eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w KoszalinieOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360247262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leonida Teligi 4

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-206

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps@dpskoszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.koszalin.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61d0d8e5-a09d-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00285342/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/721745

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
(nie dotyczy złożenia oferty) odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformazakupowa.pl,
za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, dostępnego pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/721745
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy posługują się sygnaturą postępowania, tj. DAG.261.4.2023.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu „Formularza do komunikacji” opisane zostały pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/721745

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie z siedzibą przy ul. Leonida Teligi 4 w Koszalinie, adres e-mail: dps@dpskoszalin.pl, tel. 94 717 08 90.
Inspektorem ochrony danych jest Wioleta Pelech. Kontakt z inspektorem jest realizowany za pośrednictwem adresu mailowego iodo@dpskoszalin.pl oraz poprzez korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 EURO na świadczenie usług gastronomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okresy wynikające z przepisów prawa regulujące niezbędne okresy przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane będą przetwarzane przez okres do 5 pełnych lat.
Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty uczestniczące
w procesach niezbędnych do realizacji postępowania. Dane mogą być powierzone celem przetwarzania przez podmioty wspierające funkcjonowanie Administratora, np. Kancelaria Radcy Prawnego, firma serwisująca oprogramowanie i infrastrukturę IT, wyłącznie podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2022.0.902).
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw
i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy
lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skutkuje brakiem możliwości udziału
w postępowaniu.
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.261.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1458215,33 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 400236,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowywaniu posiłków i ich wydawaniu mieszkańcom w Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-21 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.
Udzielone zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych
z przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie:
- 5.340 osobodni (89 dietx60dni),
- na warunkach zgodnych z Rozdziałem II SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena
2) Sposób realizacji zamówienia: niepowtarzalność treściowa posiłków
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sposób realizacji zamówienia: niepowtarzalność treściowa posiłków

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1.1) posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: wykonał (w okresie ostatnich trzech lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie) lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na codziennym, stałym oraz stacjonarnym przygotowywaniu i wydawaniu przygotowanych posiłków, o określonych porach dnia, w zakładach zbiorowego żywienia (domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, uzdrowiskach, sanatoriach, szpitalach itp.), w okresie co najmniej nieprzerwanych 4 miesięcy, dla co najmniej 40 osób dziennie, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN.
1.2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, co umożliwia jego realizację
na odpowiednim poziomie jakości, w szczególności odpowiedzialnych za świadczone usługi,
w tym co najmniej:
a) 1 osoba pełniąca funkcję szefa kuchni
b) 1 osoba pełniąca funkcję kucharza
- posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie w zawodzie kucharz.
c) 1 osoba pełniąca funkcję pomocy kuchennej
e) 1 osoba pełniąca funkcję dietetyka
- posiadająca wykształcenie średnie medyczne w zawodzie dietetyka (rozpoczęła przed 1993 r. szkołę policealną i uzyskała dyplom technika technologii żywienia w specjalności dietetyka lub ukończyła technikum profilowane i złożyła egzamin zawodowy) lub ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka bądź nauka o żywieniu.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000 zł.
Przedmiot ubezpieczenia powinien obejmować także odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania - odpowiedzialność kontraktowa. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność za straty rzeczywiste i utracone korzyści oraz szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym także wskutek rażącego niedbalstwa oraz szkody wyrządzone umyślnie oraz także za szkody wyrządzone przez podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III pkt 4 SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizację zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III pkt 5 SWZ.
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Przedmiot ubezpieczenia powinien obejmować także odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania -odpowiedzialność kontraktowa. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność
za straty rzeczywiste i utracone korzyści oraz szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym także wskutek rażącego niedbalstwa oraz szkody wyrządzone umyślnie oraz także za szkody wyrządzone przez podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2 jadłospisy, obejmujące co najmniej
10 następujących po sobie dni, osobno dla diety zwykłej i diety cukrzycowej.
Jadłospisy powinny uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz zawierać informacje:
a) gramaturę potraw,
b) niepowtarzalność treściowa posiłków, o której mowa w rozdziale I pkt 16 SWZ (zakres minimalny)
oraz w rozdziale II dziale I pkt 9 (ponad zakres minimalny – jeżeli dotyczy),
c) elementy treściowe posiłków powinny odpowiadać definicji zawartej w rozdziale II dziale I pkt 9 SWZ:
- w przypadku wędlin i pasztetów - powinny zawierać informację o procentowej zawartości mięsa,
np. 96% mięsa (nie mniej niż 80% - nie dot. kaszanki),
- w przypadku margaryny - powinny zawierać informację
o procentowej zawartości steroli roślinnych, np. 9% steroli roślinnych (nie mniej niż 5%),
- w przypadku dżemów - powinny zawierać informację o procentowej zawartości owoców (100% owoców),
- w przypadku owoców – powinny zawierać informację o sposobie podania, np. obrane, filetowane
(do miąższu), w formie musu, pieczone itp.
d) posiłki powinny być opisane w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu identyfikację poszczególnych pozycji treściowych, np. zupa: barszcz czerwony z ziemniakami itp. oraz uwzględniać zasady, o których mowa w rozdziale II dziale I pkt 6 SWZ.
e) jadłospisy powinny obejmować okres co najmniej od 21.02.2023 r. do 02.03.2023 r.

