eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiązownica › "Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica"Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY WIĄZOWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650959179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 17

1.5.2.) Miejscowość: Wiązownica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-522

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiazownica@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wiazownica.com/?c=mdTresc-cmPokaz-289

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f41693da-9d78-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061459

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000474/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_wiazownica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_wiazownica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami , w szczególności składanie oferty oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_wiazownica. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej określone w ustawie o świadczenia usług drogą elektroniczną.
7.2 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w zakresie składania dokumentów, wniosków (innych niż oferta i oświadczenia), zawiadomień oraz przekazywanie innych informacji może odbywać się na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_wiazownica za pomocą formularza „Wiadomości-Komunikaty” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: wiazownica@op.pl
7.3 We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy będą posługiwać się numerem postępowania.
7.4 Sporządzanie i przekazywanie informacji, w tym dokumentów w formie elektronicznej musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7.5 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.6 Przekazywane drogą elektroniczną informacje, w szczególności oferty, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i inne dokumenty uznaje się, że datą przekazania jest data zapisania pliku uwidoczniona w systemie (serwerze) platformy zakupowej.
7.7 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem platformy zakupowej lub za pomocą poczty elektronicznej.
7.8 Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedzi na pytania, modyfikacje treści SWZ, zakresu lub warunku udziału w postępowaniu, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_wiazownica.
7.9 Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania zamawiającego, dla swej skuteczności powinny zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym uprawnionej osoby, przed upływem wyznaczonego przez zamawiającego terminu.
7.10 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielenia wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi.
7.11 W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentacji przetargowej z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski Wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i nie jest wymagana akceptacja zmian przez Wykonawców. W razie zmiany w dokumentach przetargowych Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do nich zmian wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji w dokumentach przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 23.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystępując do postępowania wraz z ofertą złożył oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 RODO, według załącznika do swz.
23.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,) dalej „RODO”, informuję, że:
23.3 Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych w postępowaniu jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica , ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica.
23.4 Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wiązownica jest P. Ewa Gawron, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com
23.5 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica.
23.6 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.),
23.7 Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania.
23.8 Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
23.9 W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
23.10 Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO;
23.11 Żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub w innych dokumentach składanych prze Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGK.P.26.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów przeznaczonych do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica, wg poniższego zestawienia.
4.2 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
4.3 Szczegółowy zakres /asortymentu dostaw określa załącznik do swz.
4.4 Wszystkie dostarczone materiały, dotyczące materiałów przeznaczonych do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej winny spełniać parametry techniczne opisane poniżej:
1) Rura PE HD Ø 160 - rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 160mm, ze ścianką 9,5mm o długości 12mb, z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami
2) Rura PE HD Ø 140- rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 140mm, ze ścianką 8,3mm o długości 12mb, z polską normą AT ITB-15-8216, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze niebieskim z białymi paskami, przeznaczona jest do przesyłania uzdatnionej wody pitnej oraz ścieków socjalno-bytowych.
3) Rura PE HD Ø 125 - rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 , ze ścianką 7,4mm o długości 12mb, z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami, przeznaczona jest do przesyłania uzdatnionej wody pitnej oraz ścieków socjalno-bytowych. Rury wykonane z tworzyw najwyższej jakości można łączyć z bogatą ofertą kształtek ciśnieniowych.
4) Rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 110mm, ze ścianką 6,6mm o długości w kręgu z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami, przeznaczona jest do przesyłania uzdatnionej wody pitnej oraz ścieków socjalno-bytowych.
5) Rura PE HD Ø90 - rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 90mm, ze ścianką 5,4mm w kręgu / w odcinkach 12mb , z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami
6) Rura PE HD Ø 75 -rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 75mm, ze ścianką 4.5mm w zwoju / w odcinkach 6mb, z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami.
7) Rura PE HD Ø 63 -rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 63mm, ze ścianką 3.8mm w zwoju, z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami.
