eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Prace remontowe - wymiana pod這瘸 tarasu na kondygnacji +6 w budynku C Szko造 G堯wnej Handlowej w Warszawie przy al. Niepodleg這軼i 128 .Og這szenie z dnia 2023-01-27

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Prace remontowe - wymiana pod這瘸 tarasu na kondygnacji +6 w budynku C Szko造 G堯wnej Handlowej w Warszawie przy al. Niepodleg這軼i 128 .

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szko豉 G堯wna Handlowa w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001502

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodleg這軼i 162

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-554

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzl@sgh.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: sgh.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Prace remontowe - wymiana pod這瘸 tarasu na kondygnacji +6 w budynku C Szko造 G堯wnej Handlowej w Warszawie przy al. Niepodleg這軼i 128 .

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-d0d5f26a-9e39-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00065313

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://sgh.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sgh.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dost瘼nej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl.
2. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w tym wszelkie wnioski,
zawiadomienia, informacje oraz pozosta貫 dokumenty i o鈍iadczenia, w tym dokumenty i o鈍iadczenia sk豉dane na wezwanie Zamawiaj帷ego, przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej dost瘼nej pod adresem: https://sgh.eb2b.com.pl poprzez zak豉dk „Pytania / Informacje” lub za po鈔ednictwem poczty elektronicznej, e-mail dzl@sgh.waw.pl, przy czym Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert za po鈔ednictwem poczty elektronicznej. 3. Osob
uprawnion przez Zamawiaj帷ego do kontaktu z Wykonawcami jest: Katarzyna Wojty雟ka, email: dzl@sgh.waw.pl lub inna osoba
zast瘼uj帷a. 4. Wykonawca przyst瘼uj帷 do post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, tj. bezp豉tnie rejestruj帷 si lub
loguj帷, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://sgh.eb2b.com.pl/. 5. Zamawiaj帷y, zgodnie z 2 Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga
technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej jako „Rozporz康zenie”) okre郵a
dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” nale篡 podpisywa formatem PAdES;
2) Zamawiaj帷y dopuszcza podpisanie dokument闚 w formacie innym ni „pdf”, wtedy nale篡 u篡 formatu XAdES. 6. Zamawiaj帷y, zgodnie z 11 ust. 2 Rozporz康zenia, okre郵a dopuszczalne formaty przesy豉nych danych tj. plik闚 o wielko軼i do 250 MB w formatach: .pdf. a w przypadku dokument闚 podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB. 7. Zamawiaj帷y, zgodnie z 11 ust. 2 Rozporz康zenia, okre郵a informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 1) plik za陰czony przez Wykonawc na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiaj帷ego oraz w豉軼iciela Platformy, gdy istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Mo磧iwo嗆 otworzenia pliku dost瘼ne jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj帷ego po
up造wie terminu sk豉dania ofert, 2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi przypi皻 do dokumentu elektronicznego dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss), znajduj帷 si po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przes豉nia”. 8. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego o wyja郾ienie tre軼i SWZ. Wniosek nale篡 przes豉 za po鈔ednictwem Platformy w zak豉dce „Pytania/ Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie / komentarz” lub za po鈔ednictwem poczty e-mail:
dzl@sgh.waw.pl. Wyja郾ianie tre軼i SWZ oraz jej ewentualna zmiana odbywa si b璠 zgodnie z art. 284 Ustawy. 9. Zaleca si, aby Wykonawca na bie膨co 郵edzi (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie post瘼owania mo瞠 dokona Zamawiaj帷y. Zalecenie dotyczy r闚nie informacji jakie Zamawiaj帷y kieruje do Wykonawc闚 po zako鎍zeniu sk豉dania ofert.
10. Zamawiaj帷y nie przewiduje zwrotu koszt闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w tym zwrotu koszt闚 poniesionych z tytu逝 nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 11. Korzystanie z Platformy przez wykonawc jest bezp豉tne. 12. Z uwagi na ograniczon liczb znak闚 szczeg馧owe informacje zawarte zosta造 w rozdziale VIII Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia oraz w zak豉dce "Pomoc" Platformy.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szko喚 G堯wn Handlow w Warszawie, okre郵one zosta造 w Rozdziale XXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szko喚 G堯wn Handlow w Warszawie, okre郵one zosta造 w Rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADZL.25.1.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: wymiana pod這瘸 tarasu ostatniej kondygnacji +6 w budynku C Szko造 G堯wnej Handlowej w Warszawie zlokalizowanego przy al. Niepodleg這軼i 128. 2.Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarty jest w n/w za陰cznikach do SWZ: Za陰cznik nr 6 – Opis przedmiotu zam闚ienia, Za陰cznik nr 7 – Wz鏎 umowy, STWiORB.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45260000-7 - Roboty wzakresie wykonywania pokry ikonstrukcji dachowych iinne podobne roboty specjalistycze

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O zam闚ienie mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1) nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie
przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835); 2) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie. 3) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e posiadania uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚. Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie. 4) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie. 5) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej: Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona co najmniej 2 (dwa) zam闚ienia, rozumiane jako dwie oddzielne umowy, kt鏎ych przedmiotem by造 roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu pod這篡 z p造t tarasowych podpartych wspornikami regulowanymi z systemem odwodnienia, o powierzchni nie mniejszej ni 80 m² w obiektach o warto軼i nie mniejszej ni 80 000 z brutto oraz przedstawi dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 roboty zosta造 wykonane nale篡cie i prawid這wo uko鎍zone.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiaj帷ego winien z這篡 za po鈔ednictwem Platformy poprzez zak豉dk „Pytania/Informacje” lub za po鈔ednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzl@sgh.waw.pl nast瘼uj帷e dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) o鈍iadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – Za陰cznik nr
3 do SWZ; b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy*;
* wskazany termin 3 miesi璚y okre郵ony zosta w 2 ust. 1 pkt 6) rozporz康zenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da Zamawiaj帷y od Wykonawcy. c) o鈍iadczenia Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) - 6) Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8), 9) i 10) Ustawy – stanowi帷y Za陰cznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiaj帷ego winien z這篡 za po鈔ednictwem Platformy poprzez zak豉dk „Pytania/Informacje” lub za
po鈔ednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzl@sgh.waw.pl nast瘼uj帷e dokumenty w celu potwierdzenia spe軟iania
warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: - wykaz wykonanych rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz
kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty - Za陰cznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:
Wykonawca zobowi您any jest z這篡 wraz z ofert za po鈔ednictwem Platformy, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione, na zasadach okre郵onych w Rozdziale XIV ust. 3 – 10 SWZ, dokumenty wymienione w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ: 1) o鈍iadczenie dotycz帷e spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz przes豉nek wykluczenia z post瘼owania (Za陰cznik nr 2 do SWZ); 2) odpis aktualny z Krajowego Rejestru S康owego lub informacj z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru - w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (opcjonalnie); /Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia tych dokument闚, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych. Wykonawca powinien wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych
dokument闚/ 3) dowody dot. „samooczyszczenia” (opcjonalnie);
4) pe軟omocnictwa (opcjonalnie); 5) o鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy
(opcjonalnie); 6) zobowi您anie podmiotu trzeciego (opcjonalnie); 7) zastrze瞠nie tajemnicy przedsi瑿iorstwa (opcjonalnie).

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i do zawarcia umowy.
2. Wykonawcy, kt鏎zy z這篡li wsp鏊n ofert ponosz, w razie wybrania ich oferty przez Zamawiaj帷ego, solidarn odpowiedzialno嗆 wobec Zamawiaj帷ego za wykonanie umowy. 3. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w stosunku do 瘸dnego z Wykonawc闚 nie zachodz przes豉nki podstaw do wykluczenia z
post瘼owania. 4. Ka盥y spo鈔鏚 Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia sk豉da o鈍iadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku o鈍iadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy. 5. Je瞠li zostanie wybrana oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚, w kt鏎ej m.in. zostanie okre郵ony pe軟omocnik uprawniony do kontakt闚 z Zamawiaj帷ym oraz do wystawiania dokument闚
zwi您anych z p豉tno軼iami, przy czym termin, na jaki zosta豉 zawarta umowa, nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin realizacji zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczon liczb znak闚 szczeg馧owe informacje zawarte zosta造 w paragrafie 13 Wzoru umowy, kt鏎y stanowi Za陰cznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://sgh.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.