eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Przeprowadzenie warsztatów/szkoleń dla dzieci i młodzieży z profilaktyki zdrowia psychicznego na terenie Miasta Jastrzębie-ZdrójOgłoszenie z dnia 2023-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie warsztatów/szkoleń dla dzieci i młodzieży z profilaktyki zdrowia psychicznego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003461374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 9

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 0-32 4349657

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.jastrzebie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie warsztatów/szkoleń dla dzieci i młodzieży z profilaktyki zdrowia psychicznego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a605ded8-9ca6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022830/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Przeprowadzenie warsztatów/szkoleń dla dzieci i młodzieży z profilaktyki zdrowia psychicznego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Jastrzębie-Zdrój - Miasto Rodziny"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a605ded8-9ca6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
• e-Zamówienia- https://ezamowienia.gov.pl/
• https://www.ops.jastrzebie.pl/
Zgodnie z punktem X SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z punktem X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z punktem II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z punktem II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.260.2.2023.JMR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 45000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów (spotkań edukacyjno- profilaktycznych) z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.
Warsztaty dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Liczba 18 grup po 12 osób w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój. Cykl 5 spotkań trwających 2 godziny zegarowe każde. Maksymalna ilość godzin do przepracowania 180h do końca trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmniejszenia ilości grup w zależności od zapotrzebowania wybranych placówek.
Celem warsztatów jest: profilaktyka i pomoc dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu trudności i
problemów z którymi się borykają. Zajęcia mają na celu zapobieganie alienacji, depresji, zagrożeniom
suicydalnym, wypracowanie podstawowych umiejętności rozpoznawania takich objawów,
odpowiedniej reakcji na nie, przeciwdziałanie hejtowaniu wśród młodzieży oraz zagrożeniom
związanym z uzależnieniami. Warsztaty wskażą również miejsca, gdzie dzieci i młodzież może zwrócić się o pomoc oraz podniosą kompetencje społeczne uczestników.

Poruszana tematyka warsztatów:
I. Depresja, samobójstwa, samookaleczenia, uzależnienia
- mity, stereotypy, fakty
- objawy (na co zwrócić uwagę)
- czynniki ryzyka
- czynniki chroniące
- gdzie szukać pomocy dla siebie?
- jak pomóc innym?
II. Konflikty z rówieśnikami i rodzicami
- rozróżnienie między zjawiskiem konfliktu a przemocy
- mity, stereotypy, fakty na temat przemocy
- objawy (na co zwrócić uwagę)
- czynniki ryzyka
- czynniki chroniące
- gdzie szukać pomocy dla siebie?
- jak pomóc innym?
- wzmacnianie umiejętności interpersonalnych – konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów
- asertywność i stawianie granic.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY TYCH OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena 60 pkt
Dodatkowe kompetencje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40 pkt
Razem 100 pkt
• W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą 100 pkt.
• W przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
OLP = C + A
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”.
A – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Dodatkowe kompetencje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”.

• Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące:
A. Kryterium: Cena - C
Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 60 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:
cena najniższa
---------------------- x 60 pkt = C (ilość punktów dla danej oferty)
cena badanej oferty

B. Kryterium: Dodatkowe kompetencje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – A
Punktacji podlegać będzie posiadanie dodatkowych kompetencji osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w przedmiocie ilości przeprowadzonych warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu kompetencji społecznych i/lub tematyki zdrowia psychicznego dla uczniów, w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert : A- 40 pