eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Daleszyce › Świadczenie usług stróżowania (dozór) obiektów będących w zarządzie Nadleśnictwa Daleszyce i wchodzących w skład Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w SukowieOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług stróżowania (dozór) obiektów będących w zarządzie Nadleśnictwa Daleszyce i wchodzących w skład Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Sukowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260124002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakościele 7A

1.5.2.) Miejscowość: Daleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-021

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 317 19 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: daleszyce@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://daleszyce.radom.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług stróżowania (dozór) obiektów będących w zarządzie Nadleśnictwa Daleszyce i wchodzących w skład Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Sukowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30fcaf50-9bdc-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058589

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00419633/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dozorowanie obiektów i terenu w Gospodarstwie Nasienno Szkółkarskim w Sukowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu
odbywa się przy użyciu platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce lub poczty elektronicznej:
daleszyce@radom.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korespondencja pomiędzy Zamawiajacym a Wykonawcami w niniejszym
postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce lub poczty elektronicznej:
daleszyce@radom.lasy.gov.pl, ( poczta elektroniczna do Wykonawcy może być wysyłana z adresu imiennego pracownika Nadleśnictwa o budowie: imie.nazwisko@radom.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce dla dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500MB.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX pkt. 1 SWZ
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca dołączyć dokumenty i oświadczenia w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Zgodnie z art/ 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej
udziela jej dostawca, tj. Open Nexus sp.z.o.o , ul. 28 Czerwca 1956
Roku 298B; 61 -441 Poznań, nr tel. 22 101 02 02 , e-mail: cwk@platformazakupowa.pl od poniedziałku do piątku (dni robocze) w
godz. 8:00 – 17:00.
Max rozmiar pliku przesyłanego pocztą elektroniczną 10 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NADLEŚNICTWO DALESZYCE;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: p. Marta Stachowicz, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dms@abifusion24.pl lub telefonicznie pod numerem 515 758 970.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego,.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stróżowania (dozoru) obiektów będących w zarządzie Nadleśnictwa Daleszyce i wchodzących w skład Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Sukowie tj.:
- budynek przechowalni sadzonek,
- budynek przechowalni nasion,
- budynek warsztatowo-magazynowy,
- budynek hali siewu,
- budynek administracyjno-socjalny,
- budynek szkoleniowy,
- budynek przepompowni,
- sześcionawowy namiot foliowy,
- blaszane zbiorniki na wodę 3szt.,
- otwarty zbiornik na wody opadowe,
- pola hodowlane 5 szt. wraz z rampami 5 szt.,
- ogrodzenie podziemnych zbiorników na gaz płynny,
- agregat, prądotwórczy,
- studnie ujęcia wody 3 szt.,
- przepompownia wód opadowych,
- podstacja elektryczna,
- place, drogi, chodniki,
- ogrodzenie szkółki,
celem zabezpieczenia mienia przed kradzieżą, włamaniem i dewastacją.
1.1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany następująco: Wykonawca deleguje codziennie do pracy na obiekcie Zamawiającego co najmniej 1 osobę, która będzie zabezpieczała obiekt od poniedziałku do piątku od godziny 15:00 do 07:00 dnia następnego, natomiast w soboty, niedziele i święta oraz pozostałe dni wolne od pracy ustalone u Zamawiającego - całodobowo. W celu uniknięcia wątpliwości strony postanawiają, że usługa będzie realizowana przez cały okres poza godzinami pracy Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Sukowie. Termin realizacji zamówienia od dnia 01 marca 2023 roku do dnia 01 marca 2024 roku.
1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian godzin dozoru. O powyższych zmianach Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnej. Zmiany muszą być uwzględnione w miesięcznym. Zmiany godzin dozoru nie będą miały wpływu na wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy.
1.3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia na terenie GNS w Sukowie. Osoby wskazane przez Wykonawcę przejdą jednorazowe szkolenie zorganizowane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dla swych pracowników i zleceniobiorców wszelkie inne szkolenia wymagane przez obowiązujące przepisy.
1.4. Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i potencjał kadrowy oraz techniczny - dający gwarancję należytego wykonania przedmiotu umowy.
1.5. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (Obowiązek Zatrudnienia) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Ze względu na charakter pracy pracowników wykonujących usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, wyczerpujący znamiona umów o pracę, Obowiązek Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wszystkich pracowników świadczących bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu.
2. Obowiązkiem Wykonawcy będzie:
a) zapewnienie stawiennictwa do pełnienia czynności dozoru, osób wypoczętych, w pełni sprawnych fizycznie, bez stwierdzonych chorób przewlekłych, trzeźwych, wolnych od innych środków odurzających oraz nie karanych. oraz osób wobec których nie toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe; weryfikacja, czy osoby spełniają powyższy wymóg jest obowiązkiem Wykonawcy; zamieszczenie osoby w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do umowy jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że weryfikacja tej osoby została przeprowadzona pozytywnie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skuteczność weryfikacji osób; obowiązek ten trwa przez cały okres obowiązywania umowy,
b) stróżowanie w obiekcie według miesięcznego harmonogramu ustalonego minimum na 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca przez Wykonawcę i Kierownika GNS w Sukowie lub osobę jego zastępującą,
c) bieżące prowadzenie książki z przebiegu dozoru, w której będą odnotowywane dzień i godziny rozpoczęcia i zakończenia dozoru, imię i nazwisko osoby pełniącej służbę dozoru, godziny przeprowadzonych patroli oraz wszelkie uwagi i zdarzenia w tym również obecność pracowników nadleśnictwa lub osób obcych po godzinach pracy GNS w Sukowie. Raport z przebiegu dozoru będzie każdorazowo potwierdzony przez Kierownika GNS w Sukowie lub osobę jego zastępującą.
d) patrolowanie minimum jeden raz na 4 godziny wzdłuż ogrodzenia oraz minimum jeden raz na 2 godziny wokół obiektów zlokalizowanych na terenie GNS w Sukowie.
e) zabezpieczenie mienia Zamawiającego przed włamaniem i kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, pożarem i innymi zdarzeniami losowymi poprzez pełnienie stałego dozoru, a także zapobieganie i likwidacja zaistniałych pożarów w zarodku; w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa zniszczenia lub utraty mienia Wykonawca podejmie czynności zmierzające do ograniczenia jego rozmiarów i natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, policji oraz w uzasadnionych przypadkach innych służb (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, itp.),
f) sprawdzanie zabezpieczenia zewnętrznego budynków, zamknięcia okien oraz wyłączania zbędnego oświetlenia po opuszczeniu poszczególnych obiektów przez pracowników oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zamawiającego.
g) uniemożliwienie wtargnięcia i przebywania osobom obcym na ochranianym terenie,
h) ochrona i dozór terenu, obiektów, pomieszczeń, pojazdów i urządzeń Zamawiającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,
i) informowanie na bieżąco upoważnionego pracownika Nadleśnictwa o zauważonych nieprawidłowościach i usterkach na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów,
j) niezwłoczne powiadamianie organów ścigania oraz Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej o czynach przestępczych zaistniałych na terenie GNS,
k) obsługa według instrukcji nagrzewnic w namiotach foliowych – załączanie i wyłączanie w przypadku silnych opadów śniegu – zgodnie z instrukcją Zamawiającego.
l) kontrola parametrów chłodni na wyświetlaczach w budynku przechowalni nasion oraz przechowalni sadzonek – zgodnie z instrukcją Zamawiającego.
m) kontrola wnętrza namiotów pod kątem ewentualnych usterek technicznych (wyciek wody).
n) kontrola ramp deszczujących na polach hodowlanych pod kątem kompletności przyłączy (węże do wody, kable zasilające) oraz ewentualnych usterek technicznych (pęknięcie węży, wycieki wody).
o) ustalanie uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
p) wezwanie osób do opuszczenia obszaru w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu bądź zakłócania porządku;
q) podjęcie działań w celu ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego przekazania tych osób w ręce policji,
r) powiadomienie grupy interwencyjnej wskazanej przez Zamawiającego w razie uzasadnionego stwierdzonego zagrożenia mienia Zamawiającego lub własnego bezpieczeństwa. Nieuzasadnione wezwanie grupy interwencyjnej obciąża Wykonawcę,
s) obsługa systemu telewizji przemysłowej – monitoring zewnętrzny i wewnętrzny,
t) wyposażenie przez Wykonawcę pracowników ochrony w środki łączności zewnętrznej tj. telefon komórkowy z aktywnym abonamentem, latarkę i środki obrony koniecznej, które według uznania Wykonawcy zapewniają prawidłowe wykonanie umowy.
1.1 Szczegóły realizacji zamówienia znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
3. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na skutek powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług w ramach podstawowego trybu udzielania zamówienia - celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac.
4. Zakres rzeczowy usług, o których mowa w pkt 1nie przekroczy wartości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości

P= C ( liczba punktów w kryterium cena)+O ( liczba punktów w kryterium ilość osób przewidzianych do realizacji zamówienia ) + S ( liczba punktów w kryterium samodzielna realizacja zamówienia)

Ofertą najwyżej ocenioną będzie oferta z największą ilością punktów
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów która nie będzie podlegała odrzuceniu a Wykonawca nie będzie wykluczony z postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość osób przewidzianych do realizacji zamówienia (O)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja zamówienia ( S)

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli :
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (świadczenie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej ):
- trwającą nie krócej niż 10 miesięcy każda (przed terminem składania ofert),
- o wartości co najmniej 90 000,00 PLN brutto każda - jeśli usługa jest nadal wykonywana, to podana wartość odnosi się do już wykonanej części,
każda z usług wykazanych na spełnienie warunku musi być realizowana na podstawie odrębnej umowy lub, jeżeli zamówienie było udzielone w częściach i jest realizowane na podstawie jednej umowy, każda z usług wykazanych w ramach jednej tej umowy musi dotyczyć innego obiektu

b) Warunek w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli:
- Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony ( zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.), nie karanych i legitymujących się minimum 2-letnim stażem pracy na stanowisku pracownika ochrony

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, udzieloną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995);
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
2) dowody określające czy wskazane przez Wykonawcę usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień oraz wykształcenia - niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania
4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ – załącznik nr 7 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składa się Formularz ofertowy. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Oświadczenia o którym mowa w ust. 1 należy złożyć zgodnie z odpowiednim wzorem stanowiącym załączniki 2A lub 2B do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. Oświadczenia wraz z ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie o podwykonawcach jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ)
3. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
4. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 3)
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust 4 Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie na tym Formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust 4 Pzp dotyczy również Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej
6. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 lit a. stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2000,00 ZŁ (słownie: DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH 00/100 );
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na nr rachunku 64 2030 0045 1110 0000 0129 7880 z dopiskiem „Wadium – usługi ochrony mienia w GNS”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania go na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) musi zawierać nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
3) Musi zawierać określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
4) Musi zawierać kwotę gwarancji/poręczenia,
5) Musi zawierać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 105 p.z.p
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 p.z.p, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przypadkach uregulowanych w art. 98 ust. 6 p.z.p. tj, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 pzp lub art. 128 ust. 1 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 pzp lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 lit a. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust 4 Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie na tym Formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust 4 Pzp dotyczy również Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z Ofertą.
6. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
7. W Formularzu Oferty zaleca się wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca Ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do Oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
9. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
10. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. Oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio

Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VII pkt 2 ppkt 2) powinien spełniać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( tzn. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia musi posiadać aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).
Warunek określony w rozdziale VII pkt 2 ppkt 4 lit a) ( tj. w zakresie doświadczenia ) – ma spełniać co najmniej jeden z takich wykonawców ( tj. Jeden z wykonawców ma się wykazać co najmniej dwoma usługami opisanymi w w rozdziale VII pkt 2 ppkt 4 lit a))
Warunek określony w rozdziale VII pkt 2 ppkt 4 lit b) powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian szczegółowo określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 6 do SWZ. W szczególności:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Zamawiający przewidział w umowie, że zmiana nie wymaga zachowania formy pisemnej.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 455 PZP oraz wprowadzenie zmiany w postanowieniach zawartej umowy w sytuacji:
a. zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą, jeżeli w wyniku sukcesji, wstąpił on w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy. Taka zmiana wymaga przeprowadzenia w formie aneksu;
b. Zmiany osób oraz podwykonawców delegowanych do stróżowania na terenie w GNS w Sukowie
c. Inne zmiany opisane w umowie
3. W sprawach nieuregulowanych umową, stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_daleszyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy
Przewidywane rozpoczęcie świadczenia usług ochrony: 01 marca 2023
Przewidywane zakończenie świadczenia ochrony: 01 marca 2024
W przypadku gdy umowa zostanie podpisana po dniu 01 marca 2023 świadczenie usługi rozpocznie się od dnia podpisania umowy
Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy, w tym godzin świadczenia usługi uregulowane są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.