eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › "Usługi sprzętowo - transportowe dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi sprzętowo - transportowe dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 62A

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: basia_dt@zdp.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.ostroda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi sprzętowo - transportowe dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f2702b9-9d55-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059899

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055067/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi sprzętowo - transportowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720371

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/720371

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
2. 2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 37 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 37 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2610.4.2023.BŻ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1: Usługi sprzętowe wykonywane koparko – ładowarką dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – miasto i gmina Ostróda i miasto i gmina Miłomłyn.
Założenia:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowe bezpośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie (miasta i gminy: Ostróda i Miłomłyn).
Usługi powinny być wykonywane przy użyciu koparko - ładowarki o napędzie na 2 osie (min. 1 koparko - ładowarka). Koparko – ładowarka powinna posiadać łyżkę ładowarkową o pojemności 0,8 – 1,5 m3, łyżkę koparkową o pojemności min. 0,25 m3, łyżkę skarpową o szer. od 80 do 130 cm oraz widły do rozładunku i załadunku montowane na przedniej łyżce. Wysokość załadunku łyżką przednią min. 2,95 m.
Przewidywane zatrudnienie do 182 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin, wówczas wynagrodzenie będzie wynikało z ilości faktycznie wykonanej pracy sprzętu po cenie jednostkowej za 1 godzinę pracy zamieszczonej w ofercie wykonawcy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu. Baza Wykonawcy powinna znajdować się w miejscowości Ostróda lub w odległości do 20 km od granicy miasta. Czas pracy sprzętu liczony będzie od czasu wyjazdu z bazy Obwodu Drogowego
Nr 1 w Ostródzie przy ulicy Grunwaldzkiej 62A do miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, pracy sprzętu w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie i powrotu do bazy Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie przy ulicy Grunwaldzkiej 62A. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od tej reguły w przypadku, gdy baza Wykonawcy znajduje się bliżej miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie niż baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie. Wówczas czas pracy sprzętu liczony będzie od momentu wyjazdu sprzętu z bazy wskazanej w ofercie Wykonawcy, pracy sprzętu w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie do momentu powrotu do bazy Wykonawcy. Ponadto w przypadku konieczności pracy sprzętu na bazie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie czas pracy liczony będzie od momentu przyjazdu na bazę Obwodu do momentu zakończenia pracy sprzętu.
Sprzęt wraz z operatorem musi być podstawiony w czasie od 48 do 72 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania sprzętu przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, w miejscu przez niego wskazanym. Ponadto sprzęt wraz z operatorem musi być podstawiony w czasie od 4 do 12 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na awaryjne zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania sprzętu przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, w miejscu przez niego wskazanym. Sprzęty biorące udział w wymienionych usługach muszą być wyposażone w czynne pomarańczowo pulsujące światła ostrzegawcze. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego oraz zachowania przepisów bhp w rejonie prowadzonych usług objętych zamówieniem. W trakcie wykonywania usług Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym wraz z załączeniem wykazu ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie. Do faktury należy załączyć wykaz należności dla Podwykonawców, których umowy podlegają obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu. Płatność w terminie 14 dni od otrzymania faktury wraz z załączonym wykazem ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na awaryjne zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 2: Usługi sprzętowe wykonywane koparko – ładowarką dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – gmina Dąbrówno i gmina Grunwald.
Założenia:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowe bezpośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie (gmina Dąbrówno i gmina Grunwald).
Usługi powinny być wykonywane przy użyciu koparko - ładowarki o napędzie na 2 osie (min. 1 koparko - ładowarka). Koparko – ładowarka powinna posiadać łyżkę ładowarkową o pojemności 0,8 – 1,5 m3, łyżkę koparkową o pojemności min. 0,25 m3, łyżkę skarpową o szer. od 80 do 130 cm oraz widły do rozładunku i załadunku montowane na przedniej łyżce. Wysokość załadunku łyżką przednią min. 2,95 m.
Przewidywane zatrudnienie do 121 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin, wówczas wynagrodzenie będzie wynikało z ilości faktycznie wykonanej pracy sprzętu po cenie jednostkowej za 1 godzinę pracy zamieszczonej w ofercie wykonawcy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu. Baza Wykonawcy powinna znajdować się w miejscowości Dąbrówno lub w odległości do 20 km od granicy miejscowości Dąbrówno. Czas pracy sprzętu liczony będzie od czasu wyjazdu
z m. Dąbrówno do miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, pracy sprzętu w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie i powrotu do m. Dąbrówno. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od tej reguły w przypadku, gdy baza Wykonawcy znajduje się bliżej miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie niż
m. Dąbrówno. Wówczas czas pracy sprzętu liczony będzie od momentu wyjazdu sprzętu z bazy wskazanej w ofercie Wykonawcy, pracy sprzętu w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie do momentu powrotu do bazy Wykonawcy.
Sprzęt wraz z operatorem musi być podstawiony w czasie od 48 do 72 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania sprzętu przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, w miejscu przez niego wskazanym. Ponadto sprzęt wraz z operatorem musi być podstawiony w czasie od 4 do 12 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na awaryjne zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania sprzętu przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, w miejscu przez niego wskazanym.
Sprzęty biorące udział w wymienionych usługach muszą być wyposażone w czynne pomarańczowo pulsujące światła ostrzegawcze.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego oraz zachowania przepisów bhp w rejonie prowadzonych usług objętych zamówieniem.
W trakcie wykonywania usług Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym wraz z załączeniem wykazu ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie. Do faktury należy załączyć wykaz należności dla Podwykonawców, których umowy podlegają obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.
Płatność w terminie 14 dni od otrzymania faktury wraz z załączonym wykazem ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na awaryjne zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 3: Usługi sprzętowe wykonywane koparko – ładowarką dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.
Założenia:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowe bezpośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu (miasto i gmina Morąg, gmina Małdyty, miasto i gmina Miłakowo, gmina Łukta).
Usługi powinny być wykonywane przy użyciu koparko - ładowarki o napędzie na 2 osie (min. 2 koparko - ładowarki). Koparko – ładowarka powinna posiadać łyżkę ładowarkową o pojemności 0,8 – 1,5 m3, łyżkę koparkową o poj. min. 0,25 m3, łyżkę skarpową o szer. od 80 do 130 cm.
Przewidywane zatrudnienie do 281 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin, wówczas wynagrodzenie będzie wynikało z ilości faktycznie wykonanej pracy sprzętu po cenie jednostkowej za 1 godzinę pracy zamieszczonej w ofercie wykonawcy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu. Baza Wykonawcy powinna znajdować się w miejscowości Morąg lub w odległości do 20 km od granicy miasta. Czas pracy sprzętu liczony będzie od czasu wyjazdu z bazy Obwodu Drogowego Nr 2
w Morągu przy ulicy 3 – go Maja 11 do miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, pracy sprzętu w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu i powrotu do bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu przy ulicy 3 – go Maja 11. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od tej reguły w przypadku, gdy baza Wykonawcy znajduje się bliżej miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu niż baza Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu. Wówczas czas pracy sprzętu liczony będzie od momentu wyjazdu sprzętu z bazy wskazanej w ofercie Wykonawcy, pracy sprzętu w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu do momentu powrotu do bazy Wykonawcy. Ponadto w przypadku konieczności załadunku na bazie Obwodu Drogowego
Nr 2 w Morągu czas pracy liczony będzie od momentu przyjazdu na bazę obwodu do momentu zakończenia pracy sprzętu.
Sprzęt wraz z operatorem musi być podstawiony w czasie od 48 do 72 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania sprzętu przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, w miejscu przez niego wskazanym. Ponadto sprzęt wraz z operatorem musi być podstawiony w czasie od 4 do 12 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na awaryjne zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania sprzętu przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, w miejscu przez niego wskazanym.
Sprzęty biorące udział w wymienionych usługach muszą być wyposażone w czynne pomarańczowo pulsujące światła ostrzegawcze.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego oraz zachowania przepisów bhp w rejonie prowadzonych usług objętych zamówieniem.
W trakcie wykonywania usług Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym wraz z załączeniem wykazu ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.
Do faktury należy załączyć wykaz należności dla Podwykonawców, których umowy podlegają obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.
Płatność w terminie 14 dni od otrzymania faktury wraz z załączonym wykazem ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na awaryjne zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 4: Usługi transportowe wykonywane samochodami samowyładowczymi dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – miasto i gmina Ostróda i miasto i gmina Miłomłyn.
Założenia:
Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe bezpośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie (miasta i gminy: Ostróda i Miłomłyn). Samochody będą wykorzystywane do transportu materiałów niezbędnych przy wykonywaniu robót oraz urobku z robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.
