eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: WORD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273747894

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Francuska 78

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-507

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@word.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Wojewódzka Osoba Prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Egzaminowanie i szkolenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d45f7d62-a0a1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wordkatowice.logintrade.net/,

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Word Katowice: https://wordkatowice.logintrade.net/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Word Katowice ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są pod adresem: https://wordkatowice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://wordkatowice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Braniborska, 2/10, 53-680 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8ºº - 16ºº.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane „RODO”, zamawiający, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (WORD), z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 78 ,40-507 Katowice, telefon 32/3593031 e-mail: word@word.katowice.pl
2. Dyrektor WORD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim pod adresem e-mail: iod@word.katowice.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AT-ZP.262.2.2023.ŁŻ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
2. Przez „bony żywieniowe” Zamawiający uznaje emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 419) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Ilość bonów żywieniowych: 175 kompletów x 12 miesięcy = 2100 kpl. podlegających wymianie na artykuły spożywcze lub usługi gastronomiczne. Bony nie mogą podlegać wymianie na gotówkę lub artykuły nieżywnościowe. Każdy komplet o wartości 190 złotych. ŁĄCZNA WARTOŚĆ BONÓW ŻYWIENIOWYCH: 399000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199770-8 - Talony na posiłki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dostępność punktów (handlowych i gastronomicznych) na terenie województwa śląskiego realizujących bony żywieniowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W postępowaniu, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji i Zamawiający nie może ich pozyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium:  w kwocie 3000,00zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).
4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 10.02.2023 r. o godzinie 10:00.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: 85 2490 0005 0000 4600 1089 5585. Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przedstawili zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców (np. umowę konsorcjum lub inną umowę o podobnym charakterze, w szczególności umowę o współpracy).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z wykonawców. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, został określony w załączniku nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 455 Pzp, a ponadto w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zaistnienia siły wyższej, o której mowa § 6 – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu do-stosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 lit. a),
3) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu umowy:
a) na asortyment o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą jak ustalona w umowie, w sytuacji gdy nastąpi jego wycofanie z produkcji (po terminie otwarcia ofert), co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta, lub innym dokumentem w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta, po uzyskaniu pisemnej zgody Zama-wiającego,
b) jeżeli za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie będzie dostępny asortyment o przewyższa-jących parametrach technicznych niż oferowany na dzień składania oferty, po uzyskaniu pi-semnej zgody Zamawiającego,
4) zmiany dotyczącej terminów wykonania umowy określonych w § 1 ust. 2:
a) poprzez wydłużenie terminu, o którym mowa § 1 ust. 2 o okres odpowiadający trwaniu prze-szkody w wykonywaniu zamówienia, w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 6, poprzez wydłużenie terminu, o którym mowa § 1 ust. 2 o okres odpowiadający trwa-niu przeszkody w wykonywaniu zamówienia, w wyniku wystąpienia przyczyn technicznych niezawinionych przez Wykonawcę, związanych w szczególności z okresowym brakiem do-stępności u producenta lub wstrzymaniem produkcji zamówionego asortymentu wskazanego w ofercie - poparte oświadczeniem producenta lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta),
5) zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy lub zmiany części zamówienia powierzonego podwykonawcy lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać przy-czynę powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, dane identyfikujące Podwykonawcy i część zamówienia powierzonego Podwykonawcy,
6) zmian, jeżeli nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, niezależnie od ich wartości,
7) innych zmian przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1842 z późn. zm.).
2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają dla swej ważności formy pi-semnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez Stronę występującą o zmianę postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wordkatowice.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.