zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej
 przekładanie kabli na nową trasę – 65 m (dł. trasowa),
 zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną A 120PS w miejscach budowy nowych rowów i przepustów odwodnieniowych drogi {sieć światłowodowa należąca do Świdman s. c. – 26 m (dł. trasowa)},
 wykonanie przewiertu pod drogą powiatową rurą przepustową RHDPEp 110/6,3 – 12 m (dł. trasowa),
 przełączenie kabla abonenckiego – 4 spawy,
 kanał technologiczny,
 budowa kanału technologicznego (dł. trasowa) – 2 781,0 m w tym:
o budowa kanału ulicznego KTu (dł. trasowa) – 2 692,0 m
o budowa kanału przepustowego KTp (dł. trasowa) – 89,0
o budowa studni kablowych SK-2 – 10 szt.
o budowa studni kablowych SKR-1 – 23 szt.
b) w branży elektroenergetycznej:
 zabezpieczenie linii kablowych SN rurami ochronnymi 39,0 m,
 przebudowa linii kablowych nN 38,0m,
 budowa słupów linii napowietrznej nN 3 szt.,
 zabezpieczenie linii kablowych nN rurami ochronnymi 177,0 m,
 przestawienie latarni oświetlenia przejść dla pieszych 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2105 L Krępiec – Minkowice” - zamówienie obejmuje:
1) Wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) projektowej dokumentacji budowlanej z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami, zatwierdzeniami wraz z pełną częścią geodezyjną umożliwiającą podział i pozyskanie działek niezbędnych do realizacji zamierzenia, uzyskanie dla Zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid),
2) Realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę, a akceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji.
Długość odcinka – ok. 138,5 m
Roboty budowlane przewidziane do zaprojektowania i wykonania oraz inne przewidziane zamówieniem dotyczą:
- wykonania badań podłoża gruntowego po uzgodnieniu z Zamawiającym (zakres badań oraz formę opracowania ich wyników należy dostosować do charakteru inwestycji),
- wykonania rozbiórki elementów drogi oraz elementów zagospodarowania pasa drogowego np. nawierzchni zjazdów, rozbiórki kolidującego uzbrojenia,
- wyznaczenia trasy projektowanego do rozbudowy odcinka drogi powiatowej,
- zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej,
- usunięcia drzew i krzewów,
- wykonania robót ziemnych,
- wykonania przebudowy/zabezpieczenia istniejących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej pod i naziemnej kolidujących z projektowaną do rozbudowy drogą, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez poszczególnych zarządców sieci,
- wykonania nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej,
- wykonania nawierzchni zjazdów oraz poboczy umocnionych kruszywem,
- wykonania przydrożnych rowów odparowujących,
- wykonania elementów odwodnienia jezdni w postaci prefabrykowanych elementów betonowych ścieków trójkątnych układanych przy krawędzi jezdni oraz ścieków skarpowych,
- wykonania oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym przez Wykonawcę projektem stałej organizacji ruchu,
- wykonania plantowania skarp i dna rowu wraz z obsianiem mieszanką traw,
- wykonania po zakończeniu budowy pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecze techniczne Wykonawcy, oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przynajmniej sprzed rozpoczęcia robót,
- pełnienia nadzoru autorskiego,
- zapewnienia nadzoru przyrodniczego i archeologicznego,
- przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie,
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
Powyższe wskazane czynności wskazują podstawowe prace dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego natomiast szczegółowy zakres prac będzie wynikał z zatwierdzonych projektów budowlanych i wykonawczych oraz pozyskanych decyzji a także pozostałych dokumentów uzyskanych na etapie opracowywania wyżej wymienionych projektów i dalszych wskazań PFU.
Parametry główne projektowanej drogi
1) odcinek długości 138,5 m od km 0+406,30 do km 0+544,80,
2) nośność nawierzchni: 115 kN/oś,
3) klasa drogi L (lokalna),
4) kategoria ruchu: KR2,
5) prędkość projektowa • poza terenem zabudowy - Vp=40 km/h,
6) grupa nośności podłoża: G4,
7) przekrój drogi: szlakowy 1x2 (jednojezdniowy, dwupasowy),
8) szerokość jezdni: 5,5 m (6,7 m na łuku kołowym),
9) pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2% (jednostronne 5% na łuku kołowym),
10) szerokość pobocza gruntowego umocnionego kruszywem łamanym: 1,0 m,
11) pochylenie poprzeczne pobocza: 8% w kierunku rowu/terenu,
12) szerokość dna rowu 0,4 m,
13) pochylenie poprzeczne skarp: 1:1,5.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) DLA ZADANIA 1: Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną która polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości brutto nie mniejszej niż 9 000 000,00 zł. Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie roboty budowlane wykonane w ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego).
DLA ZADANIA 2: Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną która polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości brutto nie mniejszej niż 700 000,00 zł. Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie roboty budowlane wykonane w ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego).
DLA ZADANIA 3: Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną która polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości brutto nie mniejszej niż 9 000 000,00 zł. Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie roboty budowlane wykonane w ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego).
W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.

b) (Dla każdego zadania oddzielnie) Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
- co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujących kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, o minimalnym doświadczeniu 1 roku ma stanowisku kierownika budowy;
Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.: 1333 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2020, poz. 220 z późn.zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 273 ust 1 Ustawy PZP oraz z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r., W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, może zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4–6, żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
2) wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia wstępne składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
5. W formularzu OFERTA należy zaznaczyć, że oferta jest składana wspólnie oraz wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana czynnikami opisanymi w wzorze umowy.

2. Informacja o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 musi być przekazana Zamawiającemu na piśmie, oraz dodatkowo potwierdzona przez inspektora nadzoru.
3. W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy w przypadkach opisanych w wzorze umowy.

5. Powyższe zmiany można wprowadzić za zgodą obu stron, w formie aneksu.
6. Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy nie narusza ważności pozostałych jej postanowień, a strony zobowiązują się w takim przypadku niezwłocznie zastąpić nieważne postanowienie innym, prawnie wiążącym, które możliwie najbardziej oddaje zawieszony cel nieważnego postanowienia.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy w przypadkach opisanych w wzorze umowy.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany podmiotowej: Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w składzie wykonawców wspólnie realizujących Umowę (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład dotychczasowego/nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatswidnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.