Usługi transportowe wykonywane przy użyciu samochodu samowyładowczego o ładowności 5-10 ton (min. 1 samochód) z możliwością rozładunku na trzy strony oraz samochodu samowyładowczego o ładowności 10-18 ton (min. 1 samochód) z możliwością rozładunku na trzy strony.
Przewidywane zatrudnienie samochodu samowyładowczego o ładowności 5-10 ton do 84 godzin oraz samochodu samowyładowczego o ładowności 10-18 ton do 150 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin, wówczas wynagrodzenie będzie wynikało z ilości faktycznie wykonanej pracy samochodów po cenie jednostkowej za 1 godzinę pracy zamieszczonej w ofercie wykonawcy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu. Baza Wykonawcy powinna znajdować się w miejscowości Ostróda lub w odległości do 20 km od granicy miasta. Czas pracy samochodów liczony będzie od czasu wyjazdu z bazy Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie przy ulicy Grunwaldzkiej 62A do miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, pracy w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie i powrotu do bazy Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie przy ulicy Grunwaldzkiej 62A. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od tej reguły w przypadku, gdy baza Wykonawcy znajduje się bliżej miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie niż baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie. Wówczas czas pracy liczony będzie od momentu wyjazdu samochodów z bazy wskazanej w ofercie Wykonawcy, pracy w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie do momentu powrotu do bazy Wykonawcy. Ponadto w przypadku konieczności załadunku na bazie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie czas pracy liczony będzie od momentu przyjazdu na bazę obwodu, załadunku, dojazdu do miejsca rozładunku, rozładunku i powrotu do bazy Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.
Samochód wraz z kierowcą musi być podstawiony w czasie od 48 do 72 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, w miejscu przez niego wskazanym. Ponadto środek transportu z kierowcą musi być podstawiony w czasie od 4
do 12 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na awaryjne zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, w miejscu przez niego wskazanym.
Samochody biorące udział w wymienionych usługach muszą być wyposażone w czynne pomarańczowo pulsujące światła ostrzegawcze.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego oraz zachowania przepisów bhp w rejonie prowadzonych usług objętych zamówieniem.
W trakcie wykonywania usług Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym wraz z załączeniem wykazu ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.
Do faktury należy załączyć wykaz należności dla Podwykonawców, których umowy podlegają obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.
Płatność w terminie 14 dni od otrzymania faktury wraz z załączonym wykazem ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na awaryjne zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 5: Usługi transportowe wykonywane samochodem samowyładowczym dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – gmina Dąbrówno i gmina Grunwald.
Założenia:
Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe bezpośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie (gminy: Dąbrówno i Grunwald). Samochód będzie wykorzystywany do transportu materiałów niezbędnych przy wykonywaniu robót oraz urobku z robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.
Usługi transportowe wykonywane przy użyciu samochodu samowyładowczego o ładowności 10-18 ton (min. 1 samochód), z możliwością rozładunku na trzy strony.
Przewidywane zatrudnienie do 157 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin, wówczas wynagrodzenie będzie wynikało z ilości faktycznie wykonanej pracy samochodu po cenie jednostkowej za 1 godzinę pracy zamieszczonej w ofercie wykonawcy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu. Baza Wykonawcy powinna znajdować się w miejscowości Dąbrówno lub w odległości do 20 km od granicy miejscowości Dąbrówno. Czas pracy liczony będzie od czasu wyjazdu
z m. Dąbrówno do miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, pracy w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie i powrotu do m. Dąbrówno. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od tej reguły w przypadku, gdy baza Wykonawcy znajduje się bliżej miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie niż
m. Dąbrówno. Wówczas czas pracy samochodu liczony będzie od momentu wyjazdu samochodu z bazy wskazanej w ofercie Wykonawcy, pracy w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie do momentu powrotu do bazy Wykonawcy.
Samochód wraz z kierowcą musi być podstawiony w czasie od 48 do 72 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, w miejscu przez niego wskazanym. Ponadto środek transportu z kierowcą musi być podstawiony w czasie
od 4 do 12 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na awaryjne zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, w miejscu przez niego wskazanym.
Samochody biorące udział w wymienionych usługach muszą być wyposażone w czynne pomarańczowo pulsujące światła ostrzegawcze.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego oraz zachowania przepisów bhp w rejonie prowadzonych usług objętych zamówieniem.
W trakcie wykonywania usług Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym wraz z załączeniem wykazu ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.
