eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona G鏎a › Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materia堯w tj. p造ty CD/DVD/BD, koperty na p造ty, myszki komputerowe, klawiatury komputerowe.Og這szenie z dnia 2023-01-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materia堯w tj. p造ty CD/DVD/BD, koperty na p造ty, myszki komputerowe, klawiatury komputerowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ G紑ZE SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970773231

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Zyty 26

1.5.2.) Miejscowo嗆: Zielona G鏎a

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-046

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonog鏎ski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@szpital.zgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.szpital.zgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materia堯w tj. p造ty CD/DVD/BD, koperty na p造ty, myszki komputerowe, klawiatury komputerowe.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-529583ab-9e3c-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00064852

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/721043

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym post瘼owaniu komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami
w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze – innych ni oferta, wniosk闚, wyja郾ie, zawiadomie odbywa si za po鈔ednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do Zamawiaj帷ego”.
UWAGA:
Zamawiaj帷y wymaga, aby dokumenty elektroniczne sk豉dane przez Wykonawc sporz康zone by造 w formacie: .pdf, .doc, .docx, .rtf,
xps, .odt, .xls, .jpg (.jpeg), .xml. ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysy豉nia i odbierania elektronicznych dokument闚 i o鈍iadcze zosta造 opisane w regulaminie Platformy zakupowej
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).
4. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i
SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu platformazakupowa.pl znajduj
si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesy豉nego za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji to 500 MB.
6. Wykonawca przyst瘼uj帷y do post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie, o kt鏎ym mowa w punkcie 3 oraz uznaje go za wi捫帷y.
7. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa wykonawcom informacje za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycz帷e
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, b璠zie przekazywana za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy na adres e-mail wskazany
przez wykonawc przy sk豉daniu oferty.
8. Oferta musi by sporz康zona w j瞛yku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt, .xls, .jpg (.jpeg), .xml. ze szczeg鏊nym
wskazaniem na .pdf .

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1. Administratorem danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej G鏎ze sp. z o.o. z siedzib
w Zielonej G鏎ze, 65-046 Zielona G鏎a, ul. Zyty 26
2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiaj帷ego jest Pan Jakub Lipi雟ki, adres e-mail: nu@szpital.zgora.pl, telefon: 68/
329 62 11;
3. Dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o
udzielenie zam闚ienia publicznego;
4. Odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5. Dane osobowe Wykonawcy b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas
trwania umowy;
6. Obowi您ek podania danych osobowych bezpo鈔ednio dotycz帷ych Wykonawcy jest wymogiem ustawowym okre郵onym w
przepisach ustawy, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania
okre郵onych danych wynikaj z ustawy;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do swoich danych osobowych;
8.2. na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupe軟ienia nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian
postanowie umowy w zakresie nie-zgodnym z ustaw oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚;
8.3. na podstawie art.18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego, a tak瞠 nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 瞠 przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przys逝guje:
9.1. w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jednocze郾ie Zamawiaj帷y przypomina o ci捫帷ym na Wykonawcy obowi您ku informacyjnym wynikaj帷ym
z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazane zostan Zamawiaj帷emu w zwi您ku z prowadzonym
post瘼owaniem i kt鏎e Zamawiaj帷y po鈔ednio pozyska od wykonawcy bior帷ego udzia w post瘼owaniu, chyba 瞠 ma
zastosowanie co najmniej jedno z wy陰cze, o kt鏎ych mowa w art.14 ust.5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TI.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materia堯w tj. p造ty CD/DVD/BD, koperty na p造ty, myszki komputerowe, klawiatury komputerowe.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 32353100-3 - P造ty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30199230-1 - Koperty

30234400-2 - Uniwersalne dyski wideo (DVD)

