eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa przewozu złok z ,miejsca zdarzenia na zlecenie Prokuratury Rejonowej we Wrześni, Chodzieży, GnieźnieOgłoszenie z dnia 2022-02-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa przewozu złok z ,miejsca zdarzenia na zlecenie Prokuratury Rejonowej we Wrześni, Chodzieży, Gnieźnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Solna 10

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-736

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@poznan.po.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.po.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.ms.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przewozu złok z ,miejsca zdarzenia na zlecenie Prokuratury Rejonowej we Wrześni, Chodzieży, Gnieźnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20d36261-7855-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00059719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023102/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia, zgodnie ze zleceniem: prokuratora Prokuratury Rejonowej we Wrześni, prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chodzieży, prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023859/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3032-7.261.02.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przewozu zwłok z z miejsca zdarzenia zgodnie ze zleceniem prokuratora w rejonie działania Prokuratury Rejonowej we Wrześni

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

33942000-5 - Środki transportu zwłok

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

4.5.5.) Wartość części: 24255,07 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przewozu zwłok z miejsca zdarzenia zgodnie ze zleceniem prokuratora w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Chodzieży

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

33942000-5 - Środki transportu zwłok

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

4.5.5.) Wartość części: 43977,60 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przewozu zwłok z miejsca zdarzenia zgodnie ze zleceniem prokuratora w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

33942000-5 - Środki transportu zwłok

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

4.5.5.) Wartość części: 15645,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.