eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › Budowa drogi gminnej NR 141508N, ulicy Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) wraz z budową drogi gminnej na dz. o nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej NR 141508N, ulicy Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) wraz z budową drogi gminnej na dz. o nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLECKO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Olecko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 3

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.olecko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olecko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej NR 141508N, ulicy Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) wraz z budową drogi gminnej na dz. o nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbf80546-a098-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056037/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa drogi gminnej NR 141508N, ulicy Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) wraz z budową drogi gminnej na dz. o nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umolecko.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umolecko.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Gminy Olecko (https://umolecko.logintrade.net/). Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Olecko:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
– Internet Explorer 10 i nowsze,
– Edge
– Google Chrome
– Mozilla Firefox
– Opera
Pozostałe wymagania techniczne:
– dostęp do sieci Internet
– obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
– włączona obsługa JavaScript
– zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
– zainstalowany Acrobat Reader
– zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku wymagania podpisu elektronicznego dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
– Microsoft Edge
– Google Chrome
– Mozilla Firefox
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
– Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
– Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
– Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
– Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej nie powinien przekraczać 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn.: „Budowa drogi gminnej NR 141508N, ulicy Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS) wraz z budową drogi gminnej na dz. o nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002”.
w zakresie:
1) „Budowa drogi gminnej nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)”:
– budowa nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów, miejsc postojowych, zatoki autobusowej;
– przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 141508N z drogą wojewódzką Nr 655;
– budowa sieci kanalizacji deszczowej;
– budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN 0,4kV;
– budowa kanału technologicznego;
– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego;
– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– wycinka i podcinka sanitarna drzew;
– montaż wiat przystankowych i elementów małej architektury,
– wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu zgodnie z wzorami dostępnymi na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/. Zamawiający zastrzega, że treść tablic informacyjnych w trakcie realizacji zadania może ulec zmianie, co będzie skutkowało koniecznością aktualizacji treści tablicy przez Wykonawcę.
2) „Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002 w formule projektuj i buduj”:
a) opracowanie dokumentacji projektowej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm), ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) oraz Zarządzeniem Burmistrza Olecka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia standardów dostępności na terenie Gminy Olecko, w zakresie:
– uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej,
– sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż. Projekt budowlany sporządzony powinien być na podstawie załączonego do niniejszej SWZ Programu Funkcjonalno-Użytkowego – w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w PFU wymagają zgody Zamawiającego,
– sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane – w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf),
– sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf),
– sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf),
– sporządzenie obmiarów i kosztorysów robót dla poszczególnych etapów robót:
– roboty przygotowawcze,
– roboty ziemne,
– odwodnienie,
– podbudowa,
– nawierzchnia,
– roboty sanitarne,
– roboty elektryczne,
– roboty teletechniczne,
– oznakowanie dróg,
– elementy ulic,
– kanały technologiczne;
b) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)/o pozwoleniu na budowę (między innymi: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych);
c) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;
d) opracowanie dokumentacji geologicznej podłoża na odcinkach projektowanej drogi
e) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane;
f) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w poszczególnych etapach oraz oznakowanie robót wg tych projektów;
g) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych opracowanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz ostatecznych decyzji ZRID/o pozwoleniu na budowę w zakresie:
– roboty przygotowawcze,
– roboty ziemne,
– korytowanie pod nawierzchnie,
– profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
– wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
h) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych będących w posiadaniu przez Zamawiającego (projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) oraz ostatecznych decyzji ZRID/o pozwoleniu na budowę, w zakresie:
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje dostosowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu Zamawiającego do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji technicznej branży drogowej wykonanej przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostosowaniem tego projektu.
i) wykonanie obsługi geodezyjnej inwestycji;
j) wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu zgodnie z wzorami dostępnymi na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/. Zamawiający zastrzega, że treść tablic informacyjnych w trakcie realizacji zadania może ulec zmianie, co będzie skutkowało koniecznością aktualizacji treści tablicy przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienie może obejmować następujące roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej na dz. Nr 1188/100 oraz 1188/w obr. Olecko 0002”:
 budowa nawierzchni i elementów ulic,
 budowa kanału technologicznego,
 budowa kanalizacji deszczowej,
 budowa oświetlenia ulicznego,
 przebudowa kolizji / zabezpieczenie sieci.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy będący załącznikiem do niniejszej SWZ (Załącznik nr 9).
Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy na warunkach analogicznych jak określono w umowie będącej załącznikiem do niniejszej SWZ (Załącznik nr 7).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
 Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca powinien wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej:
 2 zamówienia w zakresie przebudowy lub budowy dróg o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto na każdym obiekcie;
UWAGA! Wykonawca musi wykazać wartość robót budowlanych. W przypadku, gdy wykonane roboty stanowią większą całość należy wyodrębnić wartość robót odpowiadających robotom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. Wartość robót wskazana w inne walucie niż PLN należy przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP na dzień umieszczenia ogłoszenia o zamówienia w niniejszym postępowaniu.
b) Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i obsadzenia niżej podanych stanowisk:
 projektanta i kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej, projektanta i kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, projektanta i kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Osoby, o których mowa powyżej winny posiadać uprawnienia określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Warunek powyższy spełni również osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, szczególnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
3. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 p.z.p., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty na przedmiotowe zadanie w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem platformy zakupowej Gminy Olecko: https://umolecko.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.