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ymi kryteriami:
1.1 cena ofertowa = 100 pkt.
2. Spos鏏 oceny ofert
Warto嗆 punktowa zostanie ustalona na podstawie nast瘼uj帷ych oblicze:
2.1 Sk豉dnik A – dotyczy kryterium „cena ofertowa” (maksymalna ilo嗆 punkt闚 jak mo積a uzyska w kryterium „cena ofertowa”
wynosi 100 pkt)
najni窺za cena oferty
Warto嗆 punktowa = ------------------------------------ x 100 pkt
cena oferty badanej
3. Jako najkorzystniejsz Zamawiaj帷y wybierze ofert, kt鏎a uzyska najwy窺z ilo嗆 punkt闚 (NLP) obliczon wg poni窺zego
wzoru:
NLP = A
NLP – najwy窺za liczba punkt闚
A – liczba punkt闚 obliczanych w kryterium – cena ofertowa.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y, przed udzieleniem zam闚ienia, wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie
kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie sk豉dania, tj.
4.1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia o鈍iadczenia Wykonawcy, o
aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w:
a) art. 108 ust. 1,
b) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 835) o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia
wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego -za陰cznik nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:
2. Na ofert sk豉daj si:
2.1. Formularz oferty – za陰cznik nr 1 do SWZ
2.2. Formularz cenowy – za陰cznik nr 2 do SWZ.
Ka盥y Wykonawca mo瞠 z這篡 tylko jedn ofert. Ofert nale篡 sporz康zi zgodnie z wymogami
SWZ.
Do oferty nale篡 do陰czy:
3.1. O鈍iadczenie o braku podstaw wykluczenia stanowi帷e – za陰cznik nr 4 do SWZ. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa,
stanowi dow鏚 potwierdzaj帷y brak podstaw wykluczenia na dzie sk豉dania ofert, tymczasowo zast瘼uj帷y wymagane
przez zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si Wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia ww. o鈍iadczenie sk豉da ka盥y z
wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.
3.2. Odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub
innego w豉軼iwego rejestru, w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania.
3.2.1. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia ww. dokument闚, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc
bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚 w
punkcie 10 Formularza Oferty.
3.2.2. W przypadku wskazania przez wykonawc dost瘼no軼i dokument闚, o kt鏎ych mowa punkcie 3.2., pod okre郵onymi
adresami internetowymi og鏊nodost瘼nych i bezp豉tnych baz danych, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy
przedstawienia t逝maczenia na j瞛yk polski pobranych samodzielnie przez zamawiaj帷ego dokument闚.
3.3. Pe軟omocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy umocowanie nie wynika z
dokument闚, o kt鏎ych mowa w punkcie 3.2. oraz w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie
zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy w oryginale w takiej samej formie, jak sk豉dana oferta (tj. w
formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza si tak瞠 z這瞠nie elektronicznej kopii (skanu) pe軟omocnictwa
sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego po鈍iadczenia sporz康zonego stosownie do art. 97
2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, kt鏎e to po鈍iadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, b康 te poprzez opatrzenie skanu pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
3.4. Dow鏚 wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieni篹nej nale篡 do陰czy do oferty orygina dokumentu potwierdzaj帷ego
wniesienie wadium zgodnie z pkt 5 Rozdzia逝 VIII SWZ;
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieni篹nej, zalecane jest do陰czenie do oferty kopii potwierdzenia nadania
przelewu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko軼i: 1 000,00 z

2. Wadium mo瞠 by wniesione w:
2.1. pieni康zu,
2.2. gwarancjach bankowych,
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.4. por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2019, poz. 310, 86 i 1572)
3. Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ca przelewem na nast瘼uj帷y nr konta: Santander Bank Polska S.A. III O/Zielona G鏎a nr: 91 1500 1810 1218 1001 2860 0000
Na poleceniu przelewu powinna by naniesiona adnotacja:
„Wadium – nr ref.: TI.261.1.2023”

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie musz ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania ich w
post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia
publicznego – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z
do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert.
2. Wykonawcy tworz帷y jeden podmiot przed這膨 wraz z ofert stosowne pe軟omocnictwo – zgodnie z rozdz. X ppkt. 3.3.
SWZ – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z
do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert.
Uwaga: Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa powy瞠j mo瞠 wynika albo z dokumentu pod tak sam nazw, albo z umowy
podmiot闚 sk豉daj帷ych wsp鏊nie ofert.
3. Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie
(przez ka盥ego z Wykonawc闚 lub pe軟omocnika).
4. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym jako pe軟omocnik Wykonawc闚
sk豉daj帷ych wsp鏊n ofert.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Istotne dla Zamawiaj帷ego postanowienia umowy, zawiera za陰czony do niniejszej SWZ wz鏎 umowy (Za陰cznik nr 3 do
SWZ). Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany umowy w sprawie realizacji zam闚ienia publicznego. Zmiana umowy w
sprawie realizacji zam闚ienia publicznego jest mo磧iwa tylko w zakresie wynikaj帷ym z ustawy Pzp (art. 455 ustawy) oraz w
przypadkach przewidzianych w umowie.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/721043

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 10:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.