eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Sprzedaż energii elektrycznej dla Aresztu Śledczego w GliwicachOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sprzedaż energii elektrycznej dla Aresztu Śledczego w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319859

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Siemińskiego

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 4000800

1.5.8.) Numer faksu: 0322395067

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_gliwice@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-gliwice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż energii elektrycznej dla Aresztu Śledczego w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8efc9cc2-9ca5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057838

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8efc9cc2-9ca5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-8efc9cc2-9ca5-11ed-94da-6ae0fe5e7159
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: as_gliwice@sw.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach, ul. Jana Siemińskiego 10, 44-100 Gliwice.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych powołanym w Areszcie Śledczym w Gliwicach pod adresem siedziby wskazanym w pkt 1.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO –w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zastanie dokumentacja przetargowa w oparciu o przepisy ustawy PZP.

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7. Posiadają Państwo prawo do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania ich z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzania Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.1.2023.RŁ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 312080 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Aresztu Śledczego w Gliwicach.

2. Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi łącznie: 280000 kWh w okresie obowiązywania Umowy.

3. Przyjęte do umowy zużycie energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny, służący
do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i porównania ofert. Nie stanowi ono zobowiązania dla Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie wg wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.
4. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
1) 09310000-5 – Elektryczność,
2) 09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.
5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z opisami ustawy Prawo energetyczne oraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
6. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) oraz wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019, poz. 503). Standardy jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych i polskich normach.
7. Lokalny operator OSD dla punktu PPE: Tauron Dystrybucja S.A Kraków
8. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw.
9. Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia musi posiadać uprawnienia w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadać ważną Koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto za całość zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – za spełniających ten warunek Zamawiający uzna wykonawców posiadających aktualną koncesję umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wg. Załącznika nr 3, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego (Załącznik nr 6)
b) oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę – Załącznik nr 4

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) braku podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wg. Załącznika nr 3, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego (Załącznik nr 6)
b) oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę – Załącznik nr 4 .
3) aktualną koncesję umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia, o której mowa
w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 716, z późn. zm.).;

2. Zamawiający może wezwać również pozostałych wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów wskazanych w punkcie 1 (powyżej), aktualnych na dzień ich złożenia, jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do artykułu 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710), w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy, Strony dopuszczają jednokrotną waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w okresie realizacji umowy.
2. Zasady waloryzacji, o których mowa w ust.1 są następujące :
1) przez zmianę kosztów związanych z realizacją Umowy rozumie się zarówno ich wzrost jak i obniżenie względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
2) waloryzacja ma zastosowanie, jeżeli wartość zmiany, o której mowa w ust. 2 wyniosła co najmniej 20% od początku obowiązywania umowy;
3) waloryzacja dopuszczalna jest najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
4) zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie wyłącznie dostaw niewykonanych od pierwszego miesiąca następującego po 6 miesiącach od dnia rozpoczęcia realizacji umowy;
5) uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia jest każda ze Stron;
6) obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 na zmianę wynagrodzenia należy do Strony występującej z wnioskiem o waloryzację;
7) wartość zmiany zostanie ustalona na podstawie porównania ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii S.A., w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta Wykonawcy;
8) Wykonawca zobowiązany jest do waloryzacji wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu realizacji dostaw, jeżeli okres obowiązywania umowy z Podwykonawcą przekracza 6 miesięcy;
9) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczalna w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 10% wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie eZamówienia, używając przycisku „Złóż ofertę”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.