eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie analiz finansowych przedsiębiorstw, ocen/analiz założeń budżetu projektów we wnioskach o dofinansowanie, ocen/analiz w zakresie zmian finansowych w budżetach projektówOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie analiz finansowych przedsiębiorstw, ocen/analiz założeń budżetu projektów we wnioskach o dofinansowanie, ocen/analiz w zakresie zmian finansowych w budżetach projektów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382836515

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Moniuszki 1A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-014

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@abm.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://abm.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - inny zamawiający osoba prawna utworzona na podstawie odrębnej ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie analiz finansowych przedsiębiorstw, ocen/analiz założeń budżetu projektów we wnioskach o dofinansowanie, ocen/analiz w zakresie zmian finansowych w budżetach projektów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdb24cbd-9bc0-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060573

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdb24cbd-9bc0-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@abm.gov.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określa Regulamin Platformy e- Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”), z wyłączeniem składania ofert zgodnie z pkt 3 SWZ. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem oferty i składanych wraz z nią załączników wskazanych w pkt 9.16. SWZ) za pomocą poczty elektronicznej na ww. adres e-mail. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Wykonawca składa ofertę zgodnie z pkt 9 SWZ i „Instrukcją interaktywną – Oferty, wnioski i prace konkursowe” (https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty- 5.2.pdf) oraz w „Regulaminem korzystania z Platformy e-Zamówienia” (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu). Maksymalny rozmiar plików: przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza) lub poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@abm.gov.pl wynosi 15 MB, stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. Jeden dokument powinien stanowić jeden plik. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę i godzinę jej przekazania na platformę e-Zamówienia. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia lub datę wpłynięcia dokumentów na skrzynkę Zamawiającego zamowienia.publiczne@abm.gov.pl. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,zawiadomienia, informacje za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Postępowanie można wyszukać na Liście postępowań na Platformie e-Zamówienia, a także ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Anitę Zakościelną e-mail: zamowienia.publiczne@abm.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna na temat uprawnień wynikających z
rozporządzenia RODO została zawarta w pkt 20 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna na temat uprawnień wynikających z
rozporządzenia RODO została zawarta w pkt 20 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ABM-ZP-2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowywania opisowych analiz sytuacji finansowej i oceny założeń budżetu projektów na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie przez podmioty będące wnioskodawcami Agencji Badań Medycznych oraz analiz w zakresie zmian finansowych w budżetach projektów zgłoszonych przez Beneficjentów na etapie realizacji projektów, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79212110-7 - Usługi oceny zarządzania firmami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79210000-9 - Usługi księgowe i audytorskie

79212100-4 - Usługi audytu finansowego

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania jednej analizy finansowej/ analizy racjonalności założeń budżetu/ analizy zmian finansowych w budżecie projektu w dniach roboczych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, określone poniżej przez Zamawiającego, a dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, tj.:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie co najmniej 40 analiz/ocen sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Zamawiający dopuszcza wykazanie usługi będącej w trakcie realizacji, pod warunkiem, że już wykonana część tej usługi (tj. liczba wykonanych analiz/ocen) spełnia wymaganie postawione w warunkach udziału:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału nie podlega sumowaniu ilościowemu, tj. jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem w danym warunku (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). Analogiczne zastrzeżenie ma zastosowanie do podmiotów udostępniających zasoby, w przypadku polegania przez Wykonawcę na ich zasobach w celu wykazania spełnienia warunku. W takim przypadku odpowiednio Wykonawca lub podmiot udostępniających zasoby, którego zdolności są wykazywane, będzie wykonywał te usługi.
2. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia spełniającymi następujące warunki:
A. Biegły Rewident – 1 osoba, która posiada uprawnienia biegłego rewidenta, wpisana na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

B. Osoba wskazana do realizacji zamówienia w zakresie analiz finansowych – 1 osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
• wykształcenie wyższe na kierunkach: zarządzanie lub ekonomia lub finanse i rachunkowość lub rynki finansowe lub analityka biznesu lub informatyka i ekonometria;
• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła nie mniej niż 10 opinii/analiz finansowych w zakresie oceny sytuacji finansowej/ekonomicznej danego podmiotu;
• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w przeprowadzaniu co najmniej 10 badań sprawozdań finansowych podmiotów wymienionych w art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120).
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (C.FR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”.

C. Osoba wskazana do realizacji zamówienia w zakresie oceny racjonalności założeń budżetu projektu: 1 osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
• wykształcenie wyższe;
• znajomość zasad i sposobu wyceny sprzętów medycznych i usług medycznych i ustalania ich ceny rynkowej, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała wyceny wraz z ustaleniem ceny rynkowej dla co najmniej 10 sprzętów medycznych/usług medycznych;
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (C.FR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”.

D. Osoba wskazana do realizacji zamówienia w zakresie analizy zmian finansowych w budżetach projektów: 1 osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
• wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk medycznych lub przyrodniczych lub ekonomicznych;
• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła nie mniej niż 10 ocen/analiz finansowych budżetów projektów dla instytucji zajmującej się dofinansowaniem projektów;
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (C.FR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”.
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba wykazała spełnienie wymogów wskazanych w pkt B) lub C) lub D) .
Zamawiający zastrzega, że osoba wskazana do potwierdzenia wymagań z pkt A) nie może być wskazana do spełnienia wymogów wskazanych w pkt B) lub C) lub D).
Zespół, którym dysponuje Wykonawca i który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia nie może się składać z mniejszej niż 3 liczby osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia, celem wykazania spełnienia postawionych warunków udziału w pkt. 10.5.4 SWZ, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1 Wykaz usług, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, Wykaz wykonanych usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2 Wykaz osób, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały opisane w pkt 12 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach
umowy, które stanowią Załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.03.2024 r. lub do wyczerpania kwoty brutto przeznaczonej na jej realizację. Jeżeli do dnia 31.03.2024 r. nie zostaną wykorzystane środki przeznaczone na realizację umowy, to Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania wykonania analiz/ocen w terminie kolejnych 3 miesięcy tj. do 30.06.2024 r.
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega również:
1. Wykonawca wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. Wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3. Wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.