eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Brzozową i ul. SadowąOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Brzozową i ul. Sadową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251582677

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamenhofa 2b

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627352576

1.5.8.) Numer faksu: 627352664

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzdostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mzd.osw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Brzozową i ul. Sadową

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a47dd16b-9ca1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057900

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052156/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Brzozową i ul. Sadową

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_osw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: przetargi@mzdostrow.pl
2) platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_osw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor IntelIV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,Linux,lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorerminimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany
program AdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8)Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a)akceptuje warunki korzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie ofertyw sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią
oferty przed upływem terminu składania ofert (np.złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.10)Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje11) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 21.1 Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie
z przepisami krajowymi.
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel.: (62) 735 25 76, fax.: (62) 735 26 64, e-mail: biuro@mzd.osw.pl,
2) Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mzd.osw.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZD.263.2.2023.I3

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim (na odcinku od ul. Południowej do wiaduktu w rejonie ul. Miłej) wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej-Sadowej-Brzozowej. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. ze zmianami.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
• przebudowę skrzyżowania ul. Wrocławskiej, Sadowej i Brzozowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinkach o długości ok. 178m na ulicy Wrocławskiej oraz
ok. 161m na ulicy Sadowej i Brzozowej i polega na wykonaniu: skrzyżowania typu rondo, poszerzenia jezdni na wlotach, ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągów pieszo-rowerowych dł. ok. 184m, chodników i zjazdów
z betonowej kostki brukowej. Wykonane zostanie również odwodnienie nowoprojektowanego ronda.
• rozbudowę ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Południowej do wiaduktu - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej dł. ok. 635m oraz modernizacji nawierzchni jezdni na odcinku dł. ok. 250m
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 9, przedmiarach robót (załącznik nr 10) oraz dokumentacji projektowej (załączniki
nr 11-12).
Miejsce inwestycji – ul. Wrocławska w Ostrowie Wielkopolskim – odcinek od
ul. Południowej do wiaduktu drogowego w rejonie ul. Miłej (dł. ok. 870m).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233128-2 - Roboty budowlane w zakresie rond

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, obejmujących m.in. roboty: branży drogowej, branży sanitarnej, branży telekomunikacyjnej, branży energetycznej – usunięcie kolizji oraz budowa oświetlenia drogowego – zgodnie ze specyfikacją opisaną w przedmiarach robót (załącznik nr 10)
Wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 została oszacowana na 30% zamówienia podstawowego. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych, udzielonego zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wykonawca powinien spełniać niżej określony warunek, dotyczący sytuacji finansowej
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa - w tym celu składane dokumenty mają dotyczyć tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), na następującym minimalnym poziomie zdolności:
- Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN

4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- dwie roboty budowlane w zakresie budowy rozbudowy, przebudowy dróg klasy co najmniej Z odpowiadające zakresowi i złożoności porównywalnej
z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości minimum
2 000 000,00 zł brutto każda
b) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji
zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do:
- kierowania robotami budowalnymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (kierownik budowy) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w zakresie branży drogowej;
- kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w zakresie branży elektrycznej;
- kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zgodnie
z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w zakresie branży teletechnicznej.

UWAGA!
Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U.2021.1646 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu robót budowlanych (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 4 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymieniona robota jest doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.3 ppkt 1 SWZ.

2) Wykazu osób, które będą uczestniczy w wykonaniu zamówienia – zgodnie
z załącznikiem nr 5 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. b SWZ),
Uwaga: Wypełniając oświadczenie, w tabeli należy zaznaczyć poprzez podkreślenie zwrotu „polegamy” lub „nie polegamy” sposób dysponowania osobami posiadającymi wskazane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Zaznaczenie zwrotu „polegamy” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.3 ppkt 2 SWZ.

3) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 7 ppkt 3 SWZ dotyczącego zdolności finansowej).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia i spełniania warunków – załącznik nr 2
3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (doświadczenia) – załącznik nr 3a
4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) – załącznik nr 3b
5. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 4
6. Wykaz osób – załącznik nr 5
7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6
8. Zbiorcze zestawienie kosztów – załącznik nr 7
9. Wzór umowy – załącznik nr 8
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 9
11. Przedmiary robót (kosztorysy ofertowe) – załącznik nr 10
12. Dokumentacja - rondo – załącznik nr 11
13. Dokumentacja – ścieżka + nawierzchnia – załącznik nr 12

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

40.000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Pełnomocnictwo z podaniem zakresu, imienia i nazwiska pełnomocnika
2. Każdy z wykonawców składa oddzielnie aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2) W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7 SWZ,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 6).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2, która spowodowana będzie:
a) wystąpieniem niesprzyjających warunków realizacji przedmiotu umowy w szczególności:  siły wyższej (np.: wojna, strajk, stan klęski żywiołowej, epidemia itd.); warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0֯ C, wiatru uniemożliwiającego pracę maszyn budowlanych, gwałtownych opadów deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
 warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów; niewypałów i niewybuchów;
 wykopalisk archeologicznych; odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.); odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);
b) koniecznością wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,
c) koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji,
d) zmianami w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, e) pisemnym żądaniem wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w przebudowywanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego Wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw;
g) zmianą terminu będącego następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania;
h) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności dotyczyć będą:
 nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;
 konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
 przedłużającej się procedury wyboru oferty - powyżej 30 dni;
z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2. w zakresie zmiany wynagrodzenia:
1) Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 pod warunkiem wykazania ... Pełen zakres zmian zawarto w § 18 wzoru umowy - załącznik nr 7 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_osw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.