eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Sprzątanie pomieszczeń wewnątrz budynku Poznańskiego Centrum ŚwiadczeńOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie pomieszczeń wewnątrz budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO POZNAŃ POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-843

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: swiadczenia@pcs-poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcs-poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631257822

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.11.4.) Miejscowość: Poznań

1.11.5.) Kod pocztowy: 61-841

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zpb@um.poznan.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.poznan.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie pomieszczeń wewnątrz budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-156f73fc-a08a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069711

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044408/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sprzątanie pomieszczeń biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w pkt VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPb-II.271.5.2023.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń
w placówkach Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Część I: - ul. Wszystkich Świętych 1 – powierzchnia 2 200 m2
Wykonawca będzie wykonywać przedmiot zamówienia, w okresie wskazanym
w podpisanej umowie przez okres 12 miesięcy, według następującego harmonogramu:
w budynku przy ul. Wszystkich Świętych 1:
1) od 09.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w ramach serwisu dziennego, oraz we wskazanych pomieszczeniach biurowych,
2) od 16.00 do 18.30 w poniedziałki, od 15.30 do 18.30 we wtorki środy
i czwartki i od 15.00 do 18.30 w piątki w pozostałych pomieszczeniach, toaletach, pomieszczeniach socjalnych, technicznych , windzie oraz ciągach komunikacyjnych.
Określone w zał. nr 2 do umowy usługi Wykonawca wykonywał będzie z dołożeniem należytej staranności, przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi materiałów oraz środków czystości i środków higieny (z wyłączeniem płynu do mycia naczyń, papieru toaletowego, mydła i ręczników papierowych), których koszt wliczony jest w cenę usług.
Szczegółowy wykaz podstawowych prac porządkowych oraz częstotliwość ich wykonywania dla poszczególnych części zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 2 do umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków czystości i środków higienicznych wymienionych w wykazie środków, który stanowi załącznik nr 3 do umowy.
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ dla części I.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób bezrobotnych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podjęcia sprzątania interwencyjnego od zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń
w placówkach Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Część II: - ul. Ratajczaka 44 – powierzchnia 110,9 m2
Wykonawca będzie wykonywać przedmiot zamówienia, w okresie wskazanym
w podpisanej umowie przez okres 12 miesięcy, według następującego harmonogramu:
b) w lokalu przy ul. Ratajczaka 44:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 9.30 lub od 18.00 do 20.00.

Określone w zał. nr 2 do umowy usługi Wykonawca wykonywał będzie z dołożeniem należytej staranności, przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi materiałów oraz środków czystości i środków higieny (z wyłączeniem płynu do mycia naczyń, papieru toaletowego, mydła i ręczników papierowych), których koszt wliczony jest w cenę usług.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odpowiadał za właściwe zabezpieczenie pomieszczeń w trakcie i po zakończeniu sprzątania, a w szczególności zamknięcie drzwi i okien, wyłączenie oświetlenia, zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób trzecich oraz zabezpieczenie budynku przez załączenie alarmu. (dot. cz. II)
Szczegółowy wykaz podstawowych prac porządkowych oraz częstotliwość ich wykonywania dla poszczególnych części zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 2 do umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków czystości i środków higienicznych wymienionych w wykazie środków, który stanowi załącznik nr 3 do umowy.
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ dla części II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób bezrobotnych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podjęcia sprzątania interwencyjnego od zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej:
A. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że samodzielnie lub jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się), w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
Część I:
a) minimum 1 usługę/umowę sprzątania budynków biurowych, o powierzchni co najmniej 1000m², świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku.
Część II:
b) minimum 1 usługę/umowę sprzątania budynków biurowych, o powierzchni co najmniej 50m², świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku.
Uwaga!
Jeżeli oferta danego Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona w I części lub w I i II części zamówienia, warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał usługę, o której mowa w pkt. a)
Jeżeli oferta danego Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona w części II zamówienia, warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał usługę,
o której mowa w pkt. b)
B. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
Część I
a) minimum 1 urządzeniem do czyszczenia posadzek tj. urządzenie szorująco-zbierające, bateryjne, prowadzone przez operatora,
b) minimum 1 urządzeniem specjalnie przeznaczonym do czyszczenia wykładzin dywanowych,
c) minimum 1 odkurzaczem.
Część II
a) minimum 1 urządzeniem specjalnie przeznaczonym do czyszczenia mebli tapicerowanych,
b) minimum 1 odkurzaczem.
Uwaga!
Jeżeli oferta danego Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona w I i II części, Wykonawca zobowiązany jest spełnić warunek osobno dla każdej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 6 do SWZ;
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) Wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego określone w Wykazie środków czystości, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 8a do SWZ dla części I i/lub załącznikiem nr 8b do SWZ dla części II, o zgodności środków czystości, które będą używane podczas realizacji usługi.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego określone w Wykazie środków czystości, stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 8a do SWZ dla części I i/lub załącznikiem nr 8b do SWZ dla części II, o zgodności środków czystości, które będą używane podczas realizacji usługi.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt III. 3. lit. b) SWZ, jeśli dotyczy;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2a do SWZ;
4) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2b do SWZ, jeśli dotyczy;
5) Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt III 4.1) SWZ – załącznik
nr 8a do SWZ – część I i/lub załącznik nr 8b do SWZ – część II;
6) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 3 do SWZ,
jeśli dotyczy;
7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ, jeśli dotyczy;
8) Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Załącznik nr 5 do SWZ, jeśli dotyczy;
9) Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt VI 1.
SWZ, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo,
2) składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w § 11 wzorów umów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
UWAGA! W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa
w pkt V. 1. 1) lit. b) SWZ, Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 Kodeksu Spółek Handlowych) lub rejestru akcji (art. 3281 Kodeksu Spółek Handlowych). W przypadku Wykonawcy zagranicznego, w razie potrzeby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 3 kwietnia 2023 r.

3. Informacja o wizji lokalnej znajduje się w pkt III.7 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.