eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Wykonanie remontu pokrycia dachu i kominów budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Piekarskiej 7Ogłoszenie z dnia 2023-01-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu pokrycia dachu i kominów budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Piekarskiej 7

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250523916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobrzecka 18

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 5985500

1.5.8.) Numer faksu: 62 5985501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzbm.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu pokrycia dachu i kominów budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Piekarskiej 7

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-caaaf787-9c8c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032997/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont dachów budynków zarządzanych przez MZBM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzbm-kalisz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzbm-kalisz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://mzbmkalisz.ezamawiajacy.pl
2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń przekazywane są wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
W związku z tym:
1) składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
2) złożenie oferty,
2) składanie podmiotowych środków dowodowych,
3) składania innych oświadczeń, informacji i wyjaśnień,
odbywa się wyłącznie poprzez Platformę. Korespondencja kierowana do Zamawiającego w sposób inny niż wskazany niniejszym punkcie nie będzie rozpatrywana.
3. Korespondencję kierowana do Zamawiającego należy oznaczać przynajmniej oznaczeniem sprawy wskazanym od pierwszej strony SWZ.
4. Dokumenty muszą być:
- w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy,
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy,
- cyfrowego odwzorowania sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę, tj. dokumentu elektronicznego
będącego kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pełne informacje dotyczące zapisów RODO zostały zawarte w pkt 32. SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pełne informacje dotyczące zapisów RODO zostały zawarte w pkt 32. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.02.1.2023.PST

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachu i kominów budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Piekarskiej 7.
2. Zakres prac obejmuje między innymi:
- rozbiórka betonowych czapek kominowych i kominów,
- rozebranie obróbek murów ogniowych,
- przemurowanie wszystkich kominów do poziomu stropu nad ostatnimi kondygnacjami mieszkalnymi,
- wykonanie nowych obróbek murów ogniowych,
- rozebranie elementów więźb dachowych i jej wymiana na wzór istniejącej,
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku,
- rozebranie pokrycia dachowego z dachówki „karpiówki”,
- rozebranie pokrycia dachowego z papy,
- położenia izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej,
- osadzenie okien w połaci dachowej,
- wykonanie nowego pokrycia dachu dachówką „karpiówką”,
- wymiana rynien stalowych i rur spustowych,
- montaż elementów komunikacji po dachu,
- wywóz i utylizacja materiałów z remontu, uprzątnięcie terenu prac.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały zawarty w SWZ i załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis sposobu oceny ofert zawarty został w pkt 22. SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kar umownych

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonali (zakończyli) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegająca na wykonaniu remontu dachu budynku o wartości robót brutto nie mniejszej niż 100.000 zł, które zostały wykonane należycie, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
2) skierują do realizacji zamówienia osobę, która będzie posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i pełnić będzie funkcje kierownika robót.
Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki
dowodowe:
1) wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, robót budowlanych spełniających warunki określone w pkt. 5.4) niniejszego ogłoszenia i pkt. 11.2. SWZ (Doświadczenie zawodowe);
2) dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie,
zostały wykonane należycie;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających warunki o których mowa SWZ (Potencjał osobowy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w pkt 16 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej należy sporządzić w jednej z
form wskazanych poniżej, a następnie przekazać Zamawiającemu wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w pkt 10.1. i 10.2. SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.2. SWZ Wykonawcy wykazują w sposób następujący:
1) co najmniej jeden z wykonawców – jeżeli wykona usługi, do wykonania których wymagane jest posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 11.2.1) SWZ;
2) łącznie w przypadku warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 11.2.2) SWZ. Ponadto należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tego z wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjanta), który wykona usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Tym samym, w myśl nowych przepisów ustawy Pzp tylko ten spośród wykonawców, który wykazuje spełnienie warunku udziału w
postępowaniu może realizować zakres przedmiotu zamówienia, którego
warunek dotyczy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) podmiotowych środków dowodowych, w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SWZ pn. „Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp”.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian określa wzór umowy będący załącznikiem nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzbm-kalisz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.