eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecz › Usunięcie 106 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu MiędzyrzeckiegoOgłoszenie z dnia 2022-02-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usunięcie 106 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210466977

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skoki 21

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdpmiedzyrzecz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/zdp_miedzyrzecz/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/zdp_miedzyrzecz/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usunięcie 106 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79344a13-79ee-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00059985

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025351/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usunięcie 106 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Międzyrzeckiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028446/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.252.4.2022.IJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 98855,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usunięcie 106 szt. drzew rosnących w pasie dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego.
Szczegółowy zakres prac objęty niniejszym zamówieniem stanowi załącznik nr 1 do OPZ – wykaz drzew do wycinki.
Po wycince drzew Wykonawca będzie zobligowany do nabycia drewna na zasadach określonych w OPZ i PPU. Nabycie drewna nastąpi po cenach obowiązujących w Zarządzie Dróg Powiatowych, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ oraz w ilości potwierdzonej protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) mechaniczne ścinanie drzew do poziomu gruntu;
b) okrzesania pozyskanego drewna (grubiznę – ø ≥ 10 cm w cieńszym końcu);
c) ułożenie pozyskanego drewna w granicach pasa drogowego w sposób nieograniczający
i niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego (min. 0,5 m od krawędzi jezdni) oraz
w sposób umożliwiający dokonanie obmiarów pozyskanego drewna (przez Zamawiającego);
d) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o usunięciu drzew (etapami – numerami dróg);
e) transport ściętego drewna na własny plac składowy (po wykonaniu obmiaru);
f) bezzwłoczne uporządkowanie terenu w obrębie wycinanych drzew (jezdnia, pobocze, chodnik, rów przydrożny) z pozostałych po wycince gałęzi, pni, trocin, kory;

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 114480,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 435024,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 114480,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paja Spółka z o.o. spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381500090

7.3.3) Ulica: Czechów, ul. Bukowa 8

7.3.4) Miejscowość: Santok

7.3.5) Kod pocztowy: 66-431

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114480,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.