Do faktury należy załączyć wykaz należności dla Podwykonawców, których umowy podlegają obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.
Płatność w terminie 14 dni od otrzymania faktury wraz z załączonym wykazem ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na awaryjne zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 6: Usługi transportowe wykonywane samochodem samowyładowczym dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.
Założenia:
Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe bezpośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu (miasto i gmina Morąg, gmina Małdyty, miasto i gmina Miłakowo, gmina Łukta). Samochód będzie wykorzystywany do transportu materiałów niezbędnych przy wykonywaniu robót oraz urobku z robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.
Usługi transportowe wykonywane przy użyciu samochodu samowyładowczego o ładowności 15-20 ton (min. 1 szt.) z możliwością rozładunku na trzy strony.
Przewidywane zatrudnienie do 312 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin, wówczas wynagrodzenie będzie wynikało z ilości faktycznie wykonanej pracy samochodu po cenie jednostkowej za 1 godzinę pracy zamieszczonej w ofercie wykonawcy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu. Baza Wykonawcy powinna znajdować się w miejscowości Morąg lub w odległości do 20 km
od granicy miasta. Czas pracy liczony będzie od czasu wyjazdu z bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu przy ulicy 3 – go Maja 11 do miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, pracy w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu i powrotu do bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu przy ulicy 3 – go Maja 11. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od tej reguły
w przypadku, gdy baza Wykonawcy znajduje się bliżej miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu niż baza Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu. Wówczas czas pracy liczony będzie od momentu wyjazdu samochodu z bazy wskazanej w ofercie Wykonawcy, pracy w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu do momentu powrotu do bazy Wykonawcy. Ponadto w przypadku konieczności załadunku na bazie Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu czas pracy liczony będzie od momentu przyjazdu na bazę obwodu, załadunku, dojazdu do miejsca rozładunku, rozładunku i powrotu do bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.
Samochód wraz z kierowcą musi być podstawiony w czasie od 48 do 72 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, w miejscu przez niego wskazanym. Ponadto środek transportu z kierowcą musi być podstawiony w czasie od 4
do 12 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na awaryjne zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, w miejscu przez niego wskazanym.
Samochody biorące udział w wymienionych usługach muszą być wyposażone w czynne pomarańczowo pulsujące światła ostrzegawcze.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego oraz zachowania przepisów bhp w rejonie prowadzonych usług objętych zamówieniem.
W trakcie wykonywania usług Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym wraz z załączeniem wykazu ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.
Do faktury należy załączyć wykaz należności dla Podwykonawców, których umowy podlegają obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.
Płatność w terminie 14 dni od otrzymania faktury wraz z załączonym wykazem ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na awaryjne zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 7: Usługi sprzętowo - transportowe wykonywane koparko – ładowarką oraz samochodem samowyładowczym dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – miasto i gmina Ostróda i miasto i gmina Miłomłyn.
Założenia:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo - transportowe bezpośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie (miasta i gminy: Ostróda i Miłomłyn).
Usługi powinny być wykonywane przy użyciu samochodu samowyładowczego o ładowności 10-18 ton (min. 1 samochód) z możliwością rozładunku na trzy strony oraz koparko – ładowarki (min. 1 koparko-ładowarka), która powinna posiadać łyżkę ładowarkową o pojemności 0,8 – 1,5 m3, łyżkę koparkową o pojemności min. 0,25 m3, łyżkę skarpową o szer. od 80 do 130 cm oraz widły do rozładunku i załadunku montowane na przedniej łyżce. Wysokość załadunku łyżką przednią min. 2,95 m.
Przewidywane zatrudnienie: koparko - ładowarka do 183 godzin oraz samochód do 182 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin, wówczas wynagrodzenie będzie wynikało z ilości faktycznie wykonanej pracy sprzętu i transportu po cenie jednostkowej za 1 godzinę pracy zamieszczonej w ofercie wykonawcy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu. Na wezwanie Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia
w jednym czasie koparko – ładowarki oraz samochodu. Baza Wykonawcy powinna znajdować się w miejscowości Ostróda lub w odległości do 20 km od granicy miasta. Czas pracy liczony będzie od czasu wyjazdu z bazy Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie przy ulicy Grunwaldzkiej 62A do miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, pracy w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie i powrotu do bazy Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie przy ulicy Grunwaldzkiej 62A. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od tej reguły w przypadku, gdy baza Wykonawcy znajduje się bliżej miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie niż baza Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie. Wówczas czas pracy liczony będzie od momentu wyjazdu sprzętu
i samochodu z bazy wskazanej w ofercie Wykonawcy, pracy w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie do momentu powrotu do bazy Wykonawcy. Ponadto w przypadku konieczności pracy na bazie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie czas pracy koparko – ładowarki liczony będzie od momentu przyjazdu na bazę obwodu do momentu zakończenia pracy. Natomiast w przypadku samochodu i zaistnienia konieczności załadunku na bazie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie czas pracy liczony będzie od momentu przyjazdu na bazę Obwodu, załadunku, dojazdu do miejsca rozładunku, rozładunku i powrotu do bazy Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.
