eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Opracowanie i realizacja działań promocyjnych mających na celu skuteczną kampanię informacyjno-promocyjną projektu pt. " Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej ...." (część nazwy)Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie i realizacja działań promocyjnych mających na celu skuteczną kampanię informacyjno-promocyjną projektu pt. „ Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej ....” (część nazwy)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301740215

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 37

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-537

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61 669 80 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@metropoliapoznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.metropoliapoznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie i realizacja działań promocyjnych mających na celu skuteczną kampanię informacyjno-promocyjną projektu pt. „ Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej ....” (część nazwy)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-135d23cd-9e40-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064754

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-135d23cd-9e40-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wskazuje następujący dodatkowy adres e-mail do kontaktu:
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania wskazano w SWZ.
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
wskazano w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia, ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452).
9. Dokumenty elektroniczne (Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. 16 i 21 SWZ), o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty (Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. 16 i 21 SWZ), inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
UWAGA: POZOSTAŁE REGULACJE ZOSTAŁY ZAWARTE W SWZ ze względu na brak miejsca w formularzu ogłoszenia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych – RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje o zasadach przetwarzania Panią/Pana w związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego.
Administrator danych osobowych oraz powołany przez niego Inspektor Ochrony Danych Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ogłoszonego postępowania jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres: Inspektor danych osobowych Stowarzyszenia Metropolia Poznań - kontakt: tel. 61 669 80 52, e-mail: iod@metropoliapoznan.pl.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Cel i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie prawnej wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, jako że jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie w jakim przebieg procesu wyboru wykonawcy musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Okres, przez który dane będą przetwarzane
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres do zakończenia postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego.
Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jako element protokołu o udzielenie zamówienia, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania protokołu obejmuje cały czas trwania umowy.
Kto może być odbiorcą Panią/Pana danych?
Pani/Pana zostaną przekazane Stowarzyszeniu Metropolii Poznań, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań jako podmiotowi, na którego rzecz niniejsze zamówienie będzie realizowane.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prawa osoby, której dane dotyczą
W zakresie wynikającym z Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
• do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
• do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ograniczenia praw - zakresie wynikającym z Rozporządzenia, nie przysługuje Pani/Panu prawo:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.
Obowiązek podania danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023/Mesip

