eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sucha Beskidzka › Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo i ogólnie z terenu Powiatu SuskiegoOgłoszenie z dnia 2022-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo i ogólnie z terenu Powiatu Suskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Suski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 5 b

1.5.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: modernizacja@powiatsuski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsuski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatsuski.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo i ogólnie z terenu Powiatu Suskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-218a68c2-2a03-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00065269

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011402/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Organizacja kursu prawa jazdy kat. B z egzaminem państwowym (dotyczy projektów: kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II oraz wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00228048/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WE.272.16.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 58800 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część: 1: 18 uczniów z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 33600 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: 12 uczniów z Zespołu Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.5.5.) Wartość części: 25200 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50220 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50220 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OSK Luzik Michał Cygan

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5521600544

7.3.3) Ulica: Grzechynia 316

7.3.4) Miejscowość: Maków Podhalański

7.3.5) Kod pocztowy: 33-386

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50220 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-10

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32280 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38280 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32280 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZKOLENIE KIEROWCÓW – NAUKA JAZDY GRZEGORZ HOŁOWCZAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7351700235

7.3.3) Ulica: Rynek 18a

7.3.4) Miejscowość: Sucha Beskidzka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-240

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32280 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.