Sprzęt wraz z operatorem oraz samochód samowyładowczy wraz z kierowcą musi być podstawiony w czasie od 48 do 72 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania sprzętu oraz samochodu przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, w miejscu przez niego wskazanym. Ponadto sprzęt wraz z operatorem oraz samochód wraz z kierowcą musi być podstawiony w czasie od 4 do 12 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na awaryjne zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania sprzętu i samochodu przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, w miejscu przez niego wskazanym.
Sprzęt oraz samochód biorący udział w wymienionych usługach muszą być wyposażone w czynne pomarańczowo pulsujące światła ostrzegawcze.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego oraz zachowania przepisów bhp w rejonie prowadzonych usług objętych zamówieniem.
W trakcie wykonywania usług Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym wraz z załączeniem wykazu ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie. Do faktury należy załączyć wykaz należności dla Podwykonawców, których umowy podlegają obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.
Płatność w terminie 14 dni od otrzymania faktury wraz z załączonym wykazem ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na awaryjne zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 8: Usługi sprzętowo - transportowe wykonywane koparko – ładowarką oraz samochodem samowyładowczym dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – gmina Dąbrówno i gmina Grunwald.
Założenia:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo - transportowe bezpośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie (gminy: Dąbrówno i Grunwald).
Usługi powinny być wykonywane przy użyciu samochodu samowyładowczego o ładowności 10-18 ton (min. 1 samochód) z możliwością rozładunku na trzy strony oraz koparko – ładowarki (min. 1 koparko-ładowarka), która powinna posiadać łyżkę ładowarkową o pojemności 0,8 – 1,5 m3, łyżkę koparkową o pojemności min. 0,25 m3, łyżkę skarpową o szer. od 80 do 130 cm oraz widły do rozładunku i załadunku montowane na przedniej łyżce. Wysokość załadunku łyżką przednią min. 2,95 m.
Przewidywane zatrudnienie: koparko - ładowarka do 122 godzin oraz samochód do 121 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin, wówczas wynagrodzenie będzie wynikało z ilości faktycznie wykonanej pracy sprzętu i transportu po cenie jednostkowej za 1 godzinę pracy zamieszczonej w ofercie wykonawcy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu. Na wezwanie Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia w jednym czasie koparko – ładowarki oraz samochodu. Baza Wykonawcy powinna znajdować się w miejscowości Dąbrówno lub w odległości do 20 km od granicy miejscowości Dąbrówno. Czas pracy liczony będzie od czasu wyjazdu z m. Dąbrówno do miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, pracy w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie i powrotu do m. Dąbrówno. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od tej reguły w przypadku, gdy baza Wykonawcy znajduje się bliżej miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie niż m. Dąbrówno. Wówczas czas pracy liczony będzie od momentu wyjazdu sprzętu i samochodu z bazy wskazanej w ofercie Wykonawcy, pracy
w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie do momentu powrotu do bazy Wykonawcy.
Sprzęt wraz z operatorem oraz samochód samowyładowczy wraz z kierowcą musi być podstawiony w czasie od 48 do 72 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania sprzętu oraz samochodu przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, w miejscu przez niego wskazanym. Ponadto sprzęt wraz z operatorem oraz samochód wraz z kierowcą musi być podstawiony w czasie od 4 do 12 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na awaryjne zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania sprzętu i samochodu przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, w miejscu przez niego wskazanym.
Sprzęt oraz samochód biorący udział w wymienionych usługach muszą być wyposażone w czynne pomarańczowo pulsujące światła ostrzegawcze.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego oraz zachowania przepisów bhp w rejonie prowadzonych usług objętych zamówieniem.
W trakcie wykonywania usług Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym wraz z załączeniem wykazu ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.
Do faktury należy załączyć wykaz należności dla Podwykonawców, których umowy podlegają obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.
Płatność w terminie 14 dni od otrzymania faktury wraz z załączonym wykazem ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na awaryjne zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 9: Usługi sprzętowo - transportowe wykonywane koparko – ładowarką oraz samochodem samowyładowczym dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.
Założenia:
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo - transportowe bezpośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu (miasto i gmina Morąg, gmina Małdyty, miasto i gmina Miłakowo, gmina Łukta).
Usługi powinny być wykonywane przy użyciu samochodu samowyładowczego o ładowności 15-20 ton (min. 1 samochód) z możliwością rozładunku na trzy strony oraz Usługi powinny być wykonywane przy użyciu koparko - ładowarki o napędzie na 2 osie (min. 2 koparko - ładowarki). Koparko – ładowarka powinna posiadać łyżkę ładowarkową o pojemności 0,8 – 1,5 m3, łyżkę koparkową o poj. min. 0,25 m3, łyżkę skarpową o szer. od 80 do 130 cm.
Przewidywane zatrudnienie: koparko - ładowarka do 200 godzin oraz samochód do 237 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin, wówczas wynagrodzenie będzie wynikało z ilości faktycznie wykonanej pracy sprzętu i transportu po cenie jednostkowej za 1 godzinę pracy zamieszczonej w ofercie wykonawcy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy z tego tytułu. Na wezwanie Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia w jednym czasie koparko – ładowarki oraz samochodu. Baza Wykonawcy powinna znajdować się w miejscowości Morąg lub w odległości do 20 km od granicy miasta. Czas pracy liczony będzie od czasu wyjazdu z bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu przy ulicy 3 – go Maja 11 do miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, pracy w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu i powrotu do bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu przy ulicy 3 – go Maja 11. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od tej reguły w przypadku, gdy baza Wykonawcy znajduje się bliżej miejsca wskazanego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu niż baza Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu. Wówczas czas pracy liczony będzie od momentu wyjazdu sprzętu i samochodu z bazy wskazanej w ofercie Wykonawcy, pracy w miejscu wskazanym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu do momentu powrotu do bazy Wykonawcy. Ponadto w przypadku konieczności pracy na bazie Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu czas pracy koparko – ładowarki liczony będzie od momentu przyjazdu na bazę obwodu do momentu zakończenia pracy. Natomiast w przypadku samochodu i zaistnienia konieczności załadunku na bazie Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu czas pracy liczony będzie od momentu przyjazdu na bazę obwodu, załadunku, dojazdu do miejsca rozładunku, rozładunku i powrotu do bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.
Sprzęt wraz z operatorem oraz samochód samowyładowczy wraz z kierowcą musi być podstawiony w czasie od 48 do 72 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania sprzętu oraz samochodu przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, w miejscu przez niego wskazanym. Ponadto sprzęt wraz z operatorem oraz samochód wraz z kierowcą musi być podstawiony w czasie od 4 do 12 godzin (kryterium oceny ofert – czas reakcji na awaryjne zgłoszenie) od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania sprzętu i samochodu przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, w miejscu przez niego wskazanym.
Sprzęt oraz samochód biorący udział w wymienionych usługach muszą być wyposażone w czynne pomarańczowo pulsujące światła ostrzegawcze.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego oraz zachowania przepisów bhp w rejonie prowadzonych usług objętych zamówieniem.
W trakcie wykonywania usług Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym wraz z załączeniem wykazu ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonego przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.
Do faktury należy załączyć wykaz należności dla Podwykonawców, których umowy podlegają obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.
Płatność w terminie 14 dni od otrzymania faktury wraz z załączonym wykazem ilości godzin i wartości wykonanych usług potwierdzonym przez Kierownika lub Majstra Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów. Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty w każdym z kryteriów będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą przez komisję przetargową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na awaryjne zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie § 14 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 14 ust. 2 pkt 1 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 lit. b SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis tiret drugie stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy zgodny z treścią załącznika nr 1 do SWZ;
2) odpowiedni formularz cenowy (odpowiednio załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i do SWZ)
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, składa każdy z wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) Pełnomocnictwo (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania:
a) jeżeli w imieniu: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców- oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do SWZ, w części dotyczącej wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/720371

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 09:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.; dalej: rozporządzenie 765/2006) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.; dalej: rozporządzenie 269/2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.