eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy w 2022 roku"Ogłoszenie z dnia 2022-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy w 2022 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158477040

1.5.8.) Numer faksu: 158477077

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@koprzywnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy w 2022 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3432b706-7513-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00062766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020139/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 140000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy od dnia 1 marca 2022 roku godz. 0.00 do dnia 31 grudnia 2022 roku godz. 24.00. Służba ochrony realizowana będzie w dni robocze od godz. 15:30 do godz. 7:30 dnia następnego, a w dni wolne od pracy – całodobowo, przez co najmniej jednego pracownika ochrony na danej zmianie. Przedmiotem ochrony jest ogrodzony obszar o pow. ok. 1 ha w miejscowości Koprzywnica, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie, na którym znajduje się oczyszczalna ścieków wraz z budynkiem i odrębny budynek socjalny. Dodatkowo trwają prace przy rozbudowie oczyszczalni.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie chronionym oraz egzekwowanie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności:
1) penetracja wszystkich dostępnych, otwartych miejsc na chronionym terenie;
2) sprawdzania prawidłowości zamknięć obiektów, które powinny być zamknięte;
3) ustalanie uprawnień osób do przebywania na terenie chronionym, w tym legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości;
4) wzywanie osób do opuszczenia terenu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na chronionym terenie lub stwierdzenia zakłócenia przez nie porządku;
5) ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.
5. Niezależnie od pracownika ochraniającego obiekt Wykonawca powinien dysponować Grupą Interwencyjną z czasem dojazdu do obiektu w ciągu 15 minut od powiadomienia o konieczności interwencji.
6. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.
7. Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu zgodnie z art. 95 ustawy wszystkie osoby wykonujące czynności polegające na ochronie fizycznej obiektu oczyszczalni ścieków muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Obowiązek ten nie obejmuje osób należących do Grupy Interwencyjnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 132836,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 140904,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 132836,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o. o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Karabela - Serwis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8670010269

7.3.3) Ulica: ul. Sokola 14

7.3.4) Miejscowość: Tarnobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 39-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 132836,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-03-01 do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.