eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipnica Wielka › "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lipnicy Wielkiej"Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lipnicy Wielkiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipnica Wielka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnica Wielka 518

1.5.2.) Miejscowość: Lipnica Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-483

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 182634595

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lipnicawielka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnicawielka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lipnicy Wielkiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d6e107e-9ccd-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051499/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lipnicawielka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lipnicawielka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lipnicawielka zwanej dalej Platformą. 2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń, wniosków zawiadomień i informacji odbywa się przy
użyciu Platformy. 3. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest dany Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do danego
Wykonawcy. 4. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 5. Zamawiający informuje, że
instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje6. Wykonawca,
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie, zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin i
uznaje go za
wiążący. Zalecenia dotyczące korzystania z platformazakupowa.pl i przygotowania plików przesyłanych za pośrednictwem
platformy: Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być
zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.1. Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf2.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
.zip lub .7Z3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.4. Zamawiający zwraca
uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości
plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 5. Ze względu na
niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości,
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 6.Pliki w
innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 9.Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami
odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu
email. 10. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Wójt Gminy Lipnica Wielka z siedzibą w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka o następujących danych kontaktowych: 34-483 Lipnica Wielka 518, gmina@lipnicawielka.p, tel. 18 26 345 95;2) administrator
wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@lipnicawielka.pl.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 część: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnicy Wielkiej oraz budowa kanalizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj.
W tym:
Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnicy Wielkiej
Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnicy Wielkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zadanie 1:Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnicy Wielkiej przedmiot zamówieni obejmuje 4 etapy:
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna dla poszczególnych etapów w tym STWiORB, przedmiary- stanowiące dokumentację poglądową oraz dodatkowe opisy wyłączeń ,których nie należy wyceniać i składać w ramach ceny ofertowej.
Przyłączy do budynków nie należy wyceniać, nie podlegają wykonawstwu w ramach niniejszego postępowania.

Zadanie 2: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie gminy Lipnica Wielka w miejscowościach: Lipnica Wielka oraz Kiczory. W ramach zadania przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do działek o długości około 409 m (w tym 384 m sieci o średnicy 200 mm oraz 25 m o średnicy 160 mm).
Przedmiot zadania obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą zgodnie z przepisami prawa budowlanego - (projekt zagospodarowania terenu lub działki, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) w 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków uzgodnionych z właścicielami posesji.
3. Wykonanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych wymaganych dokumentów formalno prawnych niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej wraz z pisemnym uzyskaniem zgody właścicieli działek oraz władających nieruchomościami gruntowymi, na których będzie przeprowadzona inwestycja.
4. Przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii, niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.
5. Wykonanie robót budowlanych budowy sieci kanalizacyjnej zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
6. Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych na odcinkach wykonywanych w ciągu dróg gminnych i powiatowych.
7. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych.
8. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót budowalnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP do 50 % wartości udzielonego zamówienia w zakresie wykonania usług lub robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, które są zgodne z przedmiotem zamówienia a będą polegały na realizacji zadania szczegółowo określonego w STWiOR i przedmiarach robót (pomocniczo) i obejmującego zakres wszystkich pozycji kosztorysowych. – dotyczy części 1 zadania nr 1:Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnicy Wielkiej oraz budowa kanalizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj, Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnicy Wielkiej (wszystkich etapów).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2 część: Modernizacja oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zakres zadania obejmuje:
- Wykonanie dokumentacji projektowej w tym:
• uzyskanie pozwolenia na budowę,
• obsługa geodezyjna,
• projekty budowlane (4 egz.) oraz projekty techniczne,
• projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże (3 egz.)
• inne projekty, które podczas ustaleń z zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania,
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.)
- Wykonanie robót modernizacyjnych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją projektową,
- Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez posiadane pozwolenie wodnoprawne parametrów,
- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, uzyskanie niezbędnych wyników oraz powiadomienie WIOŚ o działaniu oczyszczalni tj. na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji należy poinformować Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
o planowanym terminie oddania obiektu do użytkowania i terminie zakończenia rozruchu.
- Dostarczenie kompletu niezbędnego sprzętu, wyposażenia, oznakowania, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi, dla prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Przeprowadzenie szkoleń obsługi oczyszczalni przy poszczególnych etapach i stanowiskach pracy,
- Wykonanie instrukcji eksploatacji oraz wszelkich instrukcji do zastosowanych urządzeń,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i wskazanie ewentualnych wynikłych zmian w porównaniu do zakresu projektowanego,
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), stanowiący załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45247270-3 - Budowa zbiorników

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla 1 części:
4.1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie, remoncie, rozbudowie lub modernizacji, sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto)
Dla 2 części
4.1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie, remoncie, rozbudowie lub modernizacji obiektu budowlanego, budynku o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto).
W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające
z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten ma być spełniony:
• samodzielnie przez wykonawcę, lub
• przez minimum jeden inny podmiot udostepniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane Iub
• w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek doświadczenia musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
4.2)
Dla 1 części:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić następujące funkcje:
a) Kierownika robót (wymagana liczba osób: 1) branży sanitarnej – osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych;
Dla 2 części:
a) Kierownika budowy (wymagana liczba osób: 1) – osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) Kierownika robót (wymagana liczba osób:1) branży elektrycznej – osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych –uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych;
c) Kierownika robót (wymagana liczba osób: 1) branży sanitarnej – osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych;
Uwagi:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagany warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
Dopuszcza się łączenie funkcji poszczególnych Kierowników w obu lub w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane uprawnienia, wykształcenie i kwalifikacje.
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.3. Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm) i - jeżeli jest to wymagane- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowe informacje, zawarto w Rozdziale XIV SWZ.) Inne wymagane oświadczenia lub dokumenty, które Wykonawca
powinien złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ; 2)
pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:a) w przypadku podpisania oferty przez
osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i
zawarcia umowy,b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. 3)zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania do dyspozycji Zamawiającemu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ); 4) oświadczenie składane z przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(konsorcjum, spółka cywilna itp.) zgodnie z art. 117 ust. 2 i
3 ustawy pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VIII ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Z uwagi na dopuszczenie składania ofert częściowych przepisy rozdziału stosuje się odpowiednio

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz w zakresie wskazanym we wzorze umowy. Zmiana umowy
wymaga dla swej ważności, zachowania formy pisemnej.
1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ust. 1 ustawy pzp.
2. Każdorazowa zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zzamawiającego lub przez Wwykonawcę.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, które mogą dotyczyć:
1) zmiany parametrów charakterystycznych dla założeń projektowych lub realizowanego elementu robót budowlanych,
2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub okoliczności związane
w szczególności z terenem i nieruchomościami na których realizowany jest przedmiot umowy, ujawnione w trakcie realizacji umowy,
3) zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia,
4) zmiany terminu wykonania umowy,
5) zmiany na stanowisku kluczowego specjalisty,
6) wykonania robót zamiennych,
7) wykonania robót dodatkowych,
8) rezygnacji z wykonania części umowy,
9) zmiany częstotliwości przeprowadzenia odbiorów częściowych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 wraz z będącymi ich skutkiem zmianami sposobu rozliczenia przedmiotu umowy,
10) zmiany trybu realizacji zamówienia w zakresie wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejscem składania ofert jest platforma zakupowa Gminy Lipnica Wielka https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lipnicawielka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.