eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa zorganizowania na terenie kraju wypoczynku letniego dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego, ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.Ogłoszenie z dnia 2021-05-24


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00062855 z dnia 2021-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa zorganizowania na terenie kraju wypoczynku letniego dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego, ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kuratorium Oświaty w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006473248

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 120a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-446

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 6377055

1.5.8.) Numer faksu: 426360385

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolodz@kuratorium.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zorganizowania na terenie kraju wypoczynku letniego dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego, ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7da4babe-bc5d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00062855

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020483/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja wypoczynku letniego na terenie kraju dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.kuratorium.lodz.pl/kategoria-zamowienia/zamowienia-publiczne-o-wartosci-od-130-tysiecy-zlotych/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP (nazwa odbiorcy: KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI za pośrednictwem formularzy udostępnionych także za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji”, a także za pomocą poczty e-mail: oferty@kuratorium.lodz.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP dostępnym pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą należy składać przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl; ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą należy zaszyfrować zgodnie z instrukcją użytkownika miniPortalu wskazaną na stronie 14 https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), dalej „RODO” informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi,
90-446 Łódź, Al. Kościuszki 120a, tel. (42) 636-34-71, e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl;
2) z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Łodzi można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@kuratorium.lodz.pl lub tel. (42) 636-26-76;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i e RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Kuratorium Oświaty w Łodzi jako jednostce sektora finansów publicznych;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej itp.
5) ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej PZP, ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa;
6) w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być także przekazywane do państw trzecich;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa;
10) informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
11) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału w postępowaniu, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŁKO.WO.272.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1321512,50 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 142296 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczna części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 3

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I – organizacja wypoczynku na terenie kraju, w górach, z realizacją zajęć wychowawczych dla każdej grupy kolonijnej w zakresie wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci z uwzględnieniem zachowań trudnych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej (8 godz.) dla 132 dzieci ze szkół podstawowych z powiatów: skierniewickiego – 14 dzieci, m. Skierniewice – 18 dzieci, łowickiego – 30 dzieci, kutnowskiego – 56 dzieci, rawskiego – 14 dzieci.
Termin realizacji zamówienia: 1 lub 2 turnusy – w wybranym przez Wykonawcę terminie od 01.07.2021 r. do 30.08.2021 r.

UWAGA: W przypadku organizacji wypoczynku w dwóch lub trzech turnusach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie dzielił dzieci z danego powiatu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2021-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny dokona komisja przetargowa na podstawie przyjętych dla każdej części postępowania kryteriów oceny ofert. Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów zamawiający uzna za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferta programowa

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Standard i dodatkowe wyposażenie ośrodka

4.3.6.) Waga: 35,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE II – organizacja wypoczynku na terenie kraju, w górach, z realizacją zajęć wychowawczych dla każdej grupy kolonijnej w zakresie wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci z uwzględnieniem zachowań trudnych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej (8 godz.) dla 258 dzieci ze szkół podstawowych z powiatów: bełchatowskiego – 46 dzieci, opoczyńskiego – 36 dzieci, radomszczańskiego – 44 dzieci, tomaszowskiego – 64 dzieci, piotrkowskiego – 34 dzieci, m. Piotrków Trybunalski – 34 dzieci.UWAGA: W przypadku organizacji wypoczynku w dwóch lub trzech turnusach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie dzielił dzieci z danego powiatu.

4.2.5.) Wartość części: 278124,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2021-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny dokona komisja przetargowa na podstawie przyjętych dla każdej części postępowania kryteriów oceny ofert. Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów zamawiający uzna za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferta programowa

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Standard i dodatkowe wyposażenie ośrodka

4.3.6.) Waga: 35,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE III – organizacja wypoczynku na terenie kraju, nad morzem, z realizacją zajęć wychowawczych dla każdej grupy kolonijnej w zakresie wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci z uwzględnieniem zachowań trudnych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej (8 godz.) dla 355 dzieci ze szkół podstawowych z Łodzi.

4.2.5.) Wartość części: 423692,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2021-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny dokona komisja przetargowa na podstawie przyjętych dla każdej części postępowania kryteriów oceny ofert. Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów zamawiający uzna za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferta programowa

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Standard i dodatkowe wyposażenie ośrodka

4.3.6.) Waga: 35,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE IV – organizacja wypoczynku na terenie kraju, nad morzem, z realizacją zajęć wychowawczych dla każdej grupy kolonijnej w zakresie wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci z uwzględnieniem zachowań trudnych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej (8 godz.) dla 189 dzieci ze szkół podstawowych z powiatów: brzezińskiego – 15 dzieci, łęczyckiego – 22 dzieci, pabianickiego – 54 dzieci, łódzkiego wschodniego – 33, zgierskiego – 65 dzieci. UWAGA: W przypadku organizacji wypoczynku w dwóch lub trzech turnusach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie dzielił dzieci z danego powiatu.

4.2.5.) Wartość części: 225571,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2021-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny dokona komisja przetargowa na podstawie przyjętych dla każdej części postępowania kryteriów oceny ofert. Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów zamawiający uzna za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferta programowa

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Standard i dodatkowe wyposażenie ośrodka

4.3.6.) Waga: 35,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE V – organizacja wypoczynku na terenie kraju, nad morzem, z realizacją zajęć wychowawczych dla każdej grupy kolonijnej w zakresie wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci z uwzględnieniem zachowań trudnych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej (8 godz.) dla 211 dzieci ze szkół podstawowych z powiatów: łaskiego – 25 dzieci, pajęczańskiego –
28 dzieci, poddębickiego – 22 dzieci, sieradzkiego – 54 dzieci, wieluńskiego – 34 dzieci, wieruszowskiego – 18 dzieci, zduńskowolskiego – 30 dzieci.
UWAGA: W przypadku organizacji wypoczynku w dwóch lub trzech turnusach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie dzielił dzieci z danego powiatu.

4.2.5.) Wartość części: 251828,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2021-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny dokona komisja przetargowa na podstawie przyjętych dla każdej części postępowania kryteriów oceny ofert. Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów zamawiający uzna za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferta programowa

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Standard i dodatkowe wyposażenie ośrodka

4.3.6.) Waga: 35

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2
ustawy pzp:
2.1. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
2.2. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wydane przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy turystycznego lub adres zamieszkania przedsiębiorcy turystycznego będącego osobą fizyczną.
W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495, 1655.), organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.
2.3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co
najmniej 3 usługi rozumiane jako turnusy. Każdy turnus polegał na kompleksowej organizacji co najmniej 10-dniowego wypoczynku obejmującego zakwaterowanie, wyżywienie, transport, realizację programu, zapewnienie opieki pedagogicznej i medycznej dla co najmniej połowy liczby dzieci określonej w załączniku nr 1 do SWZ, dla numeru zadania, na które Wykonawca składa ofertę.
2.4. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Aktualnego na dzień składania ofert zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych wydane przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy turystycznego lub adres zamieszkania przedsiębiorcy turystycznego będącego osobą fizyczną. Aktualność wpisu Wykonawca może potwierdzić wydrukiem z Ewidencji Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT), którą prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny http://ewidencja.ufg.pl
2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków – załącznik 4b do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:
1) Wykazu usług o zrealizowaniu co najmniej 3 usług polegających na kompleksowej organizacji 10-dniowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej obejmującego zakwaterowanie, wyżywienie, transport, realizację programu, zapewnienie opieki pedagogicznej i medycznej dla co najmniej połowy liczby dzieci określonej w załączniku nr 1 do SWZ, dla numeru zadania, na które Wykonawca składa ofertę.
Do każdej usługi zawartej w wykazie Wykonawca zobowiązany jest załączyć referencje, które poświadczą że usługi zostały wykonane należycie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (rozdział XI SWZ) wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale X
ust. 2.3 SWZ, w zakresie wykonanych usług wykazał się co najmniej jeden konsorcjant.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANY UMOWY

Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dopuści zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którakolwiek z niżej wymienionych okoliczności:
1. Zmiana terminu albo miejsca wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku
wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności np. w przypadkach nadzwyczajnych, które wywołane są
skutkami działania siły wyższej (np. pożar lub powódź); zmiana miejsca lub terminu realizacji
zamówienia nastąpi wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zaoferuje
obiekt o co najmniej takim samym standardzie jak w złożonej ofercie przetargowej.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu w przypadku wcześniejszego wyjazdu
dziecka z wypoczynku oraz w przypadku nieobecności dziecka na zbiórce lub późniejszego
przyjazdu na wypoczynek. Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy
kwotę odpowiadającą sumie niewykorzystanych stawek dziennych tzw. „wsadu do kotła”
przypadających na to dziecko oraz kosztów zakwaterowania, z którego dziecko
nie skorzystało.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-08

2021-05-24 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.