eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą na potrzeby spotkań organizowanych przez NFOŚiGWOgłoszenie z dnia 2023-01-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą na potrzeby spotkań organizowanych przez NFOŚiGW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142137128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstruktorska 3A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-673

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Rafal.Wroblewski@nfosigw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfosigw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą na potrzeby spotkań organizowanych przez NFOŚiGW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30b84e16-9b05-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068502

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. PO IiŚ, Program LIFE

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-30b84e16-9b05-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl., oraz za pomocą poczty elektronicznej w przypadkach, w szczególności uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany
w pkt. 1.5.9 ogłoszenia (nie dotyczy składania ofert) z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia. 2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 3.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
4.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 6.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanym dalej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2452). Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf.
7.Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego odpowiednio w pkt. V oraz IX SWZ. 8.Zamawiający przekazuje link
prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania oraz Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia w Załączniku
nr 7 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). 9.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności (i przekazuje się jako załączniki), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1 powyżej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) uprzejmie informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa;
2) Inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk
(inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej - PZP). Jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5) Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do treści swoich danych;
b) prawo ich sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, a także naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT;
9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 PZP, a także podmioty prowadzące kontrole zamówień publicznych w NFOŚiGW, tj. w szczególności: Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwa, Urząd Zamówień Publicznych;
10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem
Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AOOZ/34/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 795000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej Zamawiającym, w okresie od dnia podpisania umowy przez kolejne 24 miesiące, dla grup pomiędzy 5 a 450 osób.
W ramach świadczonych usług cateringowych Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem Zamawiającego na wskazane spotkanie, zgodnie z formularzem zapotrzebowania na usługi cateringowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
Świadczenie usług cateringowych przez Wykonawcę obejmować będzie zapewnienie:
a) przerw kawowych (wersja: podstawowa ciągła do 4 godz., rozszerzona ciągła do 4 godz., podstawowa ciągła do 6 godz. lub rozszerzona ciągła do 6 godz.),
b) lunchu bufetowego:
I. wersja podstawowa (dla grup od 5 do 150 osób),
II. wersja o podwyższonym standardzie (dla grup od 5 do 100 osób i nie więcej niż 4 spotkania do 450 osób),
c) kanapek,
d) przekąsek zimnych (typu finger foods),
e) deserów,
f) owoców,
- zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem.
Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia w takim zakresie, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy wyniesie 40% maksymalnej kwoty wynagrodzenia.
Wartość szacunkowa zamówienia określona została na 795 000,00 zł netto.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1 - wg wzoru.
Kryterium nr 2 - każda oferta oceniana będzie indywidualnie przez poszczególnych oceniających członków Komisji Przetargowej, na podstawie próbek potraw jednego zestawu opisanego w pkt XVI.3 SWZ, przygotowanego do prezentacji i degustacji.
Kryterium nr 3 - każda oferta oceniana będzie indywidualnie przez poszczególnych oceniających członków Komisji Przetargowej, na podstawie próbek potraw jednego zestawu opisanego w pkt XVI.3 SWZ, przygotowanego do prezentacji i degustacji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Smak potrawy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Estetyka posiłku

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. informacja z KRK w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp
b) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
d) art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
– sporządzona nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem,
2. oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej,
3. zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
4. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
5. odpis lub informacja z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
6. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj. o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp,
h) art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
i) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, a także art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
a także
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych opisanych poniżej.
Wymagany do przedłożenia zestaw nie będzie podlegał uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, ze względu na fakt, iż stanowi część oferty i będzie podlegał ocenie w kryterium „Smak potrawy” oraz „Estetyka posiłku” (uzupełnienie naruszałoby zasadę niedyskryminacji i równego traktowania Wykonawców).
Niedostarczenie zestawu lub dostarczenie zestawu niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Próbki potraw nie będą podlegały zwrotowi.

Sposób i forma złożenia ww. przedmiotowych środków dowodowych (zestawu), określony został w pkt. X i XVI SWZ.
Do przedłożenia wymaganego przedmiotowego środka dowodowego – zestawu, nie będą miały zastosowania zasady komunikacji elektronicznej obowiązujące w niniejszym postępowaniu. Wymagany zestaw składany będzie w postaci fizycznej – próbki, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XVI.3 SWZ.
Do oceny ofert w kryterium „Smak potrawy” oraz „Estetyka posiłku” każdy Wykonawca przedstawi jeden zestaw składający się z trzech porcji (dla 3 oceniających Członków Komisji), przy czym każda porcja składać się będzie z:
• zupy pomidorowej z makaronem (tradycyjna, nie krem) – jedna próbka o wadze nie mniejszej niż 100 g,
• dania głównego: polędwiczka wieprzowa z sosem grzybowym, z dodatkiem skrobiowym w postaci ziemniaków opiekanych oraz surówką z białej kapusty – jedna próbka (porcja) o wadze nie mniejszej niż 300 g, w tym dodatek mięsny o wadze nie mniejszej niż 100 g i surówka o wadze nie mniejszej niż 100 g.
• sernik pieczony – jedna próbka (porcja), o wadze nie mniejszej niż 50 g,
przy czym podana powyżej objętość/gramatura próbki (porcji) określona jest dla produktu po obróbce (gotowego dania/potrawy). Zestaw (próbki potraw) będzie podlegał degustacji przez poszczególnych, oceniających Członków Komisji.

