eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malczyce › Budowa przyszkolnej krytej pływalni w MalczycachOgłoszenie z dnia 2023-01-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Malczyce

1.3.) Oddział zamawiającego: Malczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 15

1.5.2.) Miejscowość: Malczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@malczyce.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.malczyce.wroc.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://malczyce.logintrade.net/zapytania,str2.html?rodzaj=ustawowe&widok=kreator

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3500b6bb-86c2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065644

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040966/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00519858

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRP.272.2.12.2022.B

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa przyszkolnej, krytej pływalni, połączonej z istniejącą Szkołą Podstawową im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach na działce nr 119 (czterotorowy basen pływacki o wymiarach 15.00 m x 8,5 m i głębokości od 0, 9 - 1,0 m do 1,75 m). Zakres prac obejmuje zaprojektowanie wszystkich elementów przedsięwzięcia oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kompleksowego obiektu basenowego w konstrukcji mieszanej wraz z kompletnym zapleczem technicznym oraz innymi pomieszczeniami w tym zapleczem socjalnym oraz pełną infrastrukturą instalacyjną i elementami wyposażenia niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania a także zagospodarowania terenu wokół obiektu, jak np. oświetlenie terenu, plac wejściowy z elementami małej architektury takimi jak ławki, kosze na odpady itp. W ramach przedmiotowego zadania planowane jest wykonanie niecki basenowej w konstrukcji żelbetowej. W ramach przedmiotowego zadania planuje się budowę przyszkolnej krytej pływalni, w skład której wchodzi m.in.: strefa hali basenowej powiązana ze strefą pomieszczeń rekreacyjnych; strefa zaplecza sanitarnego i szatniowego; strefa pomieszczeń administracyjno-gospodarczych; strefa zaplecza technicznego; strefa wejściowa wraz z komunikacją; wykonanie instalacji w zakresie odnawialnych źródeł ciepła - montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej na dachu pływalni bądź szkoły podstawowej. W ramach zadania należy ująć przebudowę wjazdu i dostosowanie go do potrzeb nowoprojektowanych obiektów.
Celem inwestycji jest minimalizacja kosztów eksploatacyjnych, która musi być uwzględniona przy doborze środków technicznych oraz kształtu architektonicznego obiektu (np. wentylacja, rekuperacja wody i powietrza, ogrzewanie, odzysk ciepła itp.)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumencie pn.: „Program Funkcjonalno - Użytkowy” zwanym dalej: „PFU” (Załącznik nr 6 do SWZ).
4. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu z został określony w dokumencie pn.: „Projektowane postanowienia umowy”-zwane dalej: „Wzór umowy” (Załącznik nr 5 do SWZ).
5. Warunki płatności:
5.1. Szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone w „Projektowanych postanowieniach umowy” (Załącznik 5 do SWZ).
5.2. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
6. Postanowienia ogólne:
6.1. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
6.2. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tzn. obejmować cały przedmiot zamówienia.
6.3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 27 stycznia 2023 r. do godziny 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.
UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.