eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giżycko › Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Miejskiej GiżyckoOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Giżycko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja 1 Maja 14

1.5.2.) Miejscowość: Giżycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48877324111

1.5.8.) Numer faksu: +48874285241

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gizycko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gizycko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cde5601-9cb4-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058933

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038871/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pielęgnacja, sadzenie, wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko
2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie, prowadzi się pisemnie.
3. Dot. komunikacji za pośrednictwem platformazakupowa.pl:
1. Przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza: „Wyślij wiadomość do Zam.” Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość́ do Zam.” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
2. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. w przypadku większych plików zalecamy skorzystać́ z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
3. Składając ofertę zaleca się, aby Wyk. zaplanowali złożenie jej z wyprzedzeniem minimum 24h, (...)
4. Za datę przekazania (złożenia) oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zam.
5. Za datę przekazania (złożenia) zawiadomień, oświadczeń, wniosków, dokumentów składanych na wezwanie Zam., itp., przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość do Zam.”, po którym pojawi się komunikat, że wiad. została wysłana do Zam.
11.Wyk. jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
14.5. Zam., zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl
14.6. Wyk., przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
14.7. Zam. nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiad. do zam.”). Taka oferta zostanie uznana przez Zam. za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy.
14.10. W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się komunikowania w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektr.
14.11. Formaty plików wykorzystywanych przez strony postępowania powinny być zgodne z Rozporz. Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, min. wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformat. Z uwagi na ograniczoną ilość wprowadzania znaków w ogłoszeniu, szczegóły zalecenia w zakresie wymagań technicznych dot. komunikacji zawarte są w Rozdziale 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
2) Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Pani Izabela Kraśniewska, e - mail: dpo@gizycko.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
Pana/Pani dane kontaktowe, w postaci nr. telefonu oraz adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Jako zgodę rozumie się podanie tych danych. Zgodę można wycofać w każdym momencie, bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym okresie zgodnie z przepisami o archiwizacji.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz ogłoszenie RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2023.DC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 181055,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi pielęgnacji i wycinki drzew oraz krzewów rosnących na terenie miasta Giżycka zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
5.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie następujących prac:
1) Wycinka drzew;
2) Pielęgnacja drzew:
a) Cięcia pielęgnacyjne sanitarne,
b) Cięcia pielęgnacyjne prześwietlające,
c) Cięcia pielęgnacyjne korygujące,
d) Cięcia pielęgnacyjne formujące,
e) Cięcia techniczne – cięcia konarów i gałęzi likwidujące kolizję z urządzeniami technicznymi
lub architekturą, umożliwiające sąsiedztwo drzewa i kolidującego z nim obiektu.
3) Zgłoszenia awaryjne - Usuwanie złomów, wykrotów i wiatrołomów oraz połamanych konarów i gałęzi;
4) Usuwanie samosiewów, zakrzaczeń i krzewów;
5) Karczowanie karp;
6) Odsłanianie znaków drogowych, tablic itp.;
7) Zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew;
8) Wykonywanie odciągów jedno- i dwulinowych;
9) Wykonywanie podpór;
10) Sadzenie drzew;
11) Demontaż palika ochronnego
12) Montaż, demontaż stelaża ochronnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.
5.3. Zamawiający informuje, że nie we wszystkich miejscach (lokalizacjach), w których będzie realizowana usługa możliwe będzie zastosowanie do wykonywania prac ciężkiego sprzętu w szczególności podnośników, samochodów itd. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym sposób realizacji prac. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sprzętu o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t na trawnikach, pieszych i rowerowych ciągach komunikacyjnych oraz na kwaterach cmentarzy komunalnych.
5.4. Zamawiający zastrzega, że przy realizacji usługi w lokalizacjach znajdujących się w pasach drogowych czasowy projekt organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić osoby uprawnione do kierowania ruchem podczas wykonywania usług w tych lokalizacjach.
Zamawiający, stosownie do art. 95 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio usługi objęte przedmiotem zamówienia w zakresie prac określonych w punktach 1-12 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
l.p. Opis kryteriów oceny Waga
1 Cena (C) 60 %
2 Doświadczenie kierownika prac (Dkp) 20 %
3 Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne (Cr) 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika prac (Dkp)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne (Cr)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu (art. 112 Ustawy PZP).
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
7.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
7.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zdolności technicznej (dotyczącej Wykonawcy):
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - wykonuje zadanie/zadania odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez „usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia” należy rozumieć wykonywanie usług polegających na wycince i pielęgnacji drzew o łącznej wartości wykonanych usług min. 80 000 zł brutto.
Przez pielęgnację Zamawiający rozumie cięcia przyrodnicze: sanitarne, prześwietlające, korygujące, formujące, odmładzające oraz cięcia nieprzyrodnicze: techniczne - wykonywane w obrębie drzewa.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że spełniają w/w warunek łącznie, tzn. ww. usługę wykonał/ wykonuje co najmniej jeden z nich.

