eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: "Adaptacja budynku po banku BGK na potrzeby Akademii Kaliskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia ''Ogłoszenie z dnia 2023-01-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Adaptacja budynku po banku BGK na potrzeby Akademii Kaliskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia ’’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AKADEMIA KALISKA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250938764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowy Świat 4

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://akademia.kalisz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Adaptacja budynku po banku BGK na potrzeby Akademii Kaliskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia ’’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60fe1703-9d5c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010862/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego:„Adaptacja budynku po banku BGK na potrzeby Akademii Kaliskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej: eZamawiający, pod
adresem: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl .
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, możliwość przekazywania
sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: elektronicznie,
na adres e-mail: zamowienia.publiczne@akademia.kalisz.pl , przy czym preferuje się przekazywanie
ich za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl
w zakładce „Korespondencja”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://akademiakalisz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Akademii
Kaliskiej: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl , lub https://oneplace.marketplanet.pl . Wykonawca
po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego:
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.3) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych.Po
założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Wykonawca
może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE.
Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy „Pytanie wysłane”. Zgodnie z art. 284
ustawy Pzp Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść pytań
(bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ,
Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl .
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien
skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Akademii Kaliskiej,
pod numer tel.+4822 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), lub na adres e-mail:
oneplace@marketplanet.pl .Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego,
jako:dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,dopuszcza się podpisanie
dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny
plik z podpisem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.DZP.23110.Tp1-4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalność konstrukcyjno – budowlana

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem 4 etapy:
1) I etap stanowiący zamówienie podstawowe oraz dolna granicę zobowiązania w ramach
niniejszego postępowania,
2) II, III i IV etap stanowią prawo opcji,
Prawo opcji -Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie realizacji usług dla etapu II, etapu III oraz etapu IV:
1)skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy,
2)zlecenie realizacji prac w ramach prawa opcji może nastąpić w zależności od pozyskania przez
Zamawiającego środków. Realizacja prac w ramach prawa opcji może być zlecona w całości albo wcale,
3)w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji:
• dla etapu II, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji etapu II,
• dla etapu III, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji etapu III,
• dla etapu IV, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji etapu IV.
4)Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy,
5)Zlecenie prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od pozyskania środków przez
Zamawiającego.
6)Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia w przedmiocie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem 4 etapy:
1) I etap stanowiący zamówienie podstawowe oraz dolna granicę zobowiązania w ramach
niniejszego postępowania,
2) II, III i IV etap stanowią prawo opcji,
Prawo opcji -Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie realizacji usług dla etapu II, etapu III oraz etapu IV:
1)skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy,
2)zlecenie realizacji prac w ramach prawa opcji może nastąpić w zależności od pozyskania przez
Zamawiającego środków. Realizacja prac w ramach prawa opcji może być zlecona w całości albo wcale,
3)w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji:
• dla etapu II, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji etapu II,
• dla etapu III, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji etapu III,
• dla etapu IV, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji etapu IV.
4)Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy,
5)Zlecenie prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od pozyskania środków przez
Zamawiającego.
6)Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia w przedmiocie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem 4 etapy:
1) I etap stanowiący zamówienie podstawowe oraz dolna granicę zobowiązania w ramach
niniejszego postępowania,
2) II, III i IV etap stanowią prawo opcji,
Prawo opcji -Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie realizacji usług dla etapu II, etapu III oraz etapu IV:
1)skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy,
2)zlecenie realizacji prac w ramach prawa opcji może nastąpić w zależności od pozyskania przez
Zamawiającego środków. Realizacja prac w ramach prawa opcji może być zlecona w całości albo wcale,
3)w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji:
• dla etapu II, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji etapu II,
• dla etapu III, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji etapu III,
• dla etapu IV, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji etapu IV.
4)Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy,
5)Zlecenie prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od pozyskania środków przez
Zamawiającego.
6)Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia w przedmiocie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zadanie nr 1:
3.4 zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca: nadzorował co najmniej 1
robotę budowlaną, która została prawidłowo zakończona, o wartości powyżej 300 000 PLN
brutto na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
b) dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego, co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.) w tym minimum 10 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowalnymi w zakresie posiadanych uprawnień oraz posiadającą co najmniej 18 - miesięczne doświadczenie przy robotach budowlanych prowadzonych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z przepisami art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.: Dz.U. 2021.0.710)

Zadanie nr 2:
3.5 zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca: nadzorował co najmniej 1
robotę budowlaną, która została prawidłowo zakończona, o wartości powyżej 100 000 PLN
brutto na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
b) dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego, co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.) w tym minimum 5 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień
Zadanie nr 3:
3.6 zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca: nadzorował co najmniej 1
robotę budowlaną, która została prawidłowo zakończona, o wartości powyżej 100 000 PLN
brutto na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
b) dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego, co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.) w tym minimum 5 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie
od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
b) podmiotowym środkiem dowodowym służącym wykazaniu braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ww. jest: odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe albo jego część, sprawozdanie zarządu z działalności jednostki albo jego część, informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, informacja z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także informacja z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia ,wskazał/wskazali w oświadczeniu wstępnym (załącznik nr 3 do SWZ) a w przypadku podmiotu udostępniającego (załącznik nr 11 do SWZ) dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2.1. Zadanie nr 1:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego w pkt C.3.4.b, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami druk wykazu stanowi - załącznik nr 6 do SWZ.
b) wykaz usług, spełniających wymagania określone w pkt C.3.4.a SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, druk wykazu stanowi - Załącznik nr 5 do SWZ,
c) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
1.2.2 Zadanie nr 2:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego w pkt C.3.5.b, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami druk wykazu stanowi - załącznik nr 6 do SWZ.
b) wykaz usług, spełniających wymagania określone w pkt C.3.5.a SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, druk wykazu stanowi - Załącznik nr 5 do SWZ,
c) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

1.2.3 Zadanie nr 3:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego w pkt C.3.6.b, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami druk wykazu stanowi - załącznik nr 6 do SWZ.
b) wykaz usług, spełniających wymagania określone w pkt C.3.6.a SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, druk wykazu stanowi - Załącznik nr 5 do SWZ,
c) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz
z ofertą:
1.1 oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców;
1.2 oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z postępowania - wzór oświadczenia
o spełnieniu warunków stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków składa każdy
z Wykonawców;
1.3 oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy
z Wykonawców;
1.4 Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, którego wzór stanowi załącznik nr
11 do SWZ;
1.5 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia oświadczenia, o których mowa w ppkt 1.1 , ppkt. 1.2
także podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
1.6 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 10 do SWZ.
1.7 do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi
załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane
w Formularzu Ofertowym;
1.8 pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
1.9 pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
1.10 następujące przedmiotowe środki dowodowe: zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne i konsorcja).
2.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2.3 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.5 W przypadku, o którym mowa w ppkt. 2.3 i 2.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy załącznik nr 9 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zawarte są w § 11 Projektu umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Cd Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencjielektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji ,w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;Włączona obsługa JavaScript;Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające
prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub
Firefox w wersji wpieranej przez producenta.Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy
eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego
w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania
stanowiska znajdą Państwa na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizszekroki. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z,html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.Oznaczenie czasu
odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Zadanie nr 1 - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalność konstrukcyjno – budowlana usługa realizowana w ramach Etapu I, II, III, IV
Zadanie nr 2 - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych usługa realizowana w ramach Etapu I, III
Zadanie nr 3 - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych usługa realizowana w ramach Etapu I, III, IV
Okres realizacji Etapów zawarty jest w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.