eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu (asortymentu) medycznegoOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu (asortymentu) medycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA CEPELEK SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010137895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Koszykowa 78

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cepelek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cepelek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu (asortymentu) medycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9356a0dc-9e30-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038879/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Materiały medyczne jednorazowe Dostawa wyrobów medycznych i materiałów jednorazowego użytku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cepelek.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cepelek.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://cepelek.ezamawiajacy.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://cepelek.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 19. Ochrona danych osobowych
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78;
b) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78 lub pocztą elektroniczną na adres: iod@cepelek.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a w przypadku postępowań finansowanych ze środków pozabudżetowych - okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): h) każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu* do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 04/CWPL/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
2. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu (asortymentu) medycznego . Postępowanie nr: 04/CWPL/TP/2023
3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, opisowi przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza możliwość zaproponowania odpowiedników żądanych wyrobów, posiadających takie same lub zbliżone cechy pod względem składu chemicznego, funkcjonalności, giętkości, ergonomiczności i trwałości użytkowej. Oferta równoważna nie może mieć parametrów technicznych
i jakościowych niższych od przedstawionych w SWZ przez Zamawiającego.
4. Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne spełniające warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – Dz. U. z 2021 poz. 1565).

5. Zaproponowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania zasadnicze uwzględniające wymagania prawa wspólnotowego w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów. Muszą być dla nich wystawione dokumenty wymagane prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty te muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji umowy
a w przypadku, gdy termin ważności wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć we właściwym czasie wniosek o przedłużenia ważności pozwolenia.

6. Oferowane wyroby medyczne muszą być produktami oryginalnymi, fabrycznie nowymi, oryginalnie zapakowanymi. Pojedyncze opakowania muszą posiadać napisy w języku polskim.

7. Termin przydatności musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

8. Dostawa towaru realizowana będzie na podstawie częściowych zamówień w czasie nie dłuższym niż 4 dni roboczych od daty zamówienia – wartość punktowana w kryterium oceny oferty

9. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych realizacja reklamacji nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zgłoszenia.

10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis wymagań Zamawiającego określone zostały w Załączniku nr do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

12. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w niniejszej SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

13. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie część zamówienia, którą przekaże do realizacji podwykonawcom. W umowie zostanie określony zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami lub za pomocą podwykonawców.

14. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót w niej określonych.

15. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektu umowy
z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie to oznaczało, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

16. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia pkt. 4-6 stosuje się odpowiednio.

17. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.

18. Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych:
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565) i stanowi wyrób medyczny
w rozumieniu ww. ustawy tj. posiada ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – dla wyrobów medycznych wraz z zobowiązaniem Wykonawcy do przedstawienia odpowiednich dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.


Gotowe oświadczenia znajdują się w formularzu ofertowym
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert złożonych po przeliczeniu punktacji w zgodnych z kryteriami oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamowień cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565) i stanowi wyrób medyczny
w rozumieniu ww. ustawy tj. posiada ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – dla wyrobów medycznych oraz atest dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowi .wraz z zobowiązaniem Wykonawcy do przedstawienia odpowiednich dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.


Gotowe oświadczenia znajdują się w formularzu ofertowym

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565) i stanowi wyrób medyczny
w rozumieniu ww. ustawy tj. posiada ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – dla wyrobów medycznych oraz atest dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowi .wraz z zobowiązaniem Wykonawcy do przedstawienia odpowiednich dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.


Gotowe oświadczenia znajdują się w formularzu ofertowym

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt. 8 (jeżeli dotyczy).

5. Formularz ofertowy (Wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ). Wraz
z formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik odpowiednio 2 do SWZ)

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
w Rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 3 (jeżeli dotyczy).

7. Dokumenty przedmiotowe oświadczenia o dopuszczeniu do obrotu wzór w formularzu ofertowym.
8. Oświadczenie o zastrzeżenie określonych informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy)2. Pełnomocnictwo, Samooczyszczenie” – oświadczenie złożone zgodnie z Rozdziałem IX pkt II ust. 6 (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja lub inne).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają wraz ofertą Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający może żądać, aby umowa ta określała, wg. wyboru Zamawiającego: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac realizowanych przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.
5) Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
6) Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IX pkt I ust. 2 (prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej), jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (jeżeli dotyczy).
7) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).
8) Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami wzoru umowy - załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cepelek.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.