eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bochnia › Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w BrzeźnicyOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOCHNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@bochnia-gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugbochnia/Article/id,240546.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abe4e19b-9c94-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058001

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056336/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Brzeźnicy o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno - szatniowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bochnia-gmina

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bochnia-gmina

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/bochnia-gmina.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/bochnia-gmina i formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania po pojawieniu się komunikatu, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/bochnia-gmina w sekcji „Komunikaty”.
5. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/bochnia-gmina do konkretnego wykonawcy.
6. Wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem Platformy Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
8. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (E-dowód podpis elektroniczny) przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione, a następnie złożyć pod rygorem nieważności przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/bochnia-gmina
9. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Gmina Bochnia przetwarza dane zawarte w ofertach albo we wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 ze zm.). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie ogólne”) mają charakter danych osobowych.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bochnia reprezentowana przez Wójta.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Gmina Bochnia, Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, poprzez email: ug@bochnia-gmina.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 14 690 11 20.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, poprzez email: iod@iods.pl.
4. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o zamówienie publiczne oraz do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy” prowadzonym w trybie podstawowym, nr postępowania IFS.271.1.2023

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IFS.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzeźnica.
W zakres zamówienia wchodzą:
1) przebudowa fragmentu istniejącej szkoły podstawowej
2) budowa sali gimnastycznej o wymiarach 35,25m x 15,24m i wysokości budynku mierzonej w poziomie wejścia głównego 9,97m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem pomiędzy projektowanym budynkiem a istniejącą szkołą,
3) wykonanie następujących instalacji:
a) wewnętrzne: elektryczna i odgromowa (w tym instalacja fotowoltaiczna), wody zimnej i ciepłej, instalacja centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni gazowej i zakupem kotła kondensacyjnego, sanitarna, gazowa, wentylacja mechaniczna, instalacja hydrantowa
b) zewnętrzne: instalacja gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowa, przyłącza wody, elektryczna.
4) roboty wykończeniowe, stolarka okienna i drzwiowa, systemowa podłoga sportowa, posadzki PCV, płytki ceramiczne i gresowe, elewacja
5) wyposażenie obiektu min.: meble, sanitariaty, magazyn sprzętu, sprzęt sportowy stały, lekkoatletyczny i ruchomy (dla każdego z projektowanych boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej) i inne
6) zagospodarowanie terenu: parkingi, chodniki, ogrodzenie, droga pożarowa, przebudowa zjazdu, mała architektura, nasadzenia
7) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie jej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Bochni w celu uzyskania klauzuli
8) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu
Podstawowe parametry obiektu:
a) Powierzchnia całkowita: 619,28 m²
b) Powierzchnia zabudowy: 619,28 m²
c) Powierzchnia użytkowa: 528,96 m²
d) Kubatura: 4556,6 m²
Zakres robót szczegółowo określają przedmiar robót, załączona dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262520-2 - Roboty murowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

39290000-1 - Wyposażenie różne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314310-7 - Układanie kabli

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Kryterium I - Cena – waga 60 %
2) Kryterium II - Okres gwarancji i rękojmi na realizowany przedmiot umowy – waga 40 %
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w oparciu o podane kryteria w sumie uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na realizowany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiada wiedzę i doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budowę sali gimnastycznej, sportowej, hali sportowej, sali/hali widowiskowej, widowiskowo-sportowej lub inny kubaturowy obiekt sportowy wraz z robotami towarzyszącymi o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy,
UWAGI:
• Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego warunku, należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.
• Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
• W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane.
• Zamawiający uzna, iż zamówienie zrealizowano w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert jedynie w sytuacji, gdy data zakończenia realizacji zamówienia będzie datą zawierającą się w tym okresie.

b) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie:
- osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w swojej specjalności po uzyskaniu uprawnień polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień*
- osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w swojej specjalności po uzyskaniu uprawnień polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień*
- osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w swojej specjalności po uzyskaniu uprawnień polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień*,

* w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 7 do SWZ, w oparciu o zamieszczony na Platformie wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta w Banku: 27 8589 0006 0260 0110 0001 0004 z dopiskiem „Wadium – postępowanie nr IFS.271.1.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.
3. W przypadku, o którym mowa w rozdziale VIII ust.3 Wykonawcy dołączają do oferty również oświadczenie, z którego wynika, które roboty lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
1) zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która będzie podlegać waloryzacji w przypadku:
a) wysokości stawki podatku od towarów i usług.
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
e) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – szczególne warunki zmiany zostały określone w § 14 „Waloryzacja wynagrodzenia”

2) terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:
a) siłą wyższą
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych
- wystąpienia opadów deszczu w ilości uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót,
- wystąpienia opadów śniegu w ilości uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych – przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót,
- wystąpienia ekstremalnie wysokich temperatur uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót budowlanych
c) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót,
d) zmiany zakresu prac objętych niniejszą Umową w przypadku zastosowania zmian opisanych w pkt.3);
e) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu;
f) jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych, lub innych zostaną ujawnione dotychczas nieznane elementy zabudowy uniemożliwiające prowadzenie tych robót
g) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów,
h) zawieszenia, opóźnienia lub przestoju w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie wynikających z winy Wykonawcy,

3) zmiany materiałów, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na podstawie której należy wykonać roboty, stanowiącej załącznik do SWZ, spowodowaną:
- zaprzestaniem produkcji;
- udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę dłuższym terminem ich dostawy na plac budowy;
- wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii realizacji robót pozwalających na poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji przyszłego obiektu
c) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

4) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy, powierzenie określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu postępowania opisanego w § 4 niniejszej Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bochnia-gmina

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie należy wykonać w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Przez termin wykonania zamówienia Zamawiający rozumie termin zgłoszenia do odbioru wykonanych robót kompletnych wedle przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu i potwierdzeniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Bochni o złożeniu przez wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w celu uzyskania klauzuli.
3. Zamawiający dodatkowo wprowadza terminy pośrednie realizacji zamówienia:
1) wykonanie stanu surowego zamkniętego obiektu w terminie do 31.10.2023 roku
2) wykonanie pozostałych kompletnych robót budowlanych opisanych w rozdziale IV SWZ i zgłoszenia ich do odbioru Zamawiającemu w terminie – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy
3) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz wykonanie przez wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie jej w PODG – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy
4. Zamawiający wskazuje, iż niedotrzymanie wyżej określonych terminów będzie skutkować naliczeniem kar umownych opisanych w projekcie umowy §9 ust.1 pkt1.
5. Zakończenie zadania w terminie jest bardzo ważne z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.