Prezentacja zestawu ma być przygotowana w formie bufetu. Prezentowane potrawy mają znajdować się np. w bemarach/tacach/misach odpowiednio dla danego składnika zestawu (potrawy) oraz zostać podane: zupa, ziemniaki opiekane, mięso wieprzowe z sosem mają być podane „na ciepło” (np. w bemarach), a sernik i surówka „na zimno”.
Każdy oceniający Członek Komisji samodzielnie nałoży sobie poszczególne dania/potrawy na talerz. Prezentowane dania/potrawy będą wchodzić w skład „Oferowanego menu”, o którym mowa w pkt. XII.1.6) d) SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w pkt. V.5.2) ogłoszenia, musi wykazać każdy z Wykonawców. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy złożyć dokument/dokumenty ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. V.5.5) ogłoszenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy:
1) poprzez odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę, o kwotę wykazaną przez Zleceniobiorcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian.
2) poprzez odpowiednią zmianę (wzrost lub obniżenie) wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia z zastrzeżeniem, że:
a) pierwsza zmiana jest dopuszczalna najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy;
b) zmiana jest dopuszczalna w przypadku, gdy suma wskaźników zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kolejnych dwóch kwartałach, następujących po kwartale, w którym odpowiednio - zawarto umowę lub dokonano ostatniej zmiany na podstawie niniejszego postanowienia - wyniesie co najmniej 7 %;
c) Zleceniobiorca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zawierającym uzasadnienie wpływu wzrostu cen określonych towarów lub usług na koszty realizacji zamówienia, względem ceny lub kosztu przyjętych odpowiednio w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie albo przy ostatniej zmianie cen, przy czym każdy wnioskowany i uzasadniony przez Zleceniobiorcę wzrost wynagrodzenia zostanie uwzględniony w wysokości 75% wnioskowanej kwoty,
d) zmiany wynagrodzenia mogą być dokonywane nie częściej niż co sześć miesięcy;
e) maksymalna, łączna zmiana wynagrodzenia jaka może być dokonana zgodnie z powyższymi zasadami, nie przekroczy kwoty 30 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 PPU.
3) Zleceniobiorca, którego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z pkt. 2), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy i przedstawienia dowodu wypełnienia powyższego obowiązku w terminie 21 dni od dnia wypłaty zmienionego wynagrodzenia Zleceniobiorcy przez Zamawiającego (o ile dotyczy).
4) poprzez wydłużenie okresu trwania umowy maksymalnie o 3 miesiące z pozostałą do wyczerpania kwotą umowy, w przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego maksymalnej wartości umowy określonej w § 2 ust. 2 PPU w okresie 24 miesięcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy, na Platformie e-zamówienia. https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferta – pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt V.5.6).1 ogłoszenia - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w pkt V.5.6).1 ogłoszenia.
2.2. zaświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, o którym mowa w pkt V.5.6).3 ogłoszenia, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt V.5.6)4. ogłoszenia, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEiDG, o których mowa w pkt V.5.6)5. ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2.3. Dokument, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 2.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.3 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym, administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia pkt. 2.3 powyżej stosuje się. 3. Wraz z ofertą należy złożyć 1) „Oferowane menu”, na podstawie którego w ramach realizacji umowy będą wybierane dania do zamówień określanych na poszczególne spotkania. Wykonawca zobowiązany jest złożyć jedną wersję „Oferowanego menu” (zaleca się sporządzić „Oferowane menu” zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza Ofertowego), w którym w punktach: 1) I-III i VI-VIII należy podać co najmniej po 10 propozycji, 2) IVa, IVb, IVc i V należy podać co najmniej po 5 propozycji.
Niezłożenie „Oferowanego menu”, złożenie „Oferowanego menu” niezgodnego z wymaganiami lub złożenie przez Wykonawcę większej (niż jedna) liczby wersji „Oferowanego menu”, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Przedkładane przez Wykonawcę „Oferowane menu” stanowić będzie część oferty i nie będzie podlegało uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, 2) Przedmiotowy środek dowodowy – zestaw, który należy złożyć fizycznie, w sposób opisany w pkt. XVI.3 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.