b) zdolności zawodowej (dotyczącej osób):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami, niezbędnymi do prawidłowej realizacji usługi, tj.:

1. Kierownik (koordynator) prac – 1 (jedna) osoba odpowiedzialna za realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia i kontrolę jakości prac, posiadająca minimum:
a) ukończone kursy, szkolenia itp. z zakresu chirurgii drzew lub pielęgnacji drzew (w tym m.in. tytuł inspektora nadzoru terenów zieleni lub inspektora nadzoru pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew-NOT lub inspektora prac arborystycznych) oraz doświadczenie w kierowaniu pracami w zakresie zakładania, utrzymania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni – minimum 1 usługa w okresie ostatnich 5 lat.
Zamawiający informuje, że doświadczenie ww. osoby jest jednym z kryteriów oceny ofert, opisanych w Rozdziale 21 SWZ.

2. Pracownik fizyczny - co najmniej 2 (dwie) osoby, które ukończyły kurs pilarza drzew ozdobnych. Dopuszcza się uznanie kursu pilarza pod warunkiem wykazania w zakresie kursu zajęć dotyczących cięć pielęgnacyjnych drzew. Kurs obsługi piły nie spełnia wymogów.
3. Pracownik fizyczny - co najmniej 1 (jedna) osoba, która ukończyła kurs pilarza drzew. Dopuszcza się uznanie kursu pilarza drwala lub operatora pilarki łańcuchowej.
4. Kierownik (koordynator) prac na terenach wpisanych do Rejestru Zabytków - co najmniej 1 (jedna) osoba, (w przypadku podejmowania prac na terenach zieleni wpisanych do rejestru zabytków), która posiada ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania prac na terenach zieleni wpisanych do rejestru zabytków oraz po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy branie udziału w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych na terenach zieleni wpisanych do rejestru zabytków, lub wykazane zatrudnienie przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
7.3. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wykonawcę tej samej osoby na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 7.2.4. lit. b) SWZ, jeżeli ta osoba legitymuje się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim, wymaganym do pełnienia kilku funkcji jednocześnie.
7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 1 do SWZ – Formularz oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
9.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
9.6. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1. SWZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest
w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji
lub dokumentów.
9.7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.
9.8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty:
1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument,
2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje:
a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych znajdują się w Rozdziale 9
SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty, podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy i określeniem siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z art. 117 ustawy PZP.
11.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmioty, na zasoby których Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu(odpowiednio Załącznik nr 6 lub 6a do SWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z pkt. 8 Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy).
11.5. Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
11.6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
11.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

26.4. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ustawy określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności:
1) Wstrzymania, zawieszenia usługi przez Zam., o czas wstrzymania.
2) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wyk.
3) Działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi.
4) W sytuacji gdy Zam. nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności.
5) Jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wyk.
6) Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
7) Na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.
8) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zam.
26.5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wyk., chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot umowy. Zmiana którejkolwiek os. w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wyk. na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zam. Zam. zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych post. swzzamówienia.
2) Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3) Zam. przewiduje możliwości zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wyk. z tytułu realizacji niniejszej umowy w nast.h przypadkach i w następujący sposób:
a) W przypadku ustawowej zm. stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty Wyk. pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wyk., zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzgl. stopnia wykonania zam. W takim przypadku Wyk. składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wyk. po zmianie umowy.
b) Zam. po zaakceptowaniu wniosku o którym mowa w ust.3 pkt 3) niniejszego paragrafu, wyznaczy datę podpisania aneksu.
c) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagr. jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.
4) Wystąpienia konieczności zmian osób Wyk. realizujących przedmiot umowy w przypadku, gdy Zama. uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wyk. zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające warunki określone w specyfikacji na dzień składania ofert w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zam.
5) Zmian ilości w pozycjach tabeli rozl.określonej w §6 niniejszej umowy i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Łączna wartość zleconych do realizacji prac, w wyniku dokonanych zmian pomiędzy poszczególnymi pozycjami nie może przekroczyć ceny ofertowej brutto stanowiącej całkowite wynagrodzenie Wyk., określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Rozliczenie przedmiotowych zmian będzie odbywało się wg jednostkowych cen tabeli, o której mowa powyżej.
(...)
26.7. Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegóły dotyczące możliwości zmiany umowy znajdują się w Rozdziale 26 SWZ oraz załączniku nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać i umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę stanowią wypełnione i podpisane dokumenty:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 9.1., o treści zgodnej z Załącznikiem
nr 6 do SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale 11 o treści zgodnej z Załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy),
4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 10 o treści zgodnej z Załącznikiem nr 6a do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP. (pkt 8 Formularza ofertowego, Załącznik nr 1 do SWZ),
6) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
15.8. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej oświadczenia składane są przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”).
15.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
15.10. Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl Zamawiający zaleca stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.
15.11. Po wypełnieniu „Formularza składania oferty lub wniosku” i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
15.12. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
15.13. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
15.14. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15.15. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.