eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie prac konserwacyjno-adaptacyjnych w letnich stanowiskach nietoperzy polegających na sprzątaniu guana, wymianie folii oraz wykonaniu drobnych prac adaptacyjno - naprawczychOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie prac konserwacyjno-adaptacyjnych w letnich stanowiskach nietoperzy polegających na sprzątaniu guana, wymianie folii oraz wykonaniu drobnych prac adaptacyjno - naprawczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120803536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mogilska

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-542

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 61-98-120, 12 61-98-121

1.5.8.) Numer faksu: 12 61-98-122

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: michal.wlodarczyk@krakow.rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rdos-krakow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Bartłomiej Kruszyński, będący Partnerem spółki: RKW Kruszyński Wojciuch Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5532539630

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Jana III Sobieskiego

1.11.4.) Miejscowość: Żywiec

1.11.5.) Kod pocztowy: 34-300

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.11.9.) Numer telefonu: 505 519 740

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria.kruszynski@gmail.com

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac konserwacyjno-adaptacyjnych w letnich stanowiskach nietoperzy polegających na sprzątaniu guana, wymianie folii oraz wykonaniu drobnych prac adaptacyjno - naprawczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-651dfd60-a077-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.4. oś priorytetowa II.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy, dostępnej pod adresem: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl za pośrednictwem dedykowanej zakładki „Korespondencja”, oraz poczty elektronicznej michal.wlodarczyk@krakow.rdos.gov.pl.
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) W sprawach merytorycznych i opisu przedmiotu zamówienia – Pan Michał Włodarczyk, mail: michal.wlodarczyk@krakow.rdos.gov.pl,
b) W sprawach proceduralnych – Pan Bartłomiej Kruszyński, mail: kancelaria.kruszynski@gmail.com.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
2) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta,
b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,
c) należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę,
d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera;
3) Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska Wykonawcy znajdą na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki;
4) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc;
5) Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) oraz zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych;
6) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, w tym wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osobą fizyczną skierowana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zwanych dalej „osobami fizycznymi”, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. +48 12 61-98-120 oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych Zamawiającego następuje za pomocą adresu e-mail: sekretriat.krakow@rdos.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji.
Dalsze informacje w dokumentach zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CH.082.3.2023.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na posprzątaniu zalegającego guana nietoperzy, wymianie folii lub dołożeniu folii w brakujących miejscach oraz wykonanie drobnych prac adaptacyjno - naprawczych.
2. W niektórych obiektach oprócz uprzątnięcia guana nietoperzy konieczne będzie uprzątnięcie także zalegających na strychach gałęzi oraz odchodów ptaków, kun.
3. Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje Załącznik nr 5 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
4. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności takie jak: prace budowlane, prace instalacyjne, montowanie, instalowanie, deskowanie, układanie, inne prace osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) – byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1) Najniższa Cena (C): waga kryterium – 60,00 %
2) Gwarancja i rękojmia za wady (G): waga kryterium – 40,00 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

- Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) usługę naprawczą lub konserwacyjną w obiekcie zabytkowym, o wartości usługi nie niższej niż 50.000,00 zł brutto.

Zamawiający wymaga, aby w/w usługa została wykonana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań dotyczących składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poza wynikającymi z przepisów ustawy Pzp oraz dokumentów zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o których mowa w 454 ust. 2 ustawy pzp, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy w zakresie:
a) zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, w tym także rezygnacja z części zamówienia, przy czym minimalny zakres świadczenie Wykonawcy nie może być niższy od 50% całości umowy,
b) rozszerzenia lub ograniczenia obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres przedmiotowy umowy, w tym w szczególności zwiększenia zakresu odbioru i utylizacji poszczególnych frakcji odpadów, co w konsekwencji będzie skutkować zimną wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
c) zmiany terminów wykonywania usług lub ich części, a także zmiany terminu wykonania umowy,
d) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy,
e) zmiany zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów płatności i możliwości wystawiania faktur częściowych, a także zmiany innych warunków płatności,
f) zmiany wynagrodzenia.
Dalsze informacje o zmianach umowy w dokumentach zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ferty należy składać na Platformie pod adresem: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”. Sposób złożenia oferty został opisany w rozdziale IX pkt 7 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.