eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w OleckuOgłoszenie z dnia 2023-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLECKO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Olecko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 3

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.olecko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olecko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c1b10f4-9e34-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063803

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056037/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umolecko.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umolecko.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Gminy Olecko (https://umolecko.logintrade.net/). Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Olecko:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
– Internet Explorer 10 i nowsze,
– Edge
– Google Chrome
– Mozilla Firefox
– Opera
Pozostałe wymagania techniczne:
– dostęp do sieci Internet
– obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
– włączona obsługa JavaScript
– zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
– zainstalowany Acrobat Reader
– zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku wymagania podpisu elektronicznego dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
– Microsoft Edge
– Google Chrome
– Mozilla Firefox
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
– Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
– Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
– Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
– Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej nie powinien przekraczać 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. „Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku” w zakresie robót przygotowawczych, budowlanych, elektrycznych, sanitarnych i wyposażenia boisk i terenu z podziałem na etapy w tym etap I a w szczególności:
1.1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty budowlane
1) Boisko do piłki nożnej.
boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej zielonej o wymiarach pola gry 56,0x36,3 o wybiegach przy krótszych bokach 3,0 m i przy dłuższych bokach 2,0 m, o wym. całkowitym 62,0x40,3m, pow. całkowitej 2 498,60m2.
2) Boiska o nawierzchni poliuretanowej:
- do piłki ręcznej, tenisa - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach głównego pola gry 40x20m, wybiegach przy krótszych bokach 2,5 m i przy dłuższych bokach 2,0 m, o wym. całkowitym 45x24m, pow. całkowitej 1080m2.
- 2-torowa bieżnia okólna 250m szerokości toru 1,22m, o wymiarach 250x2,55 o pow. całkowitej 640m2 i 4-torowa bieżnia prosta 100 m,
- skocznia do skoku wzwyż o rozbiegu i pow. poliuretanowej dla zeskoku o wym. 12,0x4,0 m.
3) Skocznia do skoku w dal o wym. zeskoczni 7x4x0,4m.
4) Rzutnia do kuli – rzutnia do pchnięcia kulą, z sektorem rzutów o dł. 15,0 m.
5) Piłkochwyty:
- piłkochwyty boisk H-4,0 m długości 48,0 m; H-6,0 m długości 171,20 m,
6) Zagospodarowanie terenu
- nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm – 2084,50 m2
- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm – 207,50 m2
- remont nawierzchni z płyt sześciokątnych – 170,00 m2
- trawniki dywanowe – 1870,00 m2
- schody terenowe, pochylnia – 61,36 m2
1.3. Roboty elektryczne
1) Instalacja elektryczna.
- oświetlenie boiska do piłki nożnej naświetlacze asymetryczne LED o mocy 302W, 44600Lm, 4000K, wysokość zawieszenia 12,0m, - 6 słupów, 12 opraw.
- oświetlenie boiska do piłki ręcznej naświetlacze asymetryczne LED, o mocy 302W, 44600Lm, wysokość zawieszenia 10,0m, - 4 słupy , 4 oprawy.
- linie zasilające w tym linia oświetleniowa zasilająca boisko do koszykówki, sterowanie,
- okablowanie tablic informacyjnych.
2) Monitoring.
System cyfrowy CCTV zgodnie z PT. Kamery zewnętrzne nasłupowe szt. 27, szafa dystrybucyjna PD zlokalizowana w kontenerze zaplecza włączona w systemem monitoringu szkoły. Okablowanie strukturalne.
3) Nagłośnienie.
System dźwiękowy. Głośniki szt. 13 (200 W 10 szt.; 100 W – 3 szt.) Osprzęt zgodnie z wykazem w PT. Okablowanie strukturalne.
1.4. Roboty sanitarne
1) Przyłącze wodociągowe - PE80 SDR13,6 o śr. zew. 32x2,4 mm L =65,50 m
2) Kanalizacji deszczowej - kd PCV DN 315 SN8 L= 183,20 m
3) Drenaż PVC-U 110 L = 890,60 m
4) odwodnienie liniowe L = 198,0 m
1.5. Wyposażenie boisk i terenu.
- Piłka nożna: bramki do piłki nożnej z siatkami 5x2 m 2 szt. wiaty mobilne 4 szt. po 8 miejsc,
bramki treningowe 3,6x1,8x1,0 2 szt.
- Skok w dal, belka odbicia do skoku w dal, pokrywka, plastelina, szpachelka, taśma miernicza; sprzęt do wyrównania pisku skoczni 1 kpl.