8) Rura PE HD Ø 50 -rura ciśnieniowa PN 10 SDR 13,6 o średnicy fi 50mm, ze ścianką 3,7mm w kręgu, z polską normą PN-EN 13244-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze niebieskim.
9) Rura PE HD Ø 40- Rura PE HD100 40/3,7 PN 16
10) Kształtki elektrooporowe: PE100, 16 bar, z systemem automatycznego rozpoznawania i odbierania parametrów zgrzewania posiadające wtyk zawierający rezystor, umożliwiający automatyczną identyfikację odpowiedniego czasu wymaganego do wykonania zgrzewu, wskaźnik sygnał wskazujący prawidłowe ciśnienie, wytłoczone parametry zgrzewania, trwałe oznaczenie numeru partii, kod kreskowy zawierający parametry zgrzewania dla zgrzewarek wyposażonych w czytniki kodów kreskowych, ograniczniki wewnętrzne.
11) Kształtki segmentowe PE100 SDR17 wyprodukowane zgodnie z Polską Normą PN-EN 12201–3+A1.2013-05P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) Kształtki wyprodukowane z rur zgodnie z Polską Normą PN-EN 12201 przez producentów posiadających certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, z czystego surowca bez dodatków regranulatu.
12) Kształtki żeliwne: wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7. Pokryte powloką antykorozyjna na bazie żywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009. Posiadające atest higieniczny PZH do wody pitnej. Ciśnienie robocze PN10/PN16
13) Kształtki doczołowe: wykonane z polietylenu PE 100, PN-EN 12201 i EN 1555, koloru czarnego, stosowane do przesyłania wody, łączenie za pomocą zgrzewarki doczołowej lub kształtek elektrooporowych.
14) Tuleja kołnierzowa długa 90/80 SDR 17- tuleja kołnierzowa jest elementem, który wraz z dociskiem (kołnierzem ocynkowanym) umożliwia przejście z dowolnego kołnierza na rurę polietylową:
• Wykonanie długie umożliwiające zgrzewanie zarówno czołowe jak i elektrooporowe
• Pasuje do kołnierza DN80/90
• Wymiary rury PE 90x4,5 mm
15) Kołnierz ocynkowany DN 80/90- kołnierze ocynkowane służące do łączenia armatury kołnierzowej i odcinków rur z tuleją PE. Pasuje do kołnierza DN 80 umożliwia łączenie z rurą 90mm.
16) Obejma do nawiercania z odejściem kołnierzowym na rury PE PVC : ciśnienie pracy PN 16, korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500, zabezpieczenie antykorozyjne farba proszkowa (poliestrowo-epoksydowa), RAL 5005 grubość powłoki 250 µm÷300 µm, gumowe wkładki wklejone w wewnętrznej części obejmy zapobiegające obrotowi na rurze, śruby, nakrętki i podkładki cynkowane lub ze stali nierdzewnej A2/A4, rozstawy otworów w kołnierzu zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999
17) Rura PCV Ø 250x6,2, SN 4, kl. N SDR 41, spieniona Rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-U z rdzeniem spienionym SN4. Rury spełniające wymagania normy PN-EN 13476-2. Odporność chemiczna materiału PVC-U i uszelek w zakresie pH 2-12, znakowana, łączone kielichowo na uszczelkę.
18) Rura PCV Ø 200x4,9, SN 4, kl. N SDR 41, spieniona rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-U z rdzeniem spienionym SN4. Rury spełniające wymagania normy PN-EN 13476-2. Odporność chemiczna materiału PVC-U i uszczelek w zakresie pH 2-12, znakowana, łączone kielichowo na uszczelkę.
19) Rura PCV Ø 160x4,0, SN 4, kl. N SDR 41, spieniona Rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-U z rdzeniem spienionym SN4. Rury spełniające wymagania normy PN-EN 13476-2. Odporność chemiczna materiału PVC-U i uszczelek w zakresie pH 2-12, znakowana, łączone kielichowo na uszczelkę.