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Opracowanie i realizacja działań promocyjnych mających na celu skuteczną kampanię informacyjno-promocyjną projektu pt. „ Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”- przeprowadzanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach projektu pt. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” - postępowanie nr 1/2023/Mesip
5.1. Przedmiotem niniejszego postępowania są usługi: opracowania i realizacji działań promocyjnych mających na celu skuteczną kampanię informacyjno-promocyjną projektu pt. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”- przeprowadzanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach projektu pt. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (broszury informacyjne, ulotki), w tym opis Projektu do umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz multimedialną prezentację promującą Projekt, z uwzględnieniem informacji o działaniu systemu tj. Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej.
2. przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach – zamieszczenie informacji w lokalnych portalach internetowych.
Ad. 1 Broszury informacyjne – w formacie A4, 12-stronicowe. Grubość papieru min. 170 g. Okładka min. 250 g. Nakład 1000 szt. Ulotki – w formacie DL, 2-stronicowe. Papier o grubości min. 100 g. Nakład 10000 szt. Opis do umieszczenia na stronie internetowej – 4000 znaków + min. 12 grafik/zdjęć/baner do wykorzystania w Internecie. Multimedialna prezentacja – 20-30 slajdów z wykorzystaniem multimediów.
Materiały informacyjne i promocyjne będą kierowane do potencjalnych użytkowników systemu MeSIP, mieszkańców obszarów samorządów tworzących Metropolię Poznań (miasto Poznań, powiat poznański, gminy Szamotuły, Oborniki, Skoki, Śrem). Ich treść będzie przedstawiać zasady działania systemu MeSIP, jego możliwości i korzyści dla użytkownika systemu.
Ad. 2 Kampania informacyjna zostanie przygotowana do przeprowadzenia w kanałach: Internet (w tym media społecznościowe), telewizja, radio, prasa, media społecznościowe. Wykonawca przygotuje:
a) spoty wideo, do wykorzystania w telewizji i Internecie; długość 30 sekund i 2 minuty; jakość nagrania dopasowana do potrzeb telewizji; scenariusz do akceptacji Zamawiającego
b) spoty audio, do wykorzystania w radiu; długość 15 i 30 sekund; jakość nagrania dopasowana do potrzeb nadawców radiowych; scenariusz do akceptacji Zamawiającego
c) artykuły, do wykorzystania w prasie (z wykorzystaniem grafik/zdjęć) i Internecie (z użyciem multimediów); objętość dopasowana do możliwości tytułów prasowych oraz stron internetowych, na których prowadzona będzie kampania
d) 30 postów dla mediów społecznościowych (10 postów dla każdego z 3 profili społecznościowych Metropolii Poznań); do umieszczenie na profilach w Facebooku, Instagramie, Twitterze; posty mogą być wykorzystane w więcej niż jednym medium, o ile będą dopasowane do charakteru poszczególnych kanałów.
Ad. 2 Kampania informacyjna zostanie przeprowadzenia w kanałach: internet (w tym media społecznościowe), telewizja, radio, prasa, media społecznościowe. Wykonawca zleci emisję powyższych materiałów:
a) w telewizji – min. 2 telewizyjne stacje lokalne/regionalne nadające na obszarze przynajmniej 70% Metropolii Poznań; 30 spotów w każdej stacji, min. 60% emisji w godzinach 18-22
b) w radiu – w min. 3 stacjach z 10 o najwyższej słuchalności na terenie Metropolii Poznań według aktualnych danych badania RadioTrack; min. 60% emisji w godzinach 6-10 i 15-18. Liczba spotów minimum 90 spotów w każdej stacji (minimum 25% spoty 30 sekundowe).
c) w prasie – w min. 2 gazetach codziennych ukazujących się na terenie Metropolii Poznań; w każdym tytule 2 artykuły w odstępie min. 2 tygodni; forma: artykuł dziennikarski, artykuł sponsorowany, materiał partnerski; objętość: min. 1200 znaków + grafika/zdjęcia
- w min. 5 tygodnikach/miesięcznikach lokalnych wydawanych na obszarze samorządu należącego do Metropolii Poznań; w każdym tytule 1 artykuł; forma: artykuł dziennikarski, artykuł sponsorowany, materiał partnerski; objętość: min. 1200 znaków + grafika/zdjęcia
d) w portalach internetowych – min. 3 portale, zawierające treści skierowane do mieszkańców Metropolii Poznań; w każdym portalu 1 artykuł multimedialny + 1 film; łączne potwierdzone dotarcie do min. 20% mieszkańców Metropolii
e) w social mediach, w profilach Zamawiającego – publikacja postów; płatna kampania skierowana do mieszkańców obszaru Metropolii Poznań – łącznie 500 tys. wyświetleń.
Przygotowanie akcji informacyjno – promocyjnej będzie obejmowało:
– opracowanie kanałów dotarcia do grupy docelowej i wypromowanie systemu Mesip
- opracowanie wytycznych dot. informacji promocyjnych
– opracowanie działań informacyjno – promocyjnych wraz ze wskazaniem:
• kreacji graficznych proponowanych materiałów informacyjno -promujących
• kanałów komunikacji i dotarcia do grupy docelowej
– plan i harmonogram działań
Działania informacyjno – promocyjne opracowane przez wybranego Wykonawcę muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem ich realizacji.
Wykonawca zobowiązany będzie do comiesięcznego raportowania zrealizowanych działań informacyjno – promocyjnych. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczenie osoby lub osób do kontaktu z Zamawiającym w ramach realizacji zamówienia oraz przekazanie Zamawiającemu danych kontaktowych tej osoby lub osób (numer telefonu oraz adres e-mail).
Wykonawca zapewnia w całym okresie realizacji zamówienia zasobów kadrowych oraz infrastruktury niezbędnej do realizacji zamówienia.
Uwaga – w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca nie powinien posiadać zaległości cywilnoprawnych i przeterminowanych zobowiązań - Wykonawca składa w Formularzu oferty oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do znajomości rynku lokalnego oraz jego specyfiki i możliwości promocji na terenie Metropolii Poznań – Wykonawca powinien dysponować listą min. 5 klientów z terenu woj. wielkopolskiego – Wykonawca zamieszcza w Formularzu oferty wykaz klientów.
Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania potencjałem technicznym wymaganym do wykonania zamówienia - Wykonawca składa oświadczenie w Formularzu oferty.
Wykonawca powinien zaakceptować wykonanie usługi w wymaganym terminie oraz rozliczenie usługi na koniec realizacji zamówienia na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru, którego załącznikiem będzie raport realizacji planu działań informacyjno – promocyjnych.
Przygotowane przez Wykonawcę działania informacyjno – promocyjnych muszą uwzględniać dostępność informacyjno – komunikacyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z dokumentem „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” – dokument stanowi załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania wszelkich dokumentów, a także działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z księgą identyfikacji wizualnej oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Dokumenty dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341000-6 - Usługi reklamowe

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

79342000-3 - Usługi marketingowe

79342100-4 - Usługi marketingu bezpośredniego

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg kryteriów oceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie (DZP)

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie (DZP2)

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

SWZ:
20.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
20.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie ustanawia warunku w niniejszym zakresie.
20.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca: posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia lub ostatniego kursu sprzed tego dnia – w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany).
20.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:
- min. 2 kampanie promocyjne,
b) Zamawiający wymaga by Wykonawca skierował do realizacji zamówienia zespół składający się co najmniej z:
– minimum 1 osobą zarządzającą projektem,
– minimum 1 osobą CREATIVE DIRECTOR,
– minimum 1 osobą COPYWRITER.
Wszystkie ww. osoby powinny posiadać min. dwuletnie doświadczenie związane ze wskazaną funkcją i posiadać doświadczenie w wykonaniu minimum jednego projektu o charakterze medialnym i / lub promocyjnym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
• wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (zgodnie z postawionym warunkiem), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,– według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
• wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów składających się na ofertę.
• formularz ofertowy – Załącznik nr 2 wg Wzoru z platformy e-Zamówienia,
• wypełniony Wykaz Dodatkowego doświadczenia – Załącznik nr 2a do SWZ, o ile Wykonawca deklaruje dodatkowe doświadczenie;
• aktualne na dzień składania ofert oświadczenia do Formularza oferty oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wzory oświadczeń zawarto w Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
• następujące przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych;
Dodatkowo do oferty należy dołączyć - jeśli dotyczy:
• pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
• pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
• zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – o ile dotyczy - według wzoru Załącznik nr 7 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika zgodnie z PZP.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 20.1.3.4. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
UWAGA: Powtarzalność doświadczenia Wykonawcy może pochodzić tylko od jednego Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadku braku lub rozbieżności treści zapisów SWZ i / lub Ogłoszenia o zamówieniu w stosunku do przepisów PZP nadrzędne i decydujące znaczenie mają przepisy PZP.
Zamawiający określa następujący termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Termin przygotowania działań informacyjno – promocyjnych: 14 dni od dnia podpisania umowy.
2) Termin realizacji działań informacyjno – promocyjnych: od akceptacji dokumentu działań do max. 30.06.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.