eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › "Rozbudowa budynku świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką"Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Rozbudowa budynku świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leszno

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271370

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.4.2.) Miejscowość: Leszno

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-084

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 022 725-80-05 wew. 108

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mcwiklinska@gminaleszno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gminaleszno.ezamawiajacy.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063180

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00048879

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu;
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 400 000zł (słownie: czterysta tysięcy zł),
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum
400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy zł).
2) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 zadania polegające na budowie/ przebudowie/ rozbudowie budynku wartości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł) brutto, każde. Przy czym w zakresie jednej z tych budów/ przebudów/ rozbudów musi być montaż windy.
/UWAGA: W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, przynajmniej jeden z tych wykonawców musi spełnić w/w warunek (dotyczy warunku określonego w Rozdziale XV pkt 1 ppkt 1 1.2. 2) lit. a) w całości.
W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, podmiot na zasoby, którego powołuje się wykonawca musi spełnić w/w warunek w całości/.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z minimum 3 letnim doświadczeniem (od daty uzyskania uprawnień), określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, określone przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmn.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu;
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 400 000zł (słownie: czterysta tysięcy zł),
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum
400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy zł).
2) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 zadania polegające na budowie/ przebudowie/ rozbudowie budynku wartości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł) brutto, każde. Przy czym w zakresie jednej z tych budów/ przebudów/ rozbudów musi być montaż windy lub wykonanie konstrukcji szybu lub innej konstrukcji do której zamontowano windę.
/UWAGA: W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, przynajmniej jeden z tych wykonawców musi spełnić w/w warunek (dotyczy warunku określonego w Rozdziale XV pkt 1 ppkt 1 1.2. 2) lit. a) w całości.
W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich, podmiot na zasoby, którego powołuje się wykonawca musi spełnić w/w warunek w całości/.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z minimum 3 letnim doświadczeniem (od daty uzyskania uprawnień), określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, określone przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmn.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.