eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hyżne › Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy HyżneOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA HYŻNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 103

1.5.2.) Miejscowość: Hyżne

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-024

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 0172304564

1.5.8.) Numer faksu: 0172304564

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniap@hyzne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzp.hyzne.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ca157c4-9e37-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060335/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Zagospodarowanie przestrzeni publiczej na terenie Gminy Hyżne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

pzp.hyzne.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma Zamówień Publicznych ZETOPZP:https://pzp.hyzne.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu:
1) Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.hyzne.pl/
2) poczty elektronicznej: adres e-mail Zamawiającego: zamowieniap@hyzne.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nadanym przez
Zamawiającego numerem sprawy: RIG5.271.02.2023.JG lub numerem ogłoszenia (TED) lub identyfikatorem postępowania
wygenerowanym przez ZETOPZP: https://pzp.hyzne.pl/
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) w zakresie procedury udzielenia zamówienia: Joanna Groszek,
2) w zakresie przedmiotu zamówienia: Paweł Fudali
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w
przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://pzp.hyzne.pl/ oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@hyzne.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Pzp.
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i
przepisami prawa.
6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.
8) Posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIG5.271.02.2023.JG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne.”
Zakres prac podzielony został na dwie części i obejmuje w szczególności:
Część I Roboty budowlane dla części zagospodarowania na które opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgodę na realizację robót zgodnie z załącznikiem nr 1
Zakres robót zakłada wykonanie części z opracowanej dokumentacji, która dotyczy zakresu:
- Ciągi pieszo-jezdne + plac utwardzony
- Chodniki z kostki
- Plac zabaw
- Street workout
- Mini skatepark
- Plac do jazdy rowerkami
- Trawniki i nasadzenia
- Przyłącz wodociągowy
Szczegółowy zakres prac do wykonania oraz ilość został określony w załączniku oraz w przedmiarze robót.
Część II Robot projektowo – budowlane, wykonanie dwóch urządzeń zabawowych w trybie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z opracowanym PFU
Zamawiający zakłada wykonanie jedynie części z opracowanego PFU, która dotyczy ujętych w programie urządzeń:
- zestaw zabawowy oznaczony ma zagospodarowaniu nr 24
- ślizg linowy podwójny oznaczony ma zagospodarowaniu nr 25
Szczegółowy opis urządzeń do zaprojektowania ujęto w PFU, z uwagi na wykonanie zgłoszenia i uzyskanie zgody na realizację robót stanowiących zagospodarowanie terenu elementy projektowane muszą zostać wkomponowane w zagospodarowanie dla których Zamawiający przewidział realizację robót w cz. I.
Z zakresu robót wyłączono część zakresu PFU dotyczącego: oświetlenia, monitoringu, oraz dwóch kładek z dojściami.
Szczegółowy zakres prac do wykonania oraz ilość został określony w załączniku graficznym oraz w PFU.
Przedmiotowy zakres robót zawierać powinien wszelkie koszty wykonania zadania łącznie z przygotowaniem i zabezpieczeniem placu zgodnie z przepisami BHP, zabezpieczeń itp. oraz uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót,
Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskanie na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokonuje na swój koszt. Brak zapoznania się z przedmiotem zamówienia z winy Wykonawcy w przyszłości nie będzie stanowił pretensji do Zlecającego za rozbieżności w ilości oraz zakresie robót z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych, za zgodność ze sztuką budowlaną oraz z wytycznymi i poleceniami Inwestora.


3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Program funkcjonalno-użytkowym, zgłoszenie robót budowlanych oraz projektowane postanowienia umowy wraz załącznikami które stanowią załączniki do SWZ.

4) Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria: 1.(P1) - cena ofertowa (brutto) - 60%
2. ( P2) – Gwarancja – 40 %

Kryterium gwarancja oceniane będzie następująco:
Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy, maksymalny punktowany okres gwarancji 84 miesiące.
Zaoferowanie gwarancji na okres krótszy niż 60 m-cy skutkowało będzie odrzuceniem oferty.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres gwarancji w liczbie 60 miesięcy otrzyma 0 pkt.
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres gwarancji w liczbie 84 miesiące i więcej otrzyma 40 pkt. Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres gwarancji w liczbie od 61 do 83 miesięcy, otrzyma punkty obliczone wg następującego wzoru:
G b – Rmin.
P2 = --------------------- x 100 x 40%
G max. – Rmin.
gdzie:
P2 – ilość punktów w ramach kryterium „gwarancja ”
Gb – okres gwarancji oferty badanej
Gmin. – minimalny okres gwarancji (60 miesięcy)
Gmax. – maksymalny okres gwarancji (84 miesiące)
100-wskaznik stały
40 % – znaczenie kryterium okresu gwarancji
Punkty w kryterium gwarancja zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o oferowanym okresie gwarancji (w druku OFERTA). W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia oferta otrzyma 0 punktów oraz Zamawiający uzna że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji tj. 60 m-cy.
Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium cena ofertowa P1(maksymalnie 60 pkt ) i kryterium gwarancji P2 (maksymalnie 40 pkt) P=P1+P2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
– 1 robotę budowlaną, której przedmiotem było zagospodarowanie przestrzeni publicznej obejmującej roboty budowlane
takie jak place zabaw lub/i siłownię zewnętrzną lub/i zagospodarowanie terenu zielonego o wartości minimum 300 000,00 zł
brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 brutto);
UWAGA I: Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
należy rozumieć robotę budowlaną zrealizowaną w ramach jednej umowy, o wartości minimum 300 000,00 zł brutto.
UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych zrealizowanych w ramach kilku umów w celu
uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami do realizacji
zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane* :
- 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w
ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.220 z późn. zm.) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne
w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U z 2013, poz. 932 z późn. zm.) w specjalności architektonicznej.
- 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót, w specjalności
konstukcyjno – budowlanej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r., poz. 1186 z
późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2019r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących
na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U z 2020 r., poz. 220).
- 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót, w specjalności
sanitarnej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U z 2020 r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.4.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (określonych w Rozdziale VI pkt 1.4.1.a), oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Jeżeli wykonawca
powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz robót dotyczy
robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
3.4.2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, (określonych w Rozdziale VI pkt. 1.4.1.b), a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.1 W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale, VI.2.1
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
6.2. Sposób spełnienia warunków udziału w postepowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się, zgodnie z art. 58
ust. 4 Pzp został wskazany w Rozdziale VI pkt 1.4.1. a).
6.3 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.4 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
6.5 Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.6 W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy
wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6.7 W formularzu OFERTA należy wskazać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.8 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
6.9 Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została
wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej w terminie do 30 dni po wystawieniu
faktury VAT przez Wykonawcę.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwość zamiany zawartej umowy oraz warunki tych zmian zostały określone w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 11:50

8.2.) Miejsce składania ofert: z zachowaniem formy elektronicznej, przy użyciu systemu Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.hyzne.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1) Zamawiający zaprosi do negocjacji 3 wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione.
2) Jeżeli liczba wykonawców, o których mowa w ust. 1) jest mniejsza niż 3, Zamawiający kontynuuje postępowanie,
prowadząc negocjacje z mniejszą liczbą wykonawców.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia określenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zawarte e druku OFERTA. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach Zamawiający nie wymaga żadnych podmiotowych środków
dowodowych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.