Na podstawie złożonych wraz z ofertą jadłospisów Zamawiający dokona także oceny ofert w kryterium Sposób realizacji zamówienia: niepowtarzalność treściowa posiłków.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2 jadłospisy, obejmujące co najmniej 10 następujących po sobie dni, osobno dla diety zwykłej i diety cukrzycowej.
Jadłospisy powinny uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz zawierać informacje:
a) gramaturę potraw,
b) niepowtarzalność treściowa posiłków, o której mowa w rozdziale I pkt 16 SWZ (zakres minimalny)
oraz w rozdziale II dziale I pkt 9 (ponad zakres minimalny – jeżeli dotyczy),
c) elementy treściowe posiłków powinny odpowiadać definicji zawartej w rozdziale II dziale I pkt 9 SWZ:
- w przypadku wędlin i pasztetów - powinny zawierać informację o procentowej zawartości mięsa,
np. 96% mięsa (nie mniej niż 80% - nie dot. kaszanki),
- w przypadku margaryny - powinny zawierać informację
o procentowej zawartości steroli roślinnych, np. 9% steroli roślinnych (nie mniej niż 5%),
- w przypadku dżemów - powinny zawierać informację o procentowej zawartości owoców (100% owoców),
- w przypadku owoców – powinny zawierać informację o sposobie podania, np. obrane, filetowane
(do miąższu), w formie musu, pieczone itp.
d) posiłki powinny być opisane w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu identyfikację poszczególnych pozycji treściowych, np. zupa: barszcz czerwony z ziemniakami itp. oraz uwzględniać zasady, o których mowa w rozdziale II dziale I pkt 6 SWZ.
e) jadłospisy powinny obejmować okres co najmniej od 21.02.2023 r. do 02.03.2023 r.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca dołączy:
1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale I pkt 5.1 ppkt 2 SWZ (jeżeli dotyczy),
3) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale I pkt 5.1 ppkt 3 SWZ składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy PZP (jeżeli dotyczy),
4) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale I SWZ pkt 8 ppkt 4 składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP (jeżeli dotyczy),
5) Pełnomocnictwo/a (jeżeli dotyczy),
2.6) jadłospisy obejmujące co najmniej 10 następujących po sobie dni, osobno dla diety zwykłej i diety cukrzycowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ppkt 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru określonego w Rozdziale III pkt 3 SWZ.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują:
5.1) każdy samodzielnie brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale I pkt 5 ppkt 1
i ppkt 2 SWZ;
5.2) łącznie spełnianie warunków określonych w Rozdziale I pkt 5 ppkt 3 i 4 SWZ.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zmiany cen rynkowych materiałów lub kosztów, związanych z realizacją umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost lub spadek cen lub kosztów.
2. Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa
w ustępie 1, w przypadku zaistnienia następujących przesłanek:
1) zmiana cen, w tym podstawowych produktów rolnych (m.in. mięsa, ziemniaków, mąki, pieczywa)
lub kosztów (m.in. dostawy mediów, transportu) przekroczy 10% w stosunku do stawek przyjętych
przez Wykonawcę do ustalenia wynagrodzenia ofertowego,
2) zmiana cen ma istotny wpływ na realizację umowy,
3) żądanie zostanie złożone nie wcześniej niż po upływie 2 m-cy od rozpoczęcia realizacji umowy.
3. Obowiązkiem Wykonawcy, składającego żądanie zmiany wynagrodzenia, jest wykazanie Zamawiającemu, że zmiana ceny wpływa na realizację umowy i na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji wynagrodzenia, ceny przyjęte do kalkulacji oferty Wykonawcy są odpowiednio niższe niż ceny rynkowe lub średnie ceny rynkowe. Wykonawca załączy stosowne dowody, w tym np. kopie dokumentów zamówienia, korespondencji z dostawcami lub wykazu materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia do żądania zmiany wynagrodzenia.
4. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji począwszy od pełnego miesiąca kalendarzowego, następującego po złożeniu żądania zmiany wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o aktualny wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów (wskaźnik inflacji), ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 10% wartości pierwotnej umowy.
6. W przypadku, gdy, po dokonaniu zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4, nastąpi zmiana okoliczności uzasadniających to zwiększenie, w szczególności spadek cen, w tym podstawowych produktów rolnych lub kosztów o 10% w stosunku do stawek przyjętych do zwiększenia, wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji, począwszy od pełnego miesiąca kalendarzowego, następującego po zaistnieniu nowych okoliczności, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o aktualny wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów (wskaźnik inflacji), ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
7. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w przypadku określonym w art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 2 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/721745 (

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.