eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskowola › "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Końskowola" realizowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Końskowola” realizowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Końskowola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pożowska

1.5.2.) Miejscowość: Końskowola

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-130

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konskowola.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Końskowola” realizowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b0636e6-9d7d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004801/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Końskowola (Polski Ład)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl, zakładka
Korespondencja. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@konskowola.info.pl”. 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym, a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 tj.).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Ogólne zasady korzystania z
Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Urzędu Gminy Końskowola;
https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość
złożenia Oferty w postępowaniu. 11. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
12. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
13. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola, Końskowola, ul. Pożowska 3a, tel. 81 881 62 01, ugkonskowola@post.pl jest Wójt Gminy Końskowola.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman Maruszak, tel. 81 881 62 01, kontakt e- mail: iodo@konskowola.info.pl
3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Końskowola”, znak: ZP.271.1.2.2023;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp. Dane mogą być przekazane innym podmiotom publicznym, które z mocy przepisów prawa mają do tego uprawnienie.
5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
 dostępu do treści danych - art. 15 RODO*,
 ich sprostowania - art. 16 RODO**
 do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO***

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e,
 prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO,
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na fakt, że podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają w Pzp,
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz czas niezbędny do zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, praw innej lub innych osób fizycznych i prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
12. Ma Pani/Pan możliwość wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Końskowola w związku z realizacją zamówienia publicznego w siedzibie Urzędu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej wraz z dostawą i montażem inteligentnego systemu zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat.

Zakres rzeczowo - finansowy inwestycji obejmuje: budowę brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągami tłocznymi, studniami rewizyjnymi
i przyłączeniowymi oraz pompowniami, w tym odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
o długości 1388 mb w miejscowości Sielce, oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1100 mb w miejscowości Stara Wieś (na podstawie PFU); budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej, w tym odcinka sieci wodociągowej o długości około 700 mb pomiędzy miejscowości Skowieszyn a Stara Wieś – Końskowola (tzw. SPINKA), budowa odcinka sieci wodociągowej (ul. Lubelska), budowa odcinka sieci wodociągowej (Pulki), budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Doły w Końskowoli oraz odcinka sieci wodociągowej o długości około 920 mb w miejscowości Stara Wieś (na podstawie PFU); budowę urządzenia wodnego do odprowadzania wód popłucznych z ujęcia wody w miejscowości Końskowola (tzw. POPŁUCZYNY); budowę systemu nadzoru nad produkcją i jakością sieci dostaw wody na terenie gminy, w tym zakup (4200 szt.) i montaż (4000 sztuk) zintegrowanych urządzeń pomiarowych służących do bilansowania dostaw wody i odprowadzania ścieków w wyznaczonych strefach oraz do nasłuchu potencjalnych miejsc wycieków na rurach dystrybucyjnych i przyłączach w obszarach zamieszkałych, zakup programu do radiowej komunikacji z urządzeniami oraz programu do wizualizacji na mapie potencjalnych miejsc wycieków wody.
Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągami tłocznymi, studniami rewizyjnymi i przyłączeniowymi oraz pompowniami, w tym odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1388 mb w miejscowości Sielce obejmuje swym zakresem zlewnię pompowni PS3 wraz z rurociągami tłocznymi do wpięcia w istniejące rozgałęzienie (w trójnik). Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1100 mb w miejscowości Stara Wieś oraz odcinka sieci wodociągowej o długości około 920 mb w miejscowości Stara Wieś obejmuje zaprojektowanie i wykonania robót budowlanych dla budowy drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś wraz z siecią wodociągową, kanalizacyjną i kanałem technologicznym o długości ok 1100 mb w oparciu o opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Inwestycja będzie realizowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm). Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej, w tym odcinka sieci wodociągowej o długości około 700 mb pomiędzy miejscowościami Skowieszyn a Stara Wieś – Końskowola (tzw. spinka) obejmuje budowę sieci z rur PE100 RC SDR11 DN160x14,6 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej Ø160 na lub rur równoważnych o identycznych lub zbliżonych parametrach na działce 1835/11, obręb Końskowola oraz do istniejącej sieci wodociągowej Ø100 na działce 343, obręb Skowieszyn. Budowa odcinka sieci wodociągowej (ul. Lubelska) obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej, na odcinku od działki o nr ewid. 553/1 do działki o nr ewid. 553/4, zlokalizowanych przy ul. Lubelskiej w msc. Końskowola Projektowaną sieć wodociągową PE DN90 lub rur równoważnych o identycznych lub zbliżonych parametrach projektuje się włączyć do istniejącej sieci wodociągowej PE DN90 na działce nr ewid 553/1, włączenie wykonać przed odejściem do istniejącego hydrantu p.poż. znajdującego się na tej działce o nr ewid. 553/1.

