eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Pośrednictwo w sukcesywnej dostawie do Instytutu Chemii Fizycznej PAN materiałów jednorazowych do hodowli komórkowej i bakteryjnej oraz jednorazowych szalek pomiarowych.Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pośrednictwo w sukcesywnej dostawie do Instytutu Chemii Fizycznej PAN materiałów jednorazowych do hodowli komórkowej i bakteryjnej oraz jednorazowych szalek pomiarowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 44/52

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-224

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 223433069

1.5.8.) Numer faksu: 223433333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ichf.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichf.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pośrednictwo w sukcesywnej dostawie do Instytutu Chemii Fizycznej PAN materiałów jednorazowych do hodowli komórkowej i bakteryjnej oraz jednorazowych szalek pomiarowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69369725-9e79-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028658/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pośrednictwo w sukcesywnej dostawie materiałów jednorazowych do Instytutu Chemii Fizycznej PAN

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Fundusz Polskiej Nauki - Numer projektu: WIB-1/2020-O11;

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ichf.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ichf.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest za
pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem ichf.logintrade.net
Instrukcje dotyczące korzystania z Platformy zakupowej dostępne są pod adresem
https://ichf.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie zakupowej ichf.logintrade.net w zakładce „Załączniki”. Podgląd i
pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania na Platformie zakupowej, natomiast przekazywanie wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, ofert oraz innych oświadczeń, dokumentów lub informacji w ramach postępowania wymaga uprzedniego
dokonania rejestracji na Platformie zakupowej (posiadania konta użytkownika) oraz zalogowania się do Systemu i zgłoszenia
się do udziału w danym postępowaniu.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną
przy użyciu portalu ichf.logintrade.net
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać zarejestrowane
konto portalu logintrade.net Wykonawca posiadający konto na portalu logintrade.net ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z portalu logintrade.net dostępnym pod adresem https://daas.logintrade.net/
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
portalu logintrade.net, określone w Regulaminie portalu logintrade.net oraz zobowiązuje się korzystając z portalu logintrade.net
przestrzegać postanowień tego regulaminu.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
8. Pobranie załączników udostępnionych przez Zamawiającego następuje poprzez kliknięcie w wybrany plik, a następnie wybranie
polecenia „Pobierz”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2402.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 325203 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pośrednictwo w sukcesywnej dostawie do Instytutu Chemii Fizycznej PAN materiałów jednorazowych do hodowli komórkowej i bakteryjnej oraz jednorazowych szalek pomiarowych.
2. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony części.
3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Instytut Chemii Fizycznej PAN.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79990000-0 - Różne usługi dla przedsiębiorstw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uzyskany rabat od ceny katalogowej producenta netto

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
b) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie nie mniejszym niż 100 000 zł
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem - na kwotę min. 100 000,00 pln;
2. Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia -na kwotę 200 000,00 pln.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:
1) zmianę terminu realizacji umowy z powodów leżących po stronie Zamawiającego;
2) Wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewyczerpania przez Zamawiającego środków wskazanych w § 2 ust. 1 umowy.
3) Zmianę ilości szacunkowych zakupów w odniesieniu do producentów asortymentu jednorazowego w stosunku do ilości wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany leży po stronie Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma ichf.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 29 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.