eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chociwel › Przygotowywanie posiłków dla dzieci ZPO w Chociwlu podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu z uwzględnieniem wynajmu pomieszczeń szkoły(kuchni) niezbędnych do realizacji usługiOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowywanie posiłków dla dzieci ZPO w Chociwlu podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu z uwzględnieniem wynajmu pomieszczeń szkoły(kuchni) niezbędnych do realizacji usługi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chociwel

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 52

1.5.2.) Miejscowość: Chociwel

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-120

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 915622001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@chociwel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chociwel.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie posiłków dla dzieci ZPO w Chociwlu podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu z uwzględnieniem wynajmu pomieszczeń szkoły(kuchni) niezbędnych do realizacji usługi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6b50c1d-9e68-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065546

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045903/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przygotowywanie posiłków dla dzieci ZPO ZPO w Chociwlu oraz podopiecznych MGOPS w Chociwlu z uwzględnieniem wynajmu pomieszczeń szkoły niezbędnych do realizacji usługi (pomieszczeń kuchni)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

oneplace.marketplanet.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: oneplace.marketplanet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony ttps://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie poinformowany o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożenia oferty, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Marketplanet +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz.: 9:00 – 17:00;
2) Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy Zakupowej: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; Włączona obsługa JavaScript; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 10. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem.
3) W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chociwel, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237,
3) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia.
5) Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.).
6) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
7) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j. ze zm.).
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10) Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
11) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.TP.271.2.2.2023.WM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 456638,89 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: codzienne przygotowanie oraz dostawę wraz z wydawaniem śniadań i obiadów (zupa, II danie lub zupa + II danie), podwieczorków z uwzględnieniem wynajmu pomieszczeń szkoły niezbędnych do realizacji usługi (pomieszczenia kuchni). Wydawanie posiłków odbędzie się w jadalni na terenie ZPO w Chociwlu.
3. Przewidywana szacunkowa ilość posiłków w całym okresie trwania umowy wyniesie:
1) przedszkole:
a) śniadania – 15960 szt.
b) dwudaniowe obiady (zupa + II danie) porcje pomniejszone – 14060 szt.,
c) podwieczorek – 15960 szt.,
2) dzieci szkolne (Szkoła Podstawowa, w tym gr. „0”):
a) zupa – 760 szt.,
b) II danie – 12920 szt.,
c) obiad dwudaniowy (zupa + II danie) - 2888 szt.
3) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu:
a) przedszkolne dzieci - 1900 szt. - obiad dwudaniowy (zupa + II danie) porcje pomniejszone,
b) grupy „0”oraz szkoła podstawowa - 4560 szt. -obiad dwudaniowy (zupa + II danie),
c) osoby dorosłe - 570 szt. -obiad dwudaniowy (zupa + II danie).
Porcja pomniejszona stanowi 60 % pełnej porcji.

4. Liczba ta w trakcie okresu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie co może wpłynąć na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. Wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od ilości faktycznie dostarczonych posiłków.
5. Posiłki będą przygotowywane dla:
1) wychowanków Przedszkola Miejskiego w Chociwlu: śniadania, obiady dwudaniowe (zupa + II danie) porcje pomniejszone, podwieczorki, wskazanych przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu.
2) wychowanków grup „0” przy Szkole Podstawowej w ZPO w Chociwlu zadeklarowane posiłki (zupa, II danie lub zupa + II danie) w pełnej porcji,
3) uczniów Szkoły Podstawowej w Chociwlu klasy 1-8 obiady w pełnej porcji.
Opłata za posiłki od pkt 1-3 ponoszona będzie przez Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu,
4) uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu oraz osoby dorosłe wskazani przez Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu: obiady dwudaniowe w pełnej porcji oraz obiady dwudaniowe porcje pomniejszone - opłata za posiłek ponoszona będzie przez Zamawiającego (płatnik MGOPS w Chociwlu).
6. Przygotowywanie i wydawanie posiłków ma być realizowane w dni objęte nauką szkolną/przedszkolną od poniedziałku do piątku w czasie trwania roku szkolnego z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna oraz przerwy świąteczne itp.) od dnia 27 lutego 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
7. Wykonawca w pierwszym dniu każdego tygodnia będzie dostarczał tygodniowy jadłospis do Dyrektora ZPO w Chociwlu, a codzienny jadłospis będzie wywieszany w miejscu wydawania posiłków. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu 2 tygodni.
8 Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i artykułów spożywczych, posiadających aktualny termin ważności. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022., poz. 2132), zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154). Przewożenie artykułów żywnościowych służących przygotowaniu posiłku musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP. System HACCP gwarantuje najwyższe standardy żywności, a tym samym zachowanie wysokiej jakości transportowanych produktów. Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw produktów do przygotowania posiłku oraz ich wydawania.
9. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki gotowe do wydania w pomieszczeniach kuchni, która zostanie mu wynajęta umową najmu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pokrycia kosztu wynajmu pomieszczeń kuchennych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz urządzeniami i wyposażeniem w wysokości: 951,53 zł brutto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden 53/100 złotych) oraz innych kosztów wskazanych w umowie najmu, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.

