eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Wykonanie odw. drogi pow. nr 1822W ul. Niepodległości w g. Wieliszew, odw. drogi pow. nr 1818W ul. Mireckiego w m. Legionowo, odw. skrzyżowania ul. Akacjowej i ul. Kościelnej w g. Nieporęt, (...)Ogłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie odw. drogi pow. nr 1822W ul. Niepodległości w g. Wieliszew, odw. drogi pow. nr 1818W ul. Mireckiego w m. Legionowo, odw. skrzyżowania ul. Akacjowej i ul. Kościelnej w g. Nieporęt, (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legionowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-119

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227640156

1.5.8.) Numer faksu: 227640450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpu@powiat-legionowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie odw. drogi pow. nr 1822W ul. Niepodległości w g. Wieliszew, odw. drogi pow. nr 1818W ul. Mireckiego w m. Legionowo, odw. skrzyżowania ul. Akacjowej i ul. Kościelnej w g. Nieporęt, (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db7083cb-9c89-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039338/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych i skrzyżowań

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w
j.polskim w formie elektronicznej za pośredn. platformy zakupowej, zwanej dalej platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski/proceedings 2. Komunikacja, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektr. za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania(wpływu) przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.3. Zam. przekazuje Wykonawcom
informacje w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odp. na pyt., zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zam. zamieszcza na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem
jest konkretny Wyk., przekazywana jest w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wyk..4.Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zam., gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do
folderu SPAM.5.Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. Prez. Rady Min. z dnia 30.12.2020 r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zam. publ. lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), Zam. określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa, inna niż Internet Explorer ,4)włączona obsługa JavaScript,5)zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu
TLS 1.3,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.6.Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go
za wiążący,2)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 7.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób
niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności
za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana
pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.8. Oferty,
oświadczenia art. 125 ust. 1Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych jest Powiat Legionowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; 2) Powiat Legionowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1; 3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i
zakresie niezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez Administratora w związku z
przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a po rozstrzygnięciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której Wykonawca jest stroną; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 .09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres wskazany przepisami prawa, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, oraz do momentu przedawnienia roszczeń; 6) na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada
Pani/Pan prawo do żądania od administratora: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśli żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, b) sprostowania swoich danych osobowych, c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 7) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem
jego oferty; 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie odwodnienia DP 1822W ul. Niepodległości w gminie Wieliszew, w ramach zadania pn. „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań.”3. W zakresie przedmiotu zamówienia zostaną w szczególności wykonane następujące roboty:
1) wykonanie robot rozbiórkowych, przygotowawczych oraz pomiarowych,
2) wykonanie robót ziemnych,
3) wykonanie odwodnienia, w skład których wchodzą: ściek przy-krawężnikowy, studnie rewizyjne oraz baterie skrzynek rozsączających/wyloty kanalizacji deszczowej do rowu otwartego, rów otwarty z umocnionymi skarpami i obrzeżem betonowym, ogrodzenie panelowe wokół rowu,
4) odtworzenie konstrukcji jezdni/wykonanie zieleni,
5) wykonanie stałej i czasowej organizacji ruchu.
Powyższe roboty budowlane zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej ) projekt budowlano – wykonawczy/projekt techniczny stanowiący załącznik do SWZ,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik do SWZ,
3) przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ,
4) tymczasowa organizacja ruchu na czas trwania robót stanowiąca załącznik do SWZ.
5. W przypadku wystąpienia rozbieżności w załącznikach do SWZ przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów:
1) projekt budowlano – wykonawczy/projekt techniczny,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
3) przedmiar robót.
6. Roboty musza być wykonane zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SWZ.
7. W przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających prowadzenie robót obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczyć i oznakować obszar uszkodzonych nawierzchni do czasu ich naprawy.
8. Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć i oznakować front robót w pasie drogowym.
9. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody, a w przeciwnym wypadku Zamawiający dokona potrącenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę w wysokości pełnej wartości szkody.
10. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na okres realizacji zamówienia, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia, tj. na stanowisku:
1) operatora koparko-ładowarki,
2) brukarza.
11. Wykonanie ww. czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie).
12. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy.
13. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem ww. osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.
14. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru robót.
3. Jeżeli w SWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń i materiałów, jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów równoważnych, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryterium oceny:
- cena;
- okres gwarancji,
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta która zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1818W ul. Mireckiego w miejscowości Legionowo w ramach zadania pn. „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań.” W zakresie przedmiotu zamówienia zostaną w szczególności wykonane następujące roboty: 1) wykonanie robot rozbiórkowych, przygotowawczych oraz pomiarowych, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) wykonanie odwodnienia, w skład których wchodzą: ściek przy-krawężnikowy, studnie rewizyjne oraz baterie skrzynek rozsączających/wyloty kanalizacji deszczowej do rowu otwartego, rów otwarty z umocnionymi skarpami i obrzeżem betonowym, ogrodzenie panelowe wokół rowu, 4) odtworzenie konstrukcji jezdni/wykonanie zieleni, 5) wykonanie stałej i czasowej organizacji ruchu.
Powyższe roboty budowlane zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej dla każdej z części oddzielnie: 1) projekt budowlano – wykonawczy/projekt techniczny stanowiący załącznik do SWZ,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik do SWZ, 3) przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ, 4) tymczasowa organizacja ruchu na czas trwania robót stanowiąca załącznik do SWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności w załącznikach do SWZ przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów: 1) projekt budowlano – wykonawczy/projekt techniczny, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) przedmiar robót. Roboty musza być wykonane zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SWZ. W przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających prowadzenie robót obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczyć i oznakować obszar uszkodzonych nawierzchni do czasu ich naprawy.
Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć i oznakować front robót w pasie drogowym. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody, a w przeciwnym wypadku Zamawiający dokona potrącenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę w wysokości pełnej wartości szkody. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na okres realizacji zamówienia, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia, tj. na stanowisku: 1) operatora koparko-ładowarki, 2) brukarza. Wykonanie ww. czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie). Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem ww. osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru robót. Jeżeli w SWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń i materiałów, jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów równoważnych, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryterium oceny:
- cena;
- okres gwarancji,
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta która zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Akacjowej i ul. Kościelnej w gminie Nieporęt, w ramach zadania pn.: „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań.” W zakresie przedmiotu zamówienia zostaną w szczególności wykonane następujące roboty: 1) wykonanie robot rozbiórkowych, przygotowawczych oraz pomiarowych, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) wykonanie odwodnienia, w skład których wchodzą: ściek przy-krawężnikowy, studnie rewizyjne oraz baterie skrzynek rozsączających/wyloty kanalizacji deszczowej do rowu otwartego, rów otwarty z umocnionymi skarpami i obrzeżem betonowym, ogrodzenie panelowe wokół rowu,
4) odtworzenie konstrukcji jezdni/wykonanie zieleni, 5) wykonanie stałej i czasowej organizacji ruchu. Powyższe roboty budowlane zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej dla każdej z części oddzielnie: 1) projekt budowlano – wykonawczy/projekt techniczny stanowiący załącznik do SWZ, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik do SWZ, 3) przedmiar robót stanowiący załącznik do SWZ, 4) tymczasowa organizacja ruchu na czas trwania robót stanowiąca załącznik do SWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności w załącznikach do SWZ przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów:
1) projekt budowlano – wykonawczy/projekt techniczny, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) przedmiar robót. Roboty muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SWZ.
W przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających prowadzenie robót obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczyć i oznakować obszar uszkodzonych nawierzchni do czasu ich naprawy. Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć i oznakować front robót w pasie drogowym. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody, a w przeciwnym wypadku Zamawiający dokona potrącenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę w wysokości pełnej wartości szkody. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na okres realizacji zamówienia, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia, tj. na stanowisku: 1) operatora koparko-ładowarki, 2) brukarza. Wykonanie ww. czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie). Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem ww. osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru robót. Jeżeli w SWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń i materiałów, jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów równoważnych, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie kryterium oceny:
- cena;
- okres gwarancji,
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta która zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz zdolności zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane, których przedmiotem była budowa kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej każda o wartości co najmniej: 50 000,00 PLN (brutto) – w przypadku zamówienia wskazanego w części 1 i części 2 oraz 25 000,00 PLN (brutto) – w przypadku zamówienia wskazanego w części 3, w tym każde zamówienie obejmowało swoim zakresem odtworzenie nawierzchni.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:
 w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej:
 jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 jedną osobą, która będzie pełnić funkcję operatora koparki oraz ładowarki,
 jedną osobą, która będzie pełnić funkcję brukarza drogowego.
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte:
 w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik do SWZ;
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane, których przedmiotem była budowa kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej każda o wartości co najmniej: 50 000,00 PLN (brutto) – w przypadku zamówienia wskazanego w części 1 i części 2 oraz 25 000,00 PLN (brutto) – w przypadku zamówienia wskazanego w części 3, w tym każde zamówienie obejmowało swoim zakresem odtworzenie nawierzchni, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj. co najmniej: jeden kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, jeden operator koparki oraz ładowarki, jeden brukarz drogowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert:
1) dla oferty częściowej nr 1: 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100),
2) dla oferty częściowej nr 2: 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100),
3) dla oferty częściowej nr 3: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi
znaleźć się na rachunku Zamawiającego;
2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299, z 2022 r. poz. 807, 1079). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w
Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424 0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.
98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w postaci elektronicznej. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi
być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa Zamówień publicznych.
Gwarancja musi umożliwić skuteczne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania
wadium. 8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty; 2) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 4) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
5) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 6) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 (uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej) i ust. 5 (warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zm. term. reali.w przypadku: a)zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót budow. zgodnie z dok. proj. i harmo., w szczególności gwałtowne opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosf. i inne klęski żywiołowe występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których
zaistnienie i skutki uniemożliwiają wykonanie zawartej umowy zgodnie z jej treścią. Strony przewidują możliwość wydłuż. term. realizacji całego zamów. o okres potrzebny do wykonania robót po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu . Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia
drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu; b)prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku, ze znaleziskami w trakcie prowadzenia robót; c)odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych
materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym; d)w przypadku dokonanych przez Zam. zmian w dokumentacji technicznej - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z dokonania zmian uzasadniający zmianę terminu; e)jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dok. proj. warunki geologiczne.
warunki terenowe w szczególności podziemne urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do
wykonania prac wynikających z nowych warunków; f)wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dok. projek. i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy; g)zmiany przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub
sposób prowadzenia robót, termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody; h) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót zgodnie z przyjętą technologią, wiedzą i sztuką budowlaną, utrzymujących się przez kolejne trzy dni, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Insp. Nadz.; i)wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania
umowy, a jednocześnie za wystąpienie tych okoliczności nie ponosi odpowiedzialności Wyk. W szczególności zmianę terminu wykonania przedm. umowy może uzasadniać przekroczenie terminów określonych w Kod. postęp. admi. dla procedur adm. lub innych terminów określonych w przepisach prawa mających wpływ na czas realizacji przedmiotu umowy; j)zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wyk., 2)zmiany osób realizujących
zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ; zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organiz.; zmiany Podw., przy pomocy którego Wyk. wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy Podw. posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonom. i finan., nie gorszej niż dotychczasowy Podw. ; zmiana kierownika budowy na wniosek Zam., jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wyk. zobowiązany jest
wówczas dokonać zmiany kierownika budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zam. Zam. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo–finansowym; gdy zajdzie konieczność
powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia Podw. niewskazanemu w ofercie. Zam. przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tj. w zakresie zobowiązania Wyk. do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania, pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego
napodstawie ustawy Pzp - na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r. poz. 835):
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Pełna nazwa postępowania:Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1822W ul. Niepodległości w gminie Wieliszew, odwodnienia drogi powiatowej nr 1818W ul. Mireckiego w miejscowości Legionowo, odwodnienia skrzyżowania ul. Akacjowej i ul. Kościelnej w gminie Nieporęt, w ramach zadania pn. „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.