Budowa odcinka sieci wodociągowej (Pulki) obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku od działki o nr ewid. 67 poprzez działkę o nr ewid. 254 do działki o nr ewid. 64/2, w msc. Pulki.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Doły w Końskowoli obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym. Kolektory kanalizacyjne umożliwiają spływ ścieków do istniejącej studzienki na wysokości działki 837 i dalej do oczyszczalni. Sieć uzbrojona w studzienki rewizyjne betonowe DN1000. Sieć wodociągowa układana będzie równolegle do sieci kanalizacyjnej. Włączenie do istniejącej sieci na działkach 834/2 oraz 850. Wodociąg uzbrojony w hydranty nadziemne. Sieci układane w wykopie otwartym, przejścia pod drogą o nawierzchni asfaltowej metodą bezwykopową w rurze osłonowej. Wszystkie istniejące elementy uzbrojenia terenu oraz obiekty budowlane pozostają bez zmian


Budowa urządzenia wodnego do odprowadzania wód popłucznych z ujęcia wody
w miejscowości Końskowola obejmuje przyłącza kanalizacji sanitarnej dla istn. ujęcia i stacji uzdatniania wody zlokalizowanego przy ul. Pożowskiej 8 w m. Końskowola dz. nr 1820/23, 1820/1 obręb geodezyjny 061405_2.0003 Końskowola.
Zakres opracowania obejmuje:
-przyłącze kanalizacji sanitarnej od istn. studzienki na kanale DN200 do wylotu w rowie.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej lokalizowane jest na działkach nr 1820/23, 1820/1 obręb geodezyjny 061405_2.0003 Końskowola
Zakup 4200 sztuk zintegrowanych urządzeń pomiarowych dotyczy dostawy
i montażu inteligentnego systemem zarządzania gospodarką wodną w oparciu o wodomierze z funkcją akustycznego wykrywania wycieków, wodomierze ultradźwiękowe, systemy odczytu radiowego, monitorowania nieszczelności oraz bilansowania stref. UWAGA: dostawa dotyczy 4200 szt. wodomierzy, natomiast montaż dotyczy 4000 szt. wodomierzy.
W zakres zamówienia wchodzi dostawa:
dostawa z montażem wodomierzy ultradźwiękowych: DN15 – 672, DN20 – 3502,
DN25 – 4; DN32 – 3; DN40 -10; DN50 – 5; DN65 – 2; DN80 – 1; DN100 - 1 (funkcja detekcji wycieków lub dodatkowo 4200 urządzeń do pomiaru hałasu akustycznego),
 konwerter do odczytu wraz z anteną
 telefon lub tablet z aplikacją odczytową
 oprogramowanie odczytowe dla 4200 punktów pomiarowych hostowane
 oprogramowanie do analizy wycieków na przyłączach i sieci dla 4200 punktów pomiarowych
 opłaty roczne za program odczytowy
 opłaty roczne za program do analizy wycieków
 opłaty związane ze szkoleniem/wdrożeniem
Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji zawarty jest m.in. w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-użytkowym i przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowy zakres obowiązków stron zawarty jest także we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

38421100-3 - Wodomierze

32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej zastosuje kryterium:
1) Cena [C] 60% =60 pkt
2) Gwarancja i rękojmia [G] 20%= 20 pkt
3) Termin dostawy z montażem wodomierzy 20%= 20 pkt

2. Sposób obliczania punktów dla kryterium ceny :
Poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:
Cena oferty- max 60 pkt

C = cena brutto oferty z najniższą ceną /cena brutto oferty badanej x 60 pkt
Sposób obliczania punktów dla kryterium rękojmia i gwarancja:

Rękojmia i gwarancja dotyczy wykonanych prac montażowych wodomierzy, robót budowlanych oraz użytych materiałów i dostarczonych urządzeń w ramach realizowanych robót budowlanych. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu gwarancji i rękojmi z zastrzeżeniem że okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 m-cy. Kryterium to nie dotyczy wodomierzy i modułów radiowych które podlegają odrębnym uregulowaniom w ramach gwarancji (gwarancja producenta).

Zamawiający informuje, iż poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za długość okresu rękojmi i gwarancji z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca wskaże okres rękojmi i gwarancji krótszy niż 60 m-cy, to jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu rękojmi i gwarancji to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem okresu rękojmi i gwarancji 60 miesięcy i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów
w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany okres rękojmi i gwarancji na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 60-64 miesięcy 0 pkt
 65-68 miesięcy 5 pkt
 69-74 miesięcy 10 pkt
 75-79 miesięcy 15 pkt
 80 miesięcy 20 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium rękojmia i gwarancja oceniany będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji (wyrażonego w pełnych miesiącach).

Sposób obliczania punktów dla kryterium termin dostawy z montażem wodomierzy

Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za termin dostawy z montażem wodomierzy z zastrzeżeniem, że termin montażu wodomierzy nie może trwa dłużej niż 22 tygodnie. Jeżeli Wykonawca wskaże termin montażu dłuższy niż 22 tygodnie to jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wpisze terminu to będzie to równoznaczne z zaoferowaniem 22 tygodni i w takiej sytuacji Wykonawca nie otrzyma punktów w opisanym kryterium.
W zawartej umowie zostanie wpisany termin dostawy z montażem wodomierzy na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego schematu:
 21 do 22 tygodni od dnia podpisania umowy 0 pkt
 19 do 20 tygodni od dnia podpisania umowy 5 pkt
 od 16 do 18 tygodni od dnia podpisania umowy 10 pkt
 14 do 15 tygodni od dnia podpisania umowy 15 pkt
 do 13 tygodni od dnia podpisania umowy 20 pkt

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym. Kryterium rękojmia i gwarancja oceniany będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji (wyrażonego w pełnych miesiącach).
Ostateczna ilość punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Łączna ilość punktów= C+G=T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia i gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy wodomierzy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
c. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże że:
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum
3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset złotych).

Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie w/w warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powyższy mogą spełniać łącznie.

d. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże że:

 Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o łącznej wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto każda.


Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
1) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
2) roboty budowlane zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie


 Dysponowanie projektantem branży sanitarnej -osobą (która będzie pełnić funkcje projektanta) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej, których zakres uprawnia go do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 Dysponowanie co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika budowy robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 Dysponowanie co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 Dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej z 3- letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy branży telekomunikacyjnej.


3. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351ze zm.) art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.). Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz treścią decyzji o nadaniu uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę minimum 3 500 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

 karty techniczne/karty katalogowe dostarczanych wodomierzy potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w zakresie wymaganych wodomierzy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Dokumenty składa się w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz
z tłumaczeniem. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.
2. Zamawiający przewiduje jednokrotne wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Wezwanie nie ma zastosowania jeżeli, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanego sprzętu z Producentem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Składana oferta powinna zawierać:
1) formularz Oferty -wg załącznika nr 2 do niniejszej SWZ;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -wg załącznika nr 4 do SWZ;
Uwaga! wymóg złożenia oświadczeń dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby (wzór – załącznik nr 4a do SWZ) oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwo(a) –w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentu rejestracyjnego– załącznik Wykonawcy;
4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik wykonawcy
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ
6) zobowiązania podmiotów do udostępnienia zasobów w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów –sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
7) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz- zgodnie z rozdziałem X.
8) przedmiotowe środki dowodowe, tj. karty katalogowe/techniczne zaoferowanych wodomierzy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
3. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 Pzp.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu,
4.2. gwarancjach bankowych,
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Końskowola nr rachunku: Nr 93 8741 0004 0000 2206 2000 0190. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zamówienia i części którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu – Wadium, znak sprawy ZP.271.1.2.2023
6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym wskazanym powyżej.
7. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej.
8. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta.
9. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający, tj. Gmina Końskowola ul. Pożowska 3a 24-130 Końskowola.
10. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
11. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, powinno też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, w tym poświadczonej przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy pzp, dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie dotyczącym:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych,
b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,
c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) konieczności wprowadzenia zmian w zakresie realizacji umowy z uwagi na interes Zamawiającego (np. roboty zamienne, nowsza, korzystniejsza technologia),
e) zaistnienia niesprzyjających, obiektywnych warunków klimatycznych uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, dotyczy to także działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, akt terroru, katastrofa, załamanie gospodarcze, wojny), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
f) gdy wystąpią warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej, a utrudniające wykonanie umowy,
g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią,
i) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
2) osób funkcyjnych wskazanych w niniejszej umowie ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, o uprawnieniach wymaganych przez Zamawiającego dla tego zadania (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ),
3) wykonania robót zamiennych lub robót w nowszej technologii w stosunku do zaprojektowanej, a pozwalających na zaoszczędzenie czasu, kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
4) robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie ujętych w dokumentacji proj,-technicznej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych powierzenie wykonania robót innemu Wykonawcy nie jest możliwe, a oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów oraz spowodowałoby istotną niedogodność dla zamawiającego - co zostanie poprzedzone sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. Wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie może przekroczyć 50% wartości. Konieczność wykonania robot zamiennych lub zamówienia dodatkowego musi być potwierdzona w protokole konieczności wykonania robót wraz z uzasadnieniem, wystawionym przez Wykonawcę, zarekomendowanym przez inspektora nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,
5) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (tzw. roboty zaniechane z uwagi na ich zbędność dla prawidłowego wykonania umowy lub gdy wystąpiły okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji projektowej),
6) zmiany wynagrodzenia związanej ze zmianą obowiązującej stawki VAT; w tej sytuacji do kwoty netto zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gmina-konskowola.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.