eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żory › Dostawa artykułów spożywczych, warzyw i owoców, mrożonek, nabiału, mięsa i wędlin oraz drobiu do Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach.Ogłoszenie z dnia 2023-01-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych, warzyw i owoców, mrożonek, nabiału, mięsa i wędlin oraz drobiu do Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000862368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osińska 50

1.5.2.) Miejscowość: Żory

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-240

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324345444

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp16zory@sp16.zory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp16.zory.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych, warzyw i owoców, mrożonek, nabiału, mięsa i wędlin oraz drobiu do Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50aef8fe-9c7e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055696/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów spożywczych, warzyw i owoców, mrożonek, nabiału, mięsa i wędlin oraz drobiu do Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-50aef8fe-9c7e-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu Wykonawca na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce "Centrum Pomocy".

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku "Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce "Formularze" ("Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem "Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk "dodaj załącznik").
W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z "Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta "Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z "Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadania tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce "Komunikacja".
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem "Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii zawiązanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce "Zgłoś problem".
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sp16zory@sp16.zory.pl (nie dotyczy składania ofert).
8. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25.05.2018 r., informuję, iż:
a) Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Żorach. Kontakt z Administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sp16zory@sp16.zory.pl
b) Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Pzp,
2) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
3) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora,
e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza cztery lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
f) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
g) Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych.
2) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
3) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO,
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
6) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
h) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych,
i) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
j) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Artykuły spożywcze - 146 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w Placówce, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do wysokości minimum 65% wartości brutto wskazanej w formularzu ofertowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem:
Ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Zamawiającego np. stan epidemii wirusa SARS COV-2, Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych artykułów spożywczych w okresie realizacji umowy, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb, przy czym:
a) wzrost zapotrzebowania nie będzie większy niż30% wartości umowy,
b) zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej części oddzielnie według następujących kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM 1

- Cena (C) - 60% - Sposób przyznawania punktów w kryterium "cena":
najniższa cena ofertowa
C = --------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

C - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium "cena"

KRYTERIUM 2

Warunki płatności

a) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 14 dni - 5 pkt.
b) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 21 dni - 10 pkt.
c) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 30 dni - 20 pkt.

P - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium warunki płatności

KRYTERIUM 3

Termin wymiany wadliwego produktu

a) wymiana wadliwego produktu - do 2 godzin od zgłoszenia - 10 pkt.
b) wymiana wadliwego produktu - powyżej 2 godzin od zgłoszenia - 0 pkt.

T - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium termin wymiany wadliwego produktu

KRYTERIUM 4

Dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

a) dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego - tak - 10 pkt.
b) dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego - nie - 0 pkt.

D - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

C+P+T+D = suma przyznanych punktów w kryteriach 1 - 4.

Suma przyznanych punktów w kryteriach 1 - 4 będzie sumowana.
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże któregoś z kryteriów Zamawiający przyjmie, iż za dane kryterium przyjmie wartość 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Warzywa i owoce - 50 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w Placówce, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do wysokości minimum 65% wartości brutto wskazanej w formularzu ofertowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem:
Ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Zamawiającego np. stan epidemii wirusa SARS COV-2, Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych warzyw i owoców w okresie realizacji umowy, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb, przy czym:
a) wzrost zapotrzebowania nie będzie większy niż30% wartości umowy,
b) zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej części oddzielnie według następujących kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM 1

- Cena (C) - 60% - Sposób przyznawania punktów w kryterium "cena":
najniższa cena ofertowa
C = --------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

C - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium "cena"

KRYTERIUM 2

Warunki płatności

a) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 14 dni - 5 pkt.
b) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 21 dni - 10 pkt.
c) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 30 dni - 20 pkt.

P - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium warunki płatności

KRYTERIUM 3

Termin wymiany wadliwego produktu

a) wymiana wadliwego produktu - do 2 godzin od zgłoszenia - 10 pkt.
b) wymiana wadliwego produktu - powyżej 2 godzin od zgłoszenia - 0 pkt.

T - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium termin wymiany wadliwego produktu

KRYTERIUM 4

Dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

a) dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego - tak - 10 pkt.
b) dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego - nie - 0 pkt.

D - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

C+P+T+D = suma przyznanych punktów w kryteriach 1 - 4.

Suma przyznanych punktów w kryteriach 1 - 4 będzie sumowana.
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże któregoś z kryteriów Zamawiający przyjmie, iż za dane kryterium przyjmie wartość 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mrożonki i ryby mrożone - 29 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w Placówce, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do wysokości minimum 65% wartości brutto wskazanej w formularzu ofertowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem:
Ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Zamawiającego np. stan epidemii wirusa SARS COV-2, Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych mrożonek i ryb mrożonych w okresie realizacji umowy, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb, przy czym:
a) wzrost zapotrzebowania nie będzie większy niż30% wartości umowy,
b) zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej części oddzielnie według następujących kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM 1

- Cena (C) - 60% - Sposób przyznawania punktów w kryterium "cena":
najniższa cena ofertowa
C = --------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

C - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium "cena"

KRYTERIUM 2

Warunki płatności

a) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 14 dni - 5 pkt.
b) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 21 dni - 10 pkt.
c) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 30 dni - 20 pkt.

P - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium warunki płatności

KRYTERIUM 3

Termin wymiany wadliwego produktu

a) wymiana wadliwego produktu - do 2 godzin od zgłoszenia - 10 pkt.
b) wymiana wadliwego produktu - powyżej 2 godzin od zgłoszenia - 0 pkt.

T - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium termin wymiany wadliwego produktu

KRYTERIUM 4

Dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

a) dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego - tak - 10 pkt.
b) dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego - nie - 0 pkt.

D - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

C+P+T+D = suma przyznanych punktów w kryteriach 1 - 4.

Suma przyznanych punktów w kryteriach 1 - 4 będzie sumowana.
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże któregoś z kryteriów Zamawiający przyjmie, iż za dane kryterium przyjmie wartość 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nabiał - 30 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w Placówce, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do wysokości minimum 65% wartości brutto wskazanej w formularzu ofertowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem:
Ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Zamawiającego np. stan epidemii wirusa SARS COV-2, Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego nabiału w okresie realizacji umowy, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb, przy czym:
a) wzrost zapotrzebowania nie będzie większy niż30% wartości umowy,
b) zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej części oddzielnie według następujących kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM 1

- Cena (C) - 60% - Sposób przyznawania punktów w kryterium "cena":
najniższa cena ofertowa
C = --------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

C - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium "cena"

KRYTERIUM 2

Warunki płatności

a) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 14 dni - 5 pkt.
b) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 21 dni - 10 pkt.
c) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 30 dni - 20 pkt.

P - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium warunki płatności

KRYTERIUM 3

Termin wymiany wadliwego produktu

a) wymiana wadliwego produktu - do 2 godzin od zgłoszenia - 10 pkt.
b) wymiana wadliwego produktu - powyżej 2 godzin od zgłoszenia - 0 pkt.

T - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium termin wymiany wadliwego produktu

KRYTERIUM 4

Dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

a) dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego - tak - 10 pkt.
b) dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego - nie - 0 pkt.

D - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

C+P+T+D = suma przyznanych punktów w kryteriach 1 - 4.

