eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług w zakresie ochrony, dozoru budynków i mienia oraz obsługi recepcyjno - portierskiej na rzecz Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie ochrony, dozoru budynków i mienia oraz obsługi recepcyjno – portierskiej na rzecz Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.Jagiellońska 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-010

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 422 80 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.grabowska@stary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stary-teatr.bip-e.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie ochrony, dozoru budynków i mienia oraz obsługi recepcyjno – portierskiej na rzecz Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da419058-9e2d-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031765/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa w zakresie ochrony, dozoru budynków i mienia oraz obsługi recepcyjno - portierskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://stary.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://stary.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://stary.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacje zawarte w SWZ rozdział XXII

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): informacje zawarte w SWZ rozdział XXII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.282-02/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony, dozoru budynków i mienia oraz obsługi recepcyjno – portierskiej na rzecz Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie w następujących lokalizacjach Kraków Pl. Szczepański 1, ul. Jagiellońskiej 5, ul. Starowiślna 21 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku A do SWZ. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia o świadczenie usługi ochrony na posterunku obchodowym w budynku w Krakowie przy Pl. Szczepańskim1, ul. Jagiellońska 5 (do 10 miesięcy). Szczegółowy opis w załączniku A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia o świadczenie usługi ochrony na posterunku obchodowym w budynku w Krakowie przy Pl. Szczepańskim1, ul. Jagiellońska 5 (do 10 miesięcy). Szczegółowy opis w załączniku A do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 18

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wielokrotności czynności audytu

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podjazdu grup interwencyjnych (CPG)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje w sposób należyty co najmniej:
1) dwie usługi polegające na świadczeniu usług ochrony budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2.800 m2 każdy, o wartości rocznej nie niższej niż 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) zł. brutto każda usługa, realizowane w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 10 miesięcy,
Przez budynek użyteczności publicznej zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej, lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz innym budynku przeznaczonym do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej zamawiający uznaje również budynek biurowy lub socjalny.
2) jedną usługę polegające na świadczeniu usług recepcyjnych realizowaną w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 10 miesięcy.
II. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą realizować zamówienie:
1) jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora posiadającą co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, posiadającą zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia oraz co najmniej 3. letnie doświadczenie w nadzorze/koordynowaniu pracy grupy/zespołu osób wykonujących czynności w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia,
2) kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej posiadającymi zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia - w liczbie co najmniej 6 osób posiadających (każda z tych osób) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług ochrony/dozoru oraz posiadającymi doświadczenie związane z obsługą systemu sygnalizacji pożarowej, oddymiania, włamania i napadu, telewizji przemysłowej,
3) niekwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej – w liczbie co najmniej 4 posiadających (każda z tych osób) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług ochrony/dozoru,
4) jednym pracownikiem posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usługi recepcyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2021r. poz. 275 ze zmianami), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług odpowiadających opisowi warunków określonym w pkt V.1.4.a), b) SWZ wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w w art. 125 ust. 1 PZP i art. 7 ust. 1 „UOBN” tj. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w rozdziale XV. SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

jak w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://stary.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający przeprowadzi wizję lokalną. Ma ona charakter obowiązkowy, co oznacza, że wykonawca jest zobowiązany do wzięcia udziału w wizji. W przypadku braku udziału w wizji oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. Termin wizji: 1.02.2023 r., początek o godz. 10:00, miejsce spotkania: Plac Szczepański 1 przy portierni głównej. Kontakt w sprawie wizji: Rafał Kierc - tel. 502-582-738.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zmianami). (oświadczenie załącznik nr 2 do SWZ)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.