20) Rura karbowana trzonowa : wykonana z polipropylenu (PP) odpornego na związki chemiczne, uderzenia oraz na niskie i wysokie temperatury. Jest jednym z elementów studzienki rewizyjnej tworzywowej 315 kanalizacyjnej lub drenarskiej. Stanowią również element łączący podstawę z rurą teleskopową. Rura trzonowa wykonana metoda wtryskową z polipropylenu PP, może być przycinana za pomocą piły ręcznej lub mechanicznej.
21) Właz kanałowy DN 600, 40T, klasy D400 bez wentylacji, okrągły, wolny prześwit Ø600mm, na zawiasie, z 2 zatrzaskami, korpus pełnożeliwny, z żeliwa sferoidalnego GGG50 norma EN 124 DIN 1229. Komplet: korpus+ pokrywa .
22) Właz kanałowy DN 600, 25T : żeliwny właz kanałowy okrągły, w klasie ciężkości C250 (25 ton, 250kN), wykonany z żeliwa szarego, wysokość 150mm
Żeliwny właz kanałowy okrągły, w klasie ciężkości C250 (25 ton, 250kN), wykonany z żeliwa szarego, wysokość 150mm
23) Właz kanałowy DN 600, 12,5T: żeliwny właz kanałowy okrągły, w klasie ciężkości B125 (12.5 tony, 125kN), przeznaczony dla dróg i obszarów dla pieszych, chodników, parkingów i terenów parkowania samochodów osobowych, wykonany z żeliwa szarego, wysokość 45mm
24) Właz kanałowy DN 600, 5T, klasy D400 Żeliwny właz kanałowy okrągły, w klasie ciężkości A15 (1.5 tony, 15kN), przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszych i rowerowego, dla terenów zielonych, wykonany z żeliwa szarego, wysokość 50mm
25) Hydrant nadziemny DN 80-100, głębokość zabudowy-1500 - samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływ, trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia, uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium, korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem, element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zwulkanizowany gumą EPDM, pole herbowe, początek otwarcia<3obr., pełne otwarcie 8 obr, MOT 80Nm,mST 250Nm, materiały wewnętrzne i zewnętrzne odporne na korozję, kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku) ochrona antykorozyjna powłoka na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg.normy PN-EN ISO 12944-5:2009, odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCI), połączenie kołnierzowe i przyłącz wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie robocze PN 16, Nasada 1xA 110 wg DIN 14319, klucz sterujący wg PN 89/M-74088, zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-EN 1438:2009 TYP A, szczelność zamknięcia 1, 1 PN, wytrzymałość korpusu 1,5 PN. Kolor hydrantu czerwony
26) Nawiertka- zasuwa samonawiercająca NCS PN16 do PE/PCV Ø160x2”, Ø110x2”, Ø90x2”- ciśnienie robocze PN16, przyłącze gwintowe wg PN-EN 228-1, wymagania i badania wg PN-EN 1074- 1 i 2, nawiercanie pod ciśnieniem bez użycia aparatu do nawiercania. Wiertło ze stali nierdzewnej z ostrzami wykonanymi laserem, stopa i obejma w całości wyłożone gumą, zabezpieczenie wewnętrznie i zewnętrznie przed korozją farbą proszkowo epoksydową RAL 5005 o grubości 250µm i odporności na przebicie 3kV.
27) Teleskop Ø315 z włazem żeliwny D 400(kwadratowy), 40T, 25T, 12,5T, 5T i uszczelką: montowany na rurze wznoszącej karbowanej 315 za pomocą manszet. Zabezpieczony lakierem bitumicznym wymagania i badania zgodne z PN-EN 124.
28) Zasuwa DN 80, DN 100 miękko uszczelniona kołnierzowa Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem . Ciśnienie PN10 lub PN16. Klin z żeliwa sferoidalnego, wulkanizowany, z wymienną nakrętką, dopuszczany do kontaktu z wodą pitną. Korpus i pokrywy wykonane z żeliwa sferoidalnego zewnątrz i wewnątrz epoksydowane. Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:
1) wstrzymania lub ograniczenia zakresu dostaw przez Zamawiającego,
2) zmiana obowiązującej stawki VAT,
3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_wiazownica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.