eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawa materiałów papierniczych, materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki OpolskiejOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów papierniczych, materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA OPOLSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prószkowska 76

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-758

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.aniol@po.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://po.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów papierniczych, materiałów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc31ec94-a08b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044089/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Artykuły biurowe, papiernicze i sprzęt biurowy dla jednostek PO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://po-opole.logintrade.net/zapytania_email,116346,cafc6963ec704764e05a943f852ec30b.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://po-opole.logintrade.net/zapytania_email,116346,cafc6963ec704764e05a943f852ec30b.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452). Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym komunikacji w postępowaniu, w tym złożeniu przez Wykonawcę oferty oraz przekazywaniu wszelkiej innej korespondencji, jest Platforma zakupowa dostępna pod adresem https://po-opole.logintrade.net. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy zakupowej opisane zostały w Instrukcji dostępnej pod adresem https://po-opole.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja RODO - rozdział II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja RODO - rozdział II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/D/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa materiałów papierniczych, materiałów biurowych i sprzętu biurowego, szczegółowo opisanych w wykazie rzeczowo-cenowym (zał. nr 1 do SWZ) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
Przedmiot zamówienia składa się z:
1) Zamówienia gwarantowanego – jednorazowa dostawa materiałów do 14 dni od dnia zawarcia umowy w ilościach określonych w wykazie rzeczowo-cenowym (zał. nr 1 do SWZ);
2) Zamówienia opcjonalnego – dostawy sukcesywne przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości zamówienia opcjonalnego, o której mowa w ust. 4, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. Dostawy z zamówienia opcjonalnego uruchamiane będą odrębnymi zleceniami zawierającymi zamawiane ilości spośród materiałów i w cenach określonych w wykazie rzeczowo-cenowym (zał. nr 1 do SWZ) z terminem realizacji do 14 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego drogą elektroniczną zlecenia. Zamawiający przewiduje max 6 (sześć) zleceń dostaw z zamówienia opcjonalnego.
2. Zamawiający gwarantuje dokonanie zakupu z zamówienia gwarantowanego.
3. Zamawiający nie gwarantuje dokonania zakupów z zamówienia opcjonalnego. Zamawiający może zlecić wykonanie tylko części lub całości zamówienia opcjonalnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

30199230-1 - Koperty

30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

30192000-1 - Wyroby biurowe

30192121-5 - Długopisy kulkowe

30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy

30234300-1 - Płyty kompaktowe (CD)

30197644-2 - Papier kserograficzny

30197600-2 - Papier i tektura gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie opcjonalne – dostawy sukcesywne przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości zamówienia opcjonalnego, o której mowa w ust. 4, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. Dostawy z zamówienia opcjonalnego uruchamiane będą odrębnymi zleceniami zawierającymi zamawiane ilości spośród materiałów i w cenach określonych w wykazie rzeczowo-cenowym (zał. nr 1 do SWZ) z terminem realizacji do 14 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego drogą elektroniczną zlecenia.
Zamawiający przewiduje max 6 (sześć) zleceń dostaw z zamówienia opcjonalnego.
Zamawiający nie gwarantuje dokonania zakupów z zamówienia opcjonalnego. Zamawiający może zlecić wykonanie tylko części lub całości zamówienia opcjonalnego.
Na zamówienie opcjonalne Zamawiający przewiduje przeznaczyć kwotę maksymalnie 44 280,00 zł brutto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wybrany sprzęt biurowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ).
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://po-opole.logintrade.net/zapytania_email,116346,cafc6963ec704764e05a943f852ec30b.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z przyjęciem przez Sejm ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.835) Zamawiający wyklucza Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ww. Ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.