10. Miejsce i godziny wydawania posiłków w szkołach zostaną ustalone przez Wykonawcę z dyrekcją szkoły.
11.Obowiązek pobierania i przechowywania próbek żywnościowych spoczywa na Wykonawcy w miejscu, w którym potrawy zostały wyprodukowane. Pobrane próbki potraw są udostępniane na żądanie Państwowej Inspekcji Sanitarne.
12. Z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie podpisane porozumienie dotyczące sposobu korzystania z punktu wydawania posiłków. Porozumienie zostanie podpisane pomiędzy Wykonawcą a dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z podawania posiłków w przypadku gdy te okażą się być złej jakości i kaloryczności. W takim przypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do wydania posiłku dobrej jakości i zgodnego z normami, w tym samym dniu.
14. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu oraz Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-27 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy.
2. Przy kalkulowaniu ceny Wykonawca stosuje przyjęte przez siebie stawki i narzuty.
3. Cena zawarta w ofercie powinna uwzględniać podatek VAT wg obowiązującej stawki.
4. Wykonawca w ofercie cenowej złożonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia Wykonawca określa:
1) cenę jednostkową netto i brutto posiłku dla przedszkolaka (w podziale na śniadanie, zupa (porcja pomniejszona), II danie (porcja pomniejszona), podwieczorek),
2) cenę jednostkową netto i brutto zupy w pełnej porcji,
3) cenę jednostkową netto i brutto obiadu II danie w pełnej porcji,
4) cenę oferty netto i brutto stanowiącą sumę iloczynów cen jednostkowych, o których mowa w pkt 1), 2) oraz 3), i szacunkowej ilości wydanych posiłków określonej w rozdziale II ust. 3 SWZ.
5. Wartość wyliczona zgodnie z sumą iloczynów cen jednostkowych brutto będzie podlegała ocenie.
6. W cenie należy wyszczególnić tzw. „wsad do kotła”, tj. faktycznych kosztów surowca do wytworzenia posiłków, dla poszczególnych posiłków.
7. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
8. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu, wydawaniu lub dostawie gorących posiłków dla określonych grup konsumentów np. dla szkół, internatów, domów pomocy społecznej, szpitali, ośrodków wychowawczych, stołówek pracowniczych oraz innych miejsc, które są zakwalifikowane do żywienia zbiorowego oraz wartością odpowiadającą przedmiot zamówienia.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 p.z.p. lub art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 t.j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik Nr 4 do SWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
2) wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu, wydawaniu lub dostawie gorących posiłków dla określonych grup konsumentów np. dla szkół, internatów, domów pomocy społecznej, szpitali, ośrodków wychowawczych, stołówek pracowniczych oraz innych miejsc, które są zakwalifikowane do żywienia zbiorowego oraz wartością odpowiadającą przedmiot zamówienia. - załącznik nr 3 do SWZ.
3) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT)
Rodzaj i zakres zmian umowy został opisany w art. 10 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://oneplace.marketplanet.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.