eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduny › Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny Cz. II Termomodernizacja z rozb.i przeb. budynku Szkoły Ponadpodstawowej w Zdunach wraz z dost. obiektu dla osób niepełnosprawnychOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny
Cz. II Termomodernizacja z rozb.i przeb. budynku Szkoły Ponadpodstawowej w Zdunach wraz z dost. obiektu dla osób niepełnosprawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZDUNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Zduny

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-760

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 7215 001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zduny@zduny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zduny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny
Cz. II Termomodernizacja z rozb.i przeb. budynku Szkoły Ponadpodstawowej w Zdunach wraz z dost. obiektu dla osób niepełnosprawnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d11f6a51-9d68-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061035

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049116/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny Cz. II Termomodernizacja z rozb. i przeb. budynku Szkoły Ponadpodstawowej w Zdunach wraz z dost. obiektu dla osób niepełnosprawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt jest współfinan. przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Wielkopol. Reg. Prog. Oper. na lata 2014-2020 - 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz w ramach projektu pn. Dostępny Samorząd-granty, realiz.w ramach działania 2.18 Programu POWER 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zduny

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zduny

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prow. jest w języku polskim w formie elektr. za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zduny
2. W celu skrócenia czasu udzi. odp. na pyt. komunikacja między zama. a wyk. w zakresie:
- przesyłania zam. pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zam. do złoż. podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zam. do zło./popr./uzupeł. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dok. lub oświadczeń skł. w postęp.;
- przesyłania odp. na wezwanie Zam.. do złoż. wyjaśnień dot. treści oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dok. lub ośw. skład. w postęp.;
- przesyłania odp. na wezwanie Zama. do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odp. na inne wezwania Zam. wynikające z ustawy - PZP;
- przesyłania wniosków, inf., oświadczeń Wyk.;
- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zam. dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośred. poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zduny@zduny.pl
3. Zam. będzie przekazywał wyk. inf. za pośred. platformazakupowa.pl. Inf. dotyczące odp.i na pyt., zmiany specyfikacji, zm. terminu skł. i otwarcia ofert Zam. będzie zam. na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespon., której zgod. z obow. przepisami adresatem jest konkretny Wyk., będzie przek. za pośredn.platformazakupowa.pl do konkretnego wyk.
4. Wyk. jako podmiot profesjonalny ma obow. spraw. komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zam., gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zam., zgodnie z § 11 ust. 2 ROZP. PREZESA RM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań tech. dla dokumentów elektronicznych oraz środ. kom. elek. postęp. o udzie.zam. pub. lub konkursie zamieszcza wymag. dot. specyfikacji połączenia, form. przesyłanych danych oraz szyfr. i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośred. platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwaran. przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wyk., przystępując do niniejszego postęp. o udz. zam. publ.:
h) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Reg. Zam. na stronie inter. pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
i) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zam.inf., że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dot. w szcz. log., skł. wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podej. w nin. postęp.przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na str. Int. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zdunach jest Burmistrz Zdun mający siedzibę ul. Rynek 2, 63-760 Zduny. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się poprze adres e-mail: zduny#zduny.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:zduny@zduny.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Państwa dane będą ujawnione podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów dotyczących:
a) serwisu i wsparcia systemów informatycznych,
b) utylizacji dokumentacji niearchiwalnej,
c) przekazywania przesyłek pocztowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja
z rozbudową i przebudową budynku Szkoły Ponadpodstawowej w Zdunach wraz
z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45442100-8 - Roboty malarskie

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261410-1 - Izolowanie dachu

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45262690-4 - Remont starych budynków

90915000-4 - Usługi czyszczenia pieców i kominów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) C – Cena – 60%;
2) G – Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – 40%.

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny sposób niż w pełnych miesiącach.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesiące Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został okres 60 – miesięczny.

W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

2. Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana wg następujących zasad:

Cena najniższa spośród złożonych ofert
C = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 60 pkt.

3. Ocena ofert w zakresie kryterium „Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane” zostanie dokonana wg następujących zasad:

Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w badanej ofercie
G = ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt.
Najdłuższy okres przedłużenia gwarancji i rękojmi spośród złożonych ofert

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium - 40 pkt.

Wykonawca winien podać okres gwarancji i rękojmi w miesiącach, w przeciwnym wypadku Zamawiający do celów punktacji zaokrągli podany okres „w dół” do wartości niższej (np. Wykonawca zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 12,5 m-ca, Zamawiający zaokrągli ten okres do 12 m-cy i przyzna punkty.
Okres gwarancji i rękojmi należy podać liczbowo i słownie (w przypadku rozbieżności
w zakresie okresu przedłużenia gwarancji i rękojmi podanego liczbowo i słownie, Zamawiający za obowiązujący uzna okres przedłużenia gwarancji i rękojmi podany słownie).
W przypadku przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane
o okres dłuższy niż 24 miesiące, Zamawiający do celów punktacji przyjmie okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynoszący 24 miesiące, natomiast w umowie zostanie uwzględniony okres zaoferowany przez Wykonawcę
w Formularzu oferty.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia odnośnie przedłużenia okresu gwarancji
i rękojmi na wykonane roboty budowlane , poda wartość „0” lub wskaże inny zwrot równoznaczny z tym, iż nie oferuje wydłużenia przedmiotowego okresu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zaoferował wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i nie przyzna punktów,
Jeżeli żaden Wykonawca nie zaoferuje przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, Zamawiający do obliczenia punktacji w przedmiotowym kryterium nie zastosuje wzoru wskazanego powyżej i przyzna w tym kryterium 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje minimalny okres gwarancji, zgodnie z zapisami rozdz. IV ust. 5 SWZ, tj. 36 miesięcy - otrzyma w kryterium „okres przedłużenia gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane” liczbę punktów wynoszącą 0.
4. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg. wzoru: O (ocena) = C + G
5. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans według przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o określone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie budynków użyteczności publicznej o wartości minimum 500 000,00 zł brutto,
b) skieruje do realizacji zamówienia:
i. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
ii. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
iii. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm) i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
4. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, rozumie przez to również inne ważne uprawnienia budowlane, upoważniające do pełnienia ww. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.
5. Powyższe wymagania są wymaganiami minimalnymi. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiego potencjału technicznego i liczby osób, które zapewnią właściwą i terminową realizację zamówienia.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w rozdz. VI ust. 2 pkt 4 SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określają czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty– oświadczenie wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych
z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:  10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie O/Zduny Nr 21 8410 1026 2003 0202 0169 0004 tytułem: „Wadium postępowanie Nr GK. 271.1.2023.”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Zduny z siedzibą. Rynek 2, 63-760 Zduny
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu o których mowa w § 4 Umowy, w przypadku:
1) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót
2) konieczności realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, która udokumentowana będzie zatwierdzonym protokołem konieczności, o czas niezbędny do realizacji tych robót,
3) w sytuacji konieczności wykonania robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
4) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
5) wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
6) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy;
7) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
4. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 Umowy.
5. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2, dotyczących prowadzonych robót budowlanych, wskazanych przez Wykonawcę we wniosku, o którym mowa w ust. 3, musi być potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.
6. Zmiana terminu, o których mowa w § 4 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
7. Zmiana terminu, o których mowa w § 4 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy.
8. Pozostałe przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcą zostały określone w § 2 i § 18 Umowy.
9. Zmiana terminów Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zduny

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.