- Boiska wielofunkcyjne: -
bramki do piłki ręcznej z siatkami 3x2 m 2 szt.
słupki do tenisa z siatką 1 kpl.
- Siłownia plenerowa: demontaż urządzeń
- Wyposażenie pozostałe terenu - kontener 20’na potrzeby mediów z wyposażeniem 1 szt. ławki z oparciem 3 szt. ławki bez oparcia 2 szt. kosze na śmieci 4 szt. tablice wyników elektroniczne typu LED 1 szt. tablice informacyjno-regulaminowe 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45223821-7 - Elementy gotowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: „Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku w zakresie robót budowlanych, elektrycznych i wyposażenia boisk i terenu z podziałem na etapy w tym etap II a w szczególności:
1. Roboty budowlane
1) Boisko do koszykówki, siatkówki i badmintona.
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach głównego pola gry, skróconego o 2,0 m pola do gry w koszykówkę 26x15m, o wybiegach przy krótszych i dłuższych bokach 2,0 m, o wym. całkowitym 30x19 m, pow. całkowitej 570,0 m2.
2) Nawierzchnia poliuretanowa (typu sandwicz)
- Parkour do Kalisteniki. Street Workout bezpośrednio przy siłowni zewnętrznej o wym. 10,0x15,0 m
- plac zabaw o wym. 33,2x13,2 m (nawierzchnia poliuretanowa 347,25 m2)
3) Nawierzchnia z gumowej maty przerostowej - siłownia plenerowa o pow. 352,50 m2
4) Piłkochwyty i ogrodzenia:
- piłkochwyty boisk H-4,0 m długości 69,30 m,
- ogrodzenie placu zabawa wysokości 1,20 m długości 92,80 m, furtka szer. 1,50 x 1,20 m 2 szt.
5) Zagospodarowanie terenu
- nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm – 73,25 m2
- trawniki dywanowe – 330,00 m2
- nasadzenia krzewów liściastych 12 szt. (omżyn Dawida 3 szt. tawuła białkowata 3 szt. porzeczka krwista 3 szt. kalina wonna 3 szt.)
2. Roboty elektryczne
1) Instalacja elektryczna.
naświetlacze asymetryczne LED, o mocy 205W, 27550Lm, wysokość zawieszenia 8,0 m, - 4 słupy, 4 oprawy.
3. Wyposażenie boisk i terenu.
- Bieżnia skok wzwyż, kula: bloki startowe 4 szt. płotki treningowe do biegów przez płotki 16 szt. stopery elektroniczne z odczytem 4 szt. pałeczki sztafetowe 8 szt. stojak wyczynowy do skoku wzwyż 1 kpl. przymiar teleskopowy 1 szt. poprzeczek wyczynowych do skoku wzwyż 2 szt. zeskoku na stelażu 4,0x6,0x0,7 do skoku wzwyż, wyposażenie rzutni kulą 1 kpl. szczotki do czyszczenia kul i rozbiegów 3 szt. kule szt. 6, wózek do transportu płotków 1 szt. wózek do transportu bloków 1 szt.
- Boiska wielofunkcyjne: - kosze do koszykówki z tablicami z regulowaną wysokością 2 szt.
słupki do siatkówki z siatką, antenkami 1 kpl. słupki do badmintona z siatką 1 kpl.
- Parkour do kalisteniki: słup konstrukcyjny 2,5m 7 szt. słup konstrukcyjny 1,9 m 1 szt. słup konstrukcyjny 1,3 m 6 szt. słup konstrukcyjny 0,8 m 1 szt. koło gimnastyczne 1 szt. drabinka pionowa 1 szt. drabinka pozioma 1 szt. drążek 1,2 m 5 szt. drążek 1,5 m 4 szt. drabinka skośna na 2 słupy 1 szt. drążek 2,4 m 3 szt. drążek żmijka 2,4 m 3 szt. ławka skośna 1 szt. poręcze niskie 3 szt. pole dance 1 szt. koło gimnastyczne do podwieszenia 1 szt. worek bokserski z uchwytem 1 szt. tablica informacyjna 1 szt.
- Plac zabaw: ławki z oparciem 3 szt. ławki bez oparcia 1 szt. kosze na śmieci 2 szt. zestaw zabawowy trójwieżowy 1 szt. karuzela integracyjna 1 szt. linarium wysokości 4,5 m 1 szt. zestaw - huśtawka wagowa 1 szt. huśtawka integracyjna 1 szt. bocianie gniazdo 1 szt. bujak sprężynowy szt. 2.
