eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczyca › Świadczenie usług oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie gminy ŁęczycaOgłoszenie z dnia 2023-01-26

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie gminy Łęczyca

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁĘCZYCA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Konopnickiej 14

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 24/388 21 17

1.5.8.) Numer faksu: 24/388 37 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaleczyca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminaleczyca.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie gminy Łęczyca

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7ae67f2-9d9f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062093

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00161142/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Łęczyca urządzeniami oświetleniowymi w porze od zmierzchu do świtu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie gminy Łęczyca przy wykorzystaniu majątku oświetleniowego ENERGA
Oświetlenie sp. z o.o., tj. rozdzielni oświetleniowych, linii oświetleniowych - kablowych i napowietrznych, słupów i opraw oświetleniowych.
Zważywszy, że zgodnie z prawem cywilnym tylko właściciel (ENERGA Oświetlenie sp. z o.o.) decyduje o wynajęciu i przeznaczeniu swojego majątku, uzasadnione jest zastosowanie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), tj. usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze oraz związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 569108,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie gminy Łęczyca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 700000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 700000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 700000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGA Oświetlenie sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 191251580

7.3.3) Ulica: ul. Artura Grottgera 7

7.3.4) Miejscowość: Sopot

7.3.5) Kod pocztowy: 81-809

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 700000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.