Suma przyznanych punktów w kryteriach 1 - 4 będzie sumowana.
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże któregoś z kryteriów Zamawiający przyjmie, iż za dane kryterium przyjmie wartość 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mięso i wędliny - 18 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w Placówce, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do wysokości minimum 65% wartości brutto wskazanej w formularzu ofertowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem:
Ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Zamawiającego np. stan epidemii wirusa SARS COV-2, Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego mięsa i wędlin w okresie realizacji umowy, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb, przy czym:
a) wzrost zapotrzebowania nie będzie większy niż30% wartości umowy,
b) zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej części oddzielnie według następujących kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM 1

- Cena (C) - 60% - Sposób przyznawania punktów w kryterium "cena":
najniższa cena ofertowa
C = --------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

C - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium "cena"

KRYTERIUM 2

Warunki płatności

a) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 14 dni - 5 pkt.
b) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 21 dni - 10 pkt.
c) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 30 dni - 20 pkt.

P - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium warunki płatności

KRYTERIUM 3

Termin wymiany wadliwego produktu

a) wymiana wadliwego produktu - do 2 godzin od zgłoszenia - 10 pkt.
b) wymiana wadliwego produktu - powyżej 2 godzin od zgłoszenia - 0 pkt.

T - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium termin wymiany wadliwego produktu

KRYTERIUM 4

Dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

a) dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego - tak - 10 pkt.
b) dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego - nie - 0 pkt.

D - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

C+P+T+D = suma przyznanych punktów w kryteriach 1 - 4.

Suma przyznanych punktów w kryteriach 1 - 4 będzie sumowana.
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże któregoś z kryteriów Zamawiający przyjmie, iż za dane kryterium przyjmie wartość 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Drób - 14 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w Placówce, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do wysokości minimum 65% wartości brutto wskazanej w formularzu ofertowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem:
Ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Zamawiającego np. stan epidemii wirusa SARS COV-2, Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego drobiu w okresie realizacji umowy, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb, przy czym:
a) wzrost zapotrzebowania nie będzie większy niż30% wartości umowy,
b) zmniejszenie zapotrzebowania nie może być mniejsze niż 60% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej części oddzielnie według następujących kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM 1

- Cena (C) - 60% - Sposób przyznawania punktów w kryterium "cena":
najniższa cena ofertowa
C = --------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

C - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium "cena"

KRYTERIUM 2

Warunki płatności

a) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 14 dni - 5 pkt.
b) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 21 dni - 10 pkt.
c) termin płatności od dnia doręczenia faktury - 30 dni - 20 pkt.

P - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium warunki płatności

KRYTERIUM 3

Termin wymiany wadliwego produktu

a) wymiana wadliwego produktu - do 2 godzin od zgłoszenia - 10 pkt.
b) wymiana wadliwego produktu - powyżej 2 godzin od zgłoszenia - 0 pkt.

T - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium termin wymiany wadliwego produktu

KRYTERIUM 4

Dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

a) dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego - tak - 10 pkt.
b) dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego - nie - 0 pkt.

D - ogólna liczba punktów przyznana w kryterium dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

C+P+T+D = suma przyznanych punktów w kryteriach 1 - 4.

Suma przyznanych punktów w kryteriach 1 - 4 będzie sumowana.
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże któregoś z kryteriów Zamawiający przyjmie, iż za dane kryterium przyjmie wartość 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa w okresach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy, polegające na:
a) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ ma realizację przedmiotu zamówienia w tym zmiany ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) zmianie terminu, częstotliwości dostaw i sposobu wykonywania umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zamiana sposobu wykonywania lub terminu, częstotliwości realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
c) w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy tj. zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.
d) przedłożeniu przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.
e) wprowadzeniu do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/ udoskonalonego produktu powodującego wycofanie dotychczasowego za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową.
f) dopuszczeniu się zmiany umowy w zakresie numeru katalogowego, nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów - w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
g) zwiększenie o 10% wartości umowy brutto, o ile stało się to niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostawy oraz prawidłowego funkcjonowania stołówki na skutek okoliczności jakich nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania o zamówienie.
h) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się ono niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
aa) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
ab) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
ac) jeżyli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.
W przypadkach, o których mowa w pkt. h i i :
1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy, gdy zmiany te są nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z rozdziałem XIII niniejszej specyfikacji.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.