- Siłownia plenerowa: montaż urządzeń z demontażu 10 szt.
- Wyposażenie pozostałe terenu: trybuna trzyrzędowa 104 miejsca 1 szt. krzesełka sportowe 4x10 40 miejsc 1 kpl. wieszaki na ubrania 2 szt. kontener 20’ na sprzęt sportowy z wyposażeniem 2 szt. stół do ping ponga 2 szt. stolik do szachów/chińczyka 1 szt. krąg betonowy ogniska 1 szt. tablice wyników elektroniczne typu LED 2 szt. tablice informacyjno-regulaminowe 2 szt. kurtyna wodna 2,5 x 3 m ze stali nierdzewnej szlifowanej, 8 dysz rozpylających 1 szt. malowane poliuretanowymi farbami Miasteczko Ruchu Drogowego 30,0x15,0 m.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) i przedmiar robót/ślepy kosztorys, które stanowią integralną część umowy. Przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy.
Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy na warunkach analogicznych jak określono w umowie będącej załącznikiem do niniejszej SWZ (Załącznik nr 7).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł.
 Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca powinien wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 zamówienia w zakresie przebudowy lub budowy boisk o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto na każdym obiekcie.
UWAGA ! Wykonawca musi wykazać wartość robót budowlanych. W przypadku, gdy wykonane roboty stanowią większą całość należy wyodrębnić wartość robót odpowiadających robotom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. Wartość robót wskazana w innej walucie niż PLN należy przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP na dzień umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
b) Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i obsadzenia niżej podanych stanowisk: kierownika budowy w specjalności drogowej, kierownika robót elektroenergetycznych. Osoby, o których mowa powyżej winny posiadać uprawnienia określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Warunek powyższy spełni również osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, szczególnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
3. Inne: Wykonawca powinien wykazać, że:
1) Boisko do piłki nożnej spełnia następujące wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:
Lp. Parametr Wymagania
1. wysokość runa (mm) 45-50
2. dtex pęczka ≥ 12 000
3. grubość włókna (µm) ≥ 260
4. ilość włókien szt./m2 121 000
5. masa całkowita g/m2 ≥ 2 220
6. siła wyrwania pęczka (N) ≥ 70
7. przepuszczalność wody trawa + shockpad (mm/h) ≥ 1400
8. rodzaj włókna Polietylenowe, monofilamentowe, W jednym pęczku minimum 2 różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien
9. podkład trawy Tkany / tuftowany
10. kolor nawierzchni trawy zielony w min 2 różnych odcieniach
11. linie pola gry gr. 10 cm, białe, wklejane w nawierzchnię
Uwaga: Zamawiający dopuszcza parametry niższe o 15 % od wskazanych w tabeli.
Wykonawca winien potwierdzić spełnianie ww. wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni i dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
- autoryzację producenta nawierzchni wystawiona na Wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
- Kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- Aktualny atest PZHG lub równoważny dla trawy i granulatu,
- Badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzające technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spełnianie wymogów Fifa Quality Concept for Footbal Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (nr. Laboport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),
- Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
2) Boisko do piłki ręcznej, siatkówki i tenisa spełnia następujące wymagania dla nawierzchni poliuretanowej w natrysku zgodnie z raportem badań World Athletics (dawniej IAAF):
Cecha produktu Wielkość
Całkowita grubość systemu Min. 13 mm
Grubość warstwy wierzchniej (natrysk) Min. 2 mm
Grubość warstwy spodniej (mata SBR) Min. 11 mm
Redukcja siły w temp. 23°C 36 - 38 %
Odkształcenie pionowe w temp. 23°C 1.7 - 1.9 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (średnia) 0.50 - 0.80 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (średnia) 40 - 50 %
Współczynnik tarcia 60 - 110 (TRRL)
Wykonawca winien potwierdzić spełnianie ww. wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni i dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
- Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację WA/IAAF potwierdzający wartości wymaganych parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate),
- Aktualny certyfikat WA/IAAF (Product Certyficate) dla oferowanej nawierzchni wymaganej grubości na bieżnię,
- Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta potwierdzająca technologie jej wykonania,
- Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny,
- Badanie na zgodność z normą PN-EN 14877:2014dla nawierzchni,
- Badanie na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normą DIN 18035-6:2014-12,
- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczącą przedmiotowego zadania wraz z potwierdzenie gwarancji,
4. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 p.z.p., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem platformy zakupowej Gminy Olecko: https://umolecko.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.