eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk Podlaski › Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego - dokumentacja projektowaOgłoszenie z dnia 2023-01-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego – dokumentacja projektowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BIELSK PODLASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857318100

1.5.8.) Numer faksu: 857318150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@bielsk-podlaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego – dokumentacja projektowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fdf4441-a08b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023166/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego - dokumentacja projektowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 1.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 1.4. włączona obsługa JavaScript, 1.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 1.6. Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 1.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Oferta składana jest w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. W procesie składania oferty na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez Platformę) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 str. 2 z 2018 r.; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 857318100, fax: 857318150, e-mail: um@bielsk-podlaski.pl; 2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl, tel. 857318139; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: 8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: 9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Izp.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy czterooddziałowego żłobka przy ul. Kościuszki 16 w Bielsku Podlaskim wraz z placami zabaw, dostosowanymi dla różnych grup wiekowych i kompleksowym zagospodarowaniem terenu, w tym z rozbiórką istniejących obiektów, które kolidują z projektowanym zagospodarowaniem oraz ich budowę w innej lokalizacji.
Żłobek wraz z innymi obiektami i urządzeniami należy zaprojektować na działkach o nr ewid. 4733, 4732/23, 1632/11.
Zamawiający wymaga opracowania minimum dwóch koncepcji budynku żłobka i zagospodarowania terenu.
Obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Budynek żłobka ma spełniać standardy obowiązujące w tego typu placówkach, wymogi określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72 z późn. zm.).
Mając na uwadze obowiązujące przepisy, należy rozważyć konieczność zaprojektowania w budynku żłobka ukrycia kat. II zgodnie z § 2 Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego.
Opieką żłobkową w placówce objęte zostaną dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
Grupa żłobkowa powinna być przygotowana na 24 dzieci.
b) Ogólne parametry określające wielkość obiektu.
Należy zaprojektować budynek z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną, w której między innymi będzie ukrycie. Budynek winien być dostępny dla osób niepełnosprawnych. Powinny być w nim wydzielone zespoły pomieszczeń przeznaczone dla czterech grup, a przede wszystkim budynek winien składać się z następujących stref, zapewniających prawidłowe jego funkcjonowanie np.:
- strefa wejściowa,
- strefa sal dla dzieci (grupa),
- strefa administracji i socjalna,
- strefa kuchni z zapleczem i magazynów,
- strefa techniczna.
c) Wymagania funkcjonalno-użytkowe pomieszczeń.
Każda grupa żłobkowa powinna składać się z następujących pomieszczeń:
- bawialnia - minimalna powierzchnia pomieszczeń powinna wynosić 16 m2 na pierwsze 5-ro dzieci, a na każde kolejne dziecko po 2,5 m2,
- jadalnia stanowiąca odrębne pomieszczenie, zlokalizowana w sąsiedztwie bawialni,
- łazienka dla dzieci,
- łazienka dla personelu (ewentualnie wspólna dla dwóch grup),
- brudownik – schowek,
- pomieszczenie gospodarcze do przechowywania leżaków i pościeli, połączone z bawialniami,
- szatnia dziecięca ze stanowiskiem do przewijania dzieci (wygodniejsze są szatnie mniejsze niż jedna duża np. przeznaczone na jedną czy dwie grupy).
Pomieszczenia, które mogą być wspólne dla kilku grup:
- rozdzielenie posiłków na każdej grupie – przy każdej jadalni (należy zachować drogi czyste i brudne, żeby się one nie krzyżowały), z okienkami do wydawania posiłków na poszczególne grupy; można zastosować jedną rozdzielnię z dwoma okienkami na dwie sąsiednie grupy,
- pomieszczeń zapewniających mycie, dezynfekowanie i przechowywanie nocników,
- pokój dla opiekunek.
W żłobku należy przewidzieć również:
- kuchnię i pomieszczenia kuchenne (magazynek spożywczy, obieralnia warzyw z niewielkim magazynkiem) – najlepiej na parterze budynku, koniecznie z dostępem do odrębnego, bocznego wejścia, którym będzie dostarczane zaopatrzenie.
- pomieszczenia administracyjne (dyrektor, księgowa, intendent, pokój śniadań i szatnia dla personelu, pralnia z miejscem i podłączeniem dla małej pralki, wielofunkcyjny hol przy wejściu do żłobka z przeznaczeniem na spotkania z rodzicami i inne imprezy żłobkowe),
- taras zabudowany oknami uchylnymi do werandowania dzieci do 1 roku (przy jednej grupie),
- place zabaw ogrodzone (niedostępne dla osób postronnych), wyposażone w urządzenia do zabaw i edukacyjne, wyjście na place zabaw bezpośrednio z grup żłobkowych mieszczących się na parterze oraz z komunikacji,
- wózkarnia (wspólna dla wszystkich grup) – przy wejściu głównym,
- pomieszczenia do przechowywania środków i sprzętu do utrzymania czystości – na każdej kondygnacji,
- pomieszczenie techniczne do napraw i przechowywania sprzętu, najlepiej z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz.
Rozkład pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach powinien zapewnić jak najlepsze warunki użytkowo-eksploatacyjne.
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe budowy obiektu - sugeruje się przyjęcie powszechnie stosowanych, praktycznych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, uzyskanie współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych wg obowiązujących przepisów:
1) konstrukcja obiektu tradycyjna, murowana,
2) docieplenie ścian z płyt styropianowych + elewacyjna wyprawa tynkarska; wzornictwo i kolorystyka elewacji – do akceptacji Zamawiającego,
3) dach – płaski (stropodach),
4) malowanie ścian – farbami lateksowymi, w sanitariatach i pomieszczeniach technicznych glazura,
5) wykończenie posadzki:
- przestrzeń komunikacyjna, szatnia dzieci, pomieszczenia socjalne – wykładzina PCV, odpowiednia do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu,
- pomieszczenia sanitarne, kuchnia, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, brudownik – gres,
- pomieszczenia biurowe, sale zabaw oraz sale leżakowania – wykładzina PCV,
6) stolarka okienna – PCV,
7) drzwi zewnętrzne – PCV, oszklone szkłem bezpiecznym obustronnie,
8) drzwi wewnętrzne – MDF, pełne i/lub częściowo oszklone.
Rozwiązania instalacyjne:
- instalacje sanitarne wewnętrzne: należy zaprojektować instalację wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, klimatyzacji oraz instalację centralnego ogrzewania. Należy przewidzieć pomieszczenie na potrzeby węzła cieplnego, spełniające wymogi dostawcy ciepła, z oddzielnym wejściem z zewnątrz i oddzielnym zasilaniem w energię elektryczną,
- instalacje elektryczne: instalacja gniazd wtykowych i oświetlenia wewnętrznego, instalacja oświetlenia awaryjnego, zasilanie urządzeń technologicznych (instalacja siłowa + gniazdo wtykowe w kuchni), instalacja ochrony przepięciowej i ochrony od porażeń, instalacja oświetlenia zewnętrznego – oświetlenie na budynku, instalacja odgromowa budynku, instalacja fotowoltaiczna,
- instalacje teletechniczne: nagłośnienia, przesyłu obrazu, telewizji dozorowej CCTV, alarmowa, wideodomofonowa i interkomu, kontroli dostępu, sieci komputerowej przewodowa i bezprzewodowa.
Przyłącza do budynku: zaprojektować wszystkie niezbędne przyłącza do budynku zgodnie z warunkami uzyskanymi od poszczególnych gestorów sieci.
Elementy zagospodarowania terenu: place zabaw dla dzieci z różnych grup wiekowych wyposażone w urządzenia zabawowe i edukacyjne, z nawierzchnią bezpieczną zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń, z zachowaniem wymaganych stref bezpiecznych. Ilość urządzeń dostosowana do ilości oddziałów żłobka i zgodna z uwarunkowaniami planistycznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) Cena – 60%
(D) Doświadczenie projektanta – 40%
1) Kryterium „Cena (C)” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie, według wzoru:
C = ( Cmin / Cb ) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów przyznana w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena w złożonych ofertach
Cb – cena badanej oferty
Oferta w kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
2) Kryterium „Doświadczenie projektanta (D)” dotyczy doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia, posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności architektonicznej w wykonaniu dokumentacji projektowych na rozbudowę, przebudowę lub budowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m3. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w następujący sposób:
a) 1 dokumentacja projektowa – 0 pkt
b) 2 dokumentacje projektowe – 20 pkt
c) 3 dokumentacje projektowe – 40 pkt
Oferta w kryterium „Doświadczenie projektanta” może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
UWAGA:
Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia, nazwę posiadanych przez nią uprawnień budowlanych, ilość i przedmiot dokumentacji projektowych oraz nazwę podmiotu, na rzecz którego wskazana dokumentacja została wykonana.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą łączną ilość punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa wyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści, z uwzględnieniem art. 223 ust.2 ustawy PZP.
6. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
7.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 7 na Platformie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać:
1) należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy lub budowy budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m3,
2) na czas realizacji zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej. Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych specjalności.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1) – zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem zamówień wymaganych w pkt 1) (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby).
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (wg Załącznika nr 2B do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg Załącznika nr 2B do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
1. WYKAZ USŁUG wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wg Załącznika nr 4 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg Załącznika nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 2A do SWZ),
2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wg Załącznika nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie to określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu oferty (wg Załącznika nr 1 do SWZ).
Kompletna oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1. formularz oferty – wg Załącznika nr 1 do SWZ;
2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników),
3. oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 8 (wg Załącznika nr 2A do SWZ)
4. oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 12 ust. 12.1.2 SWZ – wg Załącznika nr 2C do SWZ (jeżeli dotyczy),
5. dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. 12 pkt. 12.2.1 SWZ (wg Załącznika nr 2A do SWZ),
2) dokumenty, o których mowa w rozdz. 12 pkt. 12.2.2 SWZ,
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu winie złożyć:
1. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 2A do SWZ) – składa każdy Wykonawca do oferty,
2. oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wg Załącznika nr 2C do SWZ) – składa każdy z Wykonawców do oferty,
3. oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 9 pkt. 1 SWZ (wg Załącznika nr 2B do SWZ) – składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego,
4. dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 SWZ – składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. 6 SWZ – na wezwanie Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy PZP.
2.Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:
1)stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
3.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
1)wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych,
2)wydłużenie postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych, opinii, uzgodnień,
3)wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,
4)Zamawiający zmieni dane, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźni się w dostarczaniu danych dla Wykonawcy,
5)warunki prowadzonych prac projektowych zostaną zmienione przez jednostki opiniujące, uzgadniające lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy,
6)jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające przedłużą terminy uzgodnień, opinii lub zatwierdzeń, o ile to przedłużenie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
7)jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające zażądają w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie niniejszej umowy,
8)wystąpią braki lub ograniczenia dotyczące personelu z powodu zachorowania na COVID-19 bądź objęcia ich kwarantanną przez uprawnione służby sanitarne.
9)niemożność dotrzymania terminu umownego spowodowana zostanie siłą wyższą lub okolicznościami, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, mimo wszelkiej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych, sprawujących władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwołania od decyzji lub zastrzeżenia zgłoszone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przez strony postępowania.
4. W przypadku zmiany ceny materiałów lub innych kosztów związanych z realizacją umowy, każdej ze stron przysługuje prawo do złożenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.