eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drezdenko › Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającegoOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Drezdenko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966757

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 1

1.5.2.) Miejscowość: Drezdenko

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-530

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@drezdenko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.drezdenko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/drezdenko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb66ed3a-6fdf-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012269/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465403/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.29.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 628345,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie parkingu, jezdni, chodników, oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Okrężnej w Drezdenku.
(UWAGA: część robót objętych dokumentacją projektową została wykonana we wcześniejszym etapie, zakres robót do wykonania w ramach niniejszego zamówienia wskazano w załączniku A do SWZ, wykonać należy wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową na obszarze zaznaczonym czerwonym kolorem).
2. Zakres zamówienia obejmuje zakres prac objęty dokumentacją projektową, w tym:
1) budowa parkingu z kostki betonowej,
2) budowa jezdni z kostki betonowej,
3) budowa chodników z kostki betonowej,
4) budowa kanalizacji deszczowej,
5) budowa oświetlenia drogowego,
6) wykonanie humusowania z obsianiem trawą,
7) wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych,
8) powiadomienie zarządców wszystkich sieci znajdujących się na terenie
inwestycji przed rozpoczęciem robót,
9) wykonanie wszelkich czynności nałożonych załączonymi do dokumentacji technicznej decyzjami, uzgodnieniami itp. oraz prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami w nich określonymi.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa SWZ wraz załącznikami - dokumentacją techniczną: projekt wraz z rysunkami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 663814,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 755949,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 663814,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RENOMEX sp. z o.o. sp. jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7773236524

7.3.3) Ulica: Młynkowska 1C

7.3.4) Miejscowość: Duszniki

7.3.5) Kod pocztowy: 64-550

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 663814,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.