eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup odzieży roboczej dla pracowników Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejOgłoszenie z dnia 2023-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup odzieży roboczej dla pracowników Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub.meil@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup odzieży roboczej dla pracowników Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0196f4e0-9e3c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064966

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z punktem 9 SWZ oraz 10
SWZ Zamawiający podał szczegółową instrukcję składania ofert w postępowaniu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ZGODNIE Z PUNKTEM 23 SWZ Klauzula informacyjna z
art. 13 RODO Zamawiającego – w celu związanym z powyższym postępowaniem

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MELBDZ.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odzież robocza i obuwie dla personelu sprzątającego;

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odzież robocza i obuwie dla pracowników inżynieryjno-technicznych;

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odzież robocza i obuwie dla pracowników recepcji

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zgodnie z pkt 7 SWZ

7.Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki:
7.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
7.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ
7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej - ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.
7.2. O udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania:
7.2.1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
7.2.2. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5, 8 i 10 ustawy Pzp;
7.2.3. na podstawie art. art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie spełnia, na podstawie – złożonych przez Wykonawców – oświadczeń/dokumentów opisanych w pkt. 8 SWZ.
7.3. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.
7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu swoją rzetelność zgodnie z art. 110 ustawy Pzp.
7.5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określonych w pkt 7.1.1. winien spełniać każdy z Wykonawców. Warunek określony w pkt 7.1.3. powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie. Warunki określone w pkt 7.1.4. Wykonawcy powinni spełniać łącznie. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów (sumowania liczby wykonanych wcześniej zamówień) w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne
7.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy
7.8. Podwykonawstwo.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 462 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (jeśli są znani).
Wykonawca, który wskaże w ofercie podwykonawców, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany niezwłocznie po ogłoszeniu tej decyzji, a przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu w osobie Magdalena Sosińska/ Agnieszka Kiersz, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24, dokumenty, o których mowa w § 8 rozdziału VI SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z pkt 8 SWZ

8.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1. Wraz z ofertą Wykonawcy składają:
8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1a zawarty w rozdziale II SWZ),
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
8.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1b zawarty
w rozdziale II SWZ).
8.1.3 Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikację techniczną proponowanego asortymentu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA!! NIE JEST WYSTARCZAJĄCE PODANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NAZWY TOWARU W TEBELI – FORMULARZU CENOWYM.
8.2. Po złożeniu ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków oraz brak podstaw wykluczenia wymienionych poniżej:
8.2.1. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7.1.:
dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w szczególności odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; przy czym Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał do złożenia ww. dokumentu w przypadku podania przez Wykonawcę informacji w formularzu oferty – Rozdział III w pkt 12 - na temat bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych,
z której możliwe jest pobranie odpowiedniego dokumentu rejestrowego.
8.2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
8.2.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.1., 8.1.2, 8.2.1 oraz innych odpowiednich dokumentów spośród wymienionych w pkt 8.2.1.
8.2.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 1 ustawy Pzp.
8.2.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z pkt 8 SWZ

8.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1. Wraz z ofertą Wykonawcy składają:
8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1a zawarty w rozdziale II SWZ),
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
8.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1b zawarty
w rozdziale II SWZ).
8.1.3 Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikację techniczną proponowanego asortymentu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA!! NIE JEST WYSTARCZAJĄCE PODANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NAZWY TOWARU W TEBELI – FORMULARZU CENOWYM.
8.2. Po złożeniu ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków oraz brak podstaw wykluczenia wymienionych poniżej:
8.2.1. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7.1.:
dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w szczególności odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; przy czym Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał do złożenia ww. dokumentu w przypadku podania przez Wykonawcę informacji w formularzu oferty – Rozdział III w pkt 12 - na temat bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych,
z której możliwe jest pobranie odpowiedniego dokumentu rejestrowego.
8.2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
8.2.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.1., 8.1.2, 8.2.1 oraz innych odpowiednich dokumentów spośród wymienionych w pkt 8.2.1.
8.2.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 1 ustawy Pzp.
8.2.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zgodnie z pkt 8 SWZ

8.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1. Wraz z ofertą Wykonawcy składają:
8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1a zawarty w rozdziale II SWZ),
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
8.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1b zawarty
w rozdziale II SWZ).
8.1.3 Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikację techniczną proponowanego asortymentu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA!! NIE JEST WYSTARCZAJĄCE PODANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NAZWY TOWARU W TEBELI – FORMULARZU CENOWYM.
8.2. Po złożeniu ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków oraz brak podstaw wykluczenia wymienionych poniżej:
8.2.1. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7.1.:
dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w szczególności odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; przy czym Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał do złożenia ww. dokumentu w przypadku podania przez Wykonawcę informacji w formularzu oferty – Rozdział III w pkt 12 - na temat bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych,
z której możliwe jest pobranie odpowiedniego dokumentu rejestrowego.
8.2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
8.2.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.1., 8.1.2, 8.2.1 oraz innych odpowiednich dokumentów spośród wymienionych w pkt 8.2.1.
8.2.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 1 ustawy Pzp.
8.2.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zgodnie z pkt 8 SWZ

8.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1. Wraz z ofertą Wykonawcy składają:
8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1a zawarty w rozdziale II SWZ),
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
8.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1b zawarty
w rozdziale II SWZ).
8.1.3 Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikację techniczną proponowanego asortymentu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA!! NIE JEST WYSTARCZAJĄCE PODANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NAZWY TOWARU W TEBELI – FORMULARZU CENOWYM.
8.2. Po złożeniu ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków oraz brak podstaw wykluczenia wymienionych poniżej:
8.2.1. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7.1.:
dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w szczególności odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; przy czym Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał do złożenia ww. dokumentu w przypadku podania przez Wykonawcę informacji w formularzu oferty – Rozdział III w pkt 12 - na temat bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych,
z której możliwe jest pobranie odpowiedniego dokumentu rejestrowego.
8.2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
8.2.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.1., 8.1.2, 8.2.1 oraz innych odpowiednich dokumentów spośród wymienionych w pkt 8.2.1.
8.2.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 1 ustawy Pzp.
8.2.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z pkt 8 SWZ

8.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1. Wraz z ofertą Wykonawcy składają:
8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1a zawarty w rozdziale II SWZ),
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
8.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1b zawarty
w rozdziale II SWZ).
8.1.3 Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane produkty (artykuły) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikację techniczną proponowanego asortymentu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA!! NIE JEST WYSTARCZAJĄCE PODANIE PRZEZ WYKONAWCĘ NAZWY TOWARU W TEBELI – FORMULARZU CENOWYM.
8.2. Po złożeniu ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków oraz brak podstaw wykluczenia wymienionych poniżej:
8.2.1. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7.1.:
dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w szczególności odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; przy czym Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał do złożenia ww. dokumentu w przypadku podania przez Wykonawcę informacji w formularzu oferty – Rozdział III w pkt 12 - na temat bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych,
z której możliwe jest pobranie odpowiedniego dokumentu rejestrowego.
8.2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
8.2.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.1., 8.1.2, 8.2.1 oraz innych odpowiednich dokumentów spośród wymienionych w pkt 8.2.1.
8.2.4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 1 ustawy Pzp.
8.2.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

patrz rozdział 7 SWZ pkt 7.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określonych w pkt 7.1.1. winien spełniać każdy z Wykonawców. Warunek określony w pkt 7.1.3. powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie. Warunki określone w pkt 7.1.4. Wykonawcy powinni spełniać łącznie. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów (sumowania liczby wykonanych wcześniej zamówień) w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZGODNIE Z ROZDZIAŁ VI SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.