eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługi ochrony fizycznej nieruchomości Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz przy ul. Piekary 14/15Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ochrony fizycznej nieruchomości Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz przy ul. Piekary 14/15

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.3.) Oddział zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piekary 14/15

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-823

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 850 60 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@nfz-poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ochrony fizycznej nieruchomości Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz przy ul. Piekary 14/15

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50ae443b-9e30-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00318164/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Ochrona fizyczna osób i mienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl. Adres dotyczy strony internetowej postępowania.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się dostawcą Platformy. Numer kontaktowy infolinii technicznej platformy zakupowej dla Wykonawców czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 to:
+48 22 25 72 223. Wykonawcy mogą też korzystać z kontaktu e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz uznaje go za wiążący.
4. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu, tj. w zakładce „Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych”.
5. Zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce KORESPONDENCJA Z WYKONAWCAMI. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
6. Pytania do Specyfikacji należy sporządzać w wersji elektronicznej i przekazywać za pośrednictwem Platformy Zakupowej
7. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona i przesłana w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl.
8. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę Zakupową Zamawiającego. Zasady opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców, która jest udostępniana na platformie zakupowej Zamawiającego.
9. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami:
a) Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością.
b) Rejestracja Wykonawcy może trwać około 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
c) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. 10. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
11. Zamawiający wskazuje w rozdziale X SWZ informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl:

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panem/Panią w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony fizycznej nieruchomości Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 158 oraz przy ul. Piekary 14/15; Postępowanie numer: NFZ15- WAG-ZP.251.1.2023.
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
● PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan:
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
W związku z prowadzeniem postępowania z użyciem Platformy Zakupowej Zamawiający informuje, że:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
nie przysługuje Pani/Panu:
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZF15-WAG-ZP.251.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy są usługi ochrony fizycznej nieruchomości Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w
2. część 1: Grunwaldzka,
3. Szczegółowy zakres usługi ochrony określają zapisy projektów umowy dla części 1 - załącznik nr 1a do SWZ.
4. Wykonawca oraz podwykonawca, w związku z realizacją umowy, zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników realizujących czynności określone w §1 umowy (Załącznik nr 1a do SWZ). Wymiar czasu pracy w ramach zatrudnienia na umowę o pracę musi być odpowiedni do czasu realizacji przez pracownika u Zamawiającego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
5. Niedopuszczalne jest zatrudnianie pracowników realizujących czynności określone w §1 umowy (Załącznik nr 1a) na podstawie umów cywilnoprawnych, co oznacza, że każda roboczogodzina w ramach realizacji zamówienia musi być wypracowana przez pracownika ochrony wyłącznie w ramach stosunku pracy.
6. Na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje podczas realizacji zamówienia na część 1: Grunwaldzka - możliwość skorzystania z opcji polegającej na zmianie przez Zamawiającego miejsca świadczenia usługi pracownika informacji, wymienionego w § 1 ust. 2 lit a) tiret drugie na inne wskazane przez Zamawiającego miejsce w Poznaniu.
7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną o potrzebie skorzystania z powyższej opcji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje podczas realizacji zamówienia na część 1: Grunwaldzka - możliwość skorzystania z opcji polegającej na zmianie przez Zamawiającego miejsca świadczenia usługi pracownika informacji, wymienionego w § 1 ust. 2 lit a) tiret drugie na inne wskazane przez Zamawiającego miejsce w Poznaniu.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną o potrzebie skorzystania z powyższej opcji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu SUFO na wezwanie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ubezpieczenie kontraktu

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: System zarządzania jakością

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy są usługi ochrony fizycznej nieruchomości Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w budynku przy ul. Piekary 14/15.
2. b. część 2: Piekary.
3. Szczegółowy zakres usługi ochrony dla każdej części określają zapisy projektu umowy dla części 2 – załącznik nr 1b do SWZ.
4. Wykonawca oraz podwykonawca, w związku z realizacją umowy, zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników realizujących czynności określone w §1 umowy (Załącznik nr 1b do SWZ). Wymiar czasu pracy w ramach zatrudnienia na umowę o pracę musi być odpowiedni do czasu realizacji przez pracownika u Zamawiającego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
5. Niedopuszczalne jest zatrudnianie pracowników realizujących czynności określone w §1 umowy (Załącznik nr 1a i Załącznik nr 1b do SWZ) na podstawie umów cywilnoprawnych, co oznacza, że każda roboczogodzina w ramach realizacji zamówienia musi być wypracowana przez pracownika ochrony wyłącznie w ramach stosunku pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 6 miesięcy tj. od dnia: ……………… r. do dnia …………… z opcją polegającą na przedłużeniu podstawowego 6-miesięcznego okresu obowiązywania umowy maksymalnie do 12 miesięcy, jednokrotnie lub wielokrotnie na kolejne okresy dwumiesięczne.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną o potrzebie korzystania z opcji lub kontynuacji korzystania z opcji polegającej na przedłużeniu podstawowego 6-miesięcznego okresu obowiązywania umowy i okresie świadczenia z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu SUFO na wezwanie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ubezpieczenie kontraktu

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: System zarządzania jakością

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia następujące warunki udziału w postępowaniu, tożsame dla obu części postępowania, za wyjątkiem warunku doświadczenia, określonego odrębnie dla każdej z części:
1. W zakresie posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:
a. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (ochrona fizyczna) wydaną przez MSWiA, okr. zakres i formę jej prowadzenia. W przypadku oferty najwyżej ocenionej Zam. zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie koncesji.
b. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do posiadania broni palnej bojowej.
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy posiadają aktualne pozwolenie na broń wydane w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego z uwagi na miejsce siedziby komendanta wojewódzkiego Policji – zgodnie z art. 9-12 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 955 ze zm.) W tym zakresie wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, które będą podwykonawcą.
Zamawiający wymaga podania danych co do decyzji właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w załączniku nr 4 do SWZ. W przypadku oferty najwyżej ocenionej Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie decyzji jako podmiotowego środka dowodowego.
2. W zakresie wiedzy i doświadczenia:
a. Warunek dla części 1
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji ochrony osób i mienia (ochrony fizycznej). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie zrealizował lub realizuje co najmniej trzy usługi – umowy na ochronę osób i mienia, o wartości równej lub przekraczającej kwotę 300.000,00 zł brutto jako wynagrodzenie Wykonawcy. Przy czym w przypadku usługi w takcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że poziom jej wykonania na dzień składania ofert przekracza kwotę 300.000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wykazu usług w załączniku nr 4 do SWZ. W przypadku oferty najwyżej ocenionej Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie dokumentów potwierdzających należyte wykonania umów, jako podmiotowych środków dowodowych. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia nastąpi wstępnie przez analizę wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Następnie Zamawiający, w odniesieniu do oferty najwyżej ocenionej, przeanalizuje treść dowodów określających czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, dowodami są referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Opisane wymagane doświadczenie jest wystarczające również dla Wykonawcy składającego ofertę na obie części zamówienia.
b. Warunek dla części 2
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji ochrony osób i mienia (ochrony fizycznej). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie zrealizował lub realizuje co najmniej trzy usługi – umowy na ochronę osób i mienia, o wartości równej lub przekraczającej kwotę 200.000,00 zł brutto jako wynagrodzenie Wykonawcy. Przy czym w przypadku usługi w takcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że poziom jej wykonania na dzień składania ofert przekracza kwotę 200.000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wykazu usług w załączniku nr 4 do SWZ. W przypadku oferty najwyżej ocenionej Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie dokumentów potwierdzających należyte wykonania umów, jako podmiotowych środków dowodowych. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia nastąpi wstępnie przez analizę wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Następnie Zamawiający, w odniesieniu do oferty najwyżej ocenionej, przeanalizuje treść dowodów określających czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, dowodami są referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
3. W zakresie sytuacji ekonomicznej:
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy posiadają aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000 zł.
Wykonawca w Załączniku nr 4 składa informację na temat aktualnej, ważnej (opłaconej) polisy ubezpieczeniowej. W przypadku oferty najwyżej ocenionej Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia wraz dowodami opłacenia wymagalnych składek, jako podmiotowych środków dowodowych.
Opisane wymagane ubezpieczenie jest wystarczające również dla Wykonawcy składającego ofertę na obie części zamówienia
OFERTA WSPÓLNA, KORZYSTANIE Z UDOSTĘPNIONYCH ZASOBÓW
4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, w odniesieniu do postępowania lub jego części polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Oświadczenie lub inny podmiotowy środek dowodowy Wykonawca składa wraz z ofertą.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącym doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy zasoby pozwalają na wykazanie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec podmiotu oddającego zasób przesłanki wykluczenia z postępowania (podmiot udostępniający zasób składa oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia – Załącznik nr 3 do SWZ oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby).
8. W przypadku oferty wspólnej warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania odpowiednich uprawnień muszą spełniać te podmioty, które zgodnie z przedłożonym oświadczeniem będą realizować usługi do których uprawnienia są wymagane.
9. Nie dopuszcza się polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby przez Wykonawcę,
w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania ubezpieczenia OC.
10. W przypadku oferty wspólnej warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej mają spełniać łącznie podmioty składające ofertę wspólną (wystarczy jeden podmiot spełniający warunek).
11. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
12. W odniesieniu do warunku doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać w całości warunek doświadczenia.
14. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku posiadania doświadczenia polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający wymaga wykazania, że ten podmiot spełnia w całości warunek posiadania wymaganego doświadczenia samodzielnie oraz weźmie udział w realizacji zamówienia w taki sposób, który umożliwi Wykonawcy realne korzystanie z użyczanego zasobu podczas realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp będzie wzywać Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej do złożenia na platformie zakupowej w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przekazania wezwania aktualnych na dzień złożenia poniżej wskazanych podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed jej złożeniem; W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast informacji z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed jej złożeniem; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się wyżej opisanych dokumentów lub gdy dokumenty nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentowania lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed jej złożeniem; Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp przedstawienia informacji z KRK dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania;
b) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania; Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 5-6 ustawy Pzp; Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp przedstawienia informacji z KRK dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania;
Dokumenty te będą odnosić się do podstaw wykluczenia z postępowania odpowiednio do Wykonawcy, wykonawców składających ofertę wspólną, podmiotu udostępniającego zasoby oraz podwykonawcy, który nie udostępnia zasobów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia (ochrona fizyczna) wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określająca zakres i formę jej prowadzenia;
d) aktualne pozwolenie na broń wydane Wykonawcy w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego z uwagi na miejsce siedziby komendanta wojewódzkiego Policji – zgodnie z art. 9-12 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 955 ze zm.)
e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się okresowo są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
f) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności dotyczącej ochrony osób i mienia na kwotę co najmniej 3.000.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia (wykonawca musi przedłożyć zarówno polisę/inny dokument, jak i potwierdzenie opłacenia wymagalnych składek).
Dokumenty te będą odnosić się do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu odpowiednio przez Wykonawcę, wykonawców składających ofertę wspólną oraz podmiotu udostępniającego zasoby.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy (sporządzony odpowiednio zgodnie z załącznikiem Nr 2a lub Załącznikiem nr 2b do specyfikacji), Zamawiający wymaga złożenia tego formularza oraz wypełnienia formularza systemowego (katalogu elektronicznego) na Platformie Zakupowej. W przypadku rozbieżności treści pomiędzy formularzem ofertowym a formularzem systemowym na Platformie Zakupowej, której Zamawiający nie może poprawić zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przyjmie treści oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym (sporządzonym zgodnie z załącznikiem Nr 2a lub 2b do specyfikacji). Podpisane muszą być zarówno formularz ofertowy, jak i formularz systemowy;
2) oświadczenie o przesłankach wykluczenia (załącznik nr 3);
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4);
4) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby;
5) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów (o ile dotyczy);
6) wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy), wyodrębnienie treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa do innych plików, opisanych jako tajemnica przedsiębiorstwa;
7) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – o podziale zadań w ramach konsorcjum (o ile dotyczy);
8) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy);
9) certyfikat ISO lub równoważny dokument w celu uzyskania punktów w ramach kryterium „System zarządzania jakością” (o ile dotyczy);
10) promesa zawarcia ubezpieczenia w celu uzyskania punktów w ramach kryterium „Ubezpieczenie kontraktu” (o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający ustala obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium.
2. Wadium dotyczące
a) Części 1: Grunwaldzka wynosi 4.500 zł,
b) Części 2: Piekary wynosi 3.500 zł.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 78 1130 1088 0001 3007 0720 0011 z dopiskiem „Wadium – NFZ15- WAG-ZP.251.1.2023 „Usługi ochrony część …..”. Prawidłowe wniesienie wadium w pieniądzu potwierdza faktyczny wpływ środków zaksięgowany na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Dowodem wniesienia wadium w formie niepieniężnej będzie dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium), zawierający bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać w całości warunek doświadczenia.
Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa).
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis wykonywany z zastosowaniem warstwy elektronicznej dowodu osobistego).
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.
4) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do postanowień art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen materiałów lub kosztów zw. z realizacją zamówienia względem cen lub kosztów przyjętych i uwzgl. w wynagrodzeniu wynikającym z oferty, przy zachowaniu warunków określonych poniżej.
2. Zamawiający zastrzega przy tym, iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen i kosztów, a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową winny zostać uwzględnione w ryzyku ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową).
3. Każda ze stron umowy może wystąpić o zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy pod warunkiem, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o waloryzację będzie wyższy niż 115 (wartość 100 jako wskaźnik za poprzedni rok).
4. Waloryzacja ceny zostanie dokonana jako różnica pomiędzy wartością wskaźnika inflacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku a wskaźnikiem z miesiąca, w którym nastąpiło złożenie oferty.
5. Zmiana ceny materiałów lub kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia, co winno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartości ewentualnych zmian cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy będą stosowane wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia oferty, co oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia.
6. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy związana ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia może nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy.
7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji wynosi ±5 % wynagrodzenia Wykonawcy względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia Wynagrodzenia zawartego w ofercie.
8. Złożenie wniosku o zmianę wartości wynagrodzenia nie powoduje przerwania realizacji usługi.
9. Wszelkie zmiany wartości wynagrodzenia dotyczą wyłącznie wynagrodzenia przyszłego.
10. Strony nie przewidują waloryzacji wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy.


OPCJA Część 1: Grunwaldzka
2. Na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji polegającej na zmianie przez Zamawiającego miejsca świadczenia usługi pracownika informacji, wymienionego w § 1 ust. 2 lit a) tiret drugie na inne wskazane przez Zamawiającego miejsce w Poznaniu.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną o potrzebie skorzystania z powyższej opcji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.
OPCJA - część 2: Piekary
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 6 miesięcy tj. od dnia: ……………… r. do dnia …………… z opcją polegającą na przedłużeniu podstawowego 6-miesięcznego okresu obowiązywania umowy maksymalnie do 12 miesięcy, jednokrotnie lub wielokrotnie na kolejne okresy dwumiesięczne.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną o potrzebie korzystania z opcji lub kontynuacji korzystania z opcji polegającej na przedłużeniu podstawowego 6-miesięcznego okresu obowiązywania umowy i okresie świadczenia z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.