eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli w budynkach Politechniki Lubelskiej. Postępowanie z podziałem na części".Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli
w budynkach Politechniki Lubelskiej. Postępowanie z podziałem na części”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA LUBELSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadbystrzycka 38D

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-618

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 81 538 46 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@pollub.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pollub

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli
w budynkach Politechniki Lubelskiej. Postępowanie z podziałem na części”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb10ee7b-6981-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060123

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00276440/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Sukcesywna dostawa mebli biurowych, krzeseł i foteli dla jednostek Politechniki Lubelskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453778/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KP-272-PNK-94/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 391371,99 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 126982,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska
w pomieszczeniach nr 110, 404, 405 Politechniki Lubelskiej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39112000-0 - Krzesła

39121100-7 - Biurka

39141300-5 - Szafy

39157000-7 - Części mebli

39151000-5 - Meble różne

4.5.5.) Wartość części: 110170 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli w pomieszczeniach Centralnego Monitoringu CCTV Politechniki Lubelskiej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39112000-0 - Krzesła

39121100-7 - Biurka

39141300-5 - Szafy

39157000-7 - Części mebli

39151000-5 - Meble różne

4.5.5.) Wartość części: 10762,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa szafy metalowej do przechowywania aparatury badawczej w celu utrzymania porządku i dla bezpieczeństwa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39141300-5 - Szafy

4.5.5.) Wartość części: 1921,04 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa regałów magazynowych dla potrzeb Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39141300-5 - Szafy

4.5.5.) Wartość części: 881,31 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pięciu sztuk fotela obrotowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.5.) Wartość części: 3247,97 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający: Politechnika Lubelska na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.- dalej ustawa) zawiadamia, iż unieważnia, na podstawie art. 255 pkt 2 i 3 ustawy, postępowanie prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli w budynkach Politechniki Lubelskiej. Postępowanie z podziałem na części” w części:
- pierwszej pt. „Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska
w pomieszczeniach nr 110, 404, 405 Politechniki Lubelskiej” z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający: Politechnika Lubelska na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.- dalej ustawa) zawiadamia, iż unieważnia, na podstawie art. 255 pkt 2 i 3 ustawy, postępowanie prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli w budynkach Politechniki Lubelskiej. Postępowanie z podziałem na części” w części:- drugiej pt. „Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli w pomieszczeniach Centralnego Monitoringu CCTV Politechniki Lubelskiej” z uwagi na fakt iż, cenna najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający: Politechnika Lubelska na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.- dalej ustawa) zawiadamia, iż unieważnia, na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy, postępowanie prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli
w budynkach Politechniki Lubelskiej. Postępowanie z podziałem na części” w częściach nr:
- trzecia: dostawa szafy metalowej do przechowywania aparatury badawczej w celu utrzymania porządku i dla bezpieczeństwa,

z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający: Politechnika Lubelska na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.- dalej ustawa) zawiadamia, iż unieważnia, na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy, postępowanie prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli
w budynkach Politechniki Lubelskiej. Postępowanie z podziałem na części” w częściach nr:

- czwarta: dostawa regałów magazynowych dla potrzeb Wydziału Elektrotechniki i Informatyki,

z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający: Politechnika Lubelska na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.- dalej ustawa) zawiadamia, iż unieważnia, na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy, postępowanie prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli
w budynkach Politechniki Lubelskiej. Postępowanie z podziałem na części” w częściach nr:

- piąta: dostawa pięciu sztuk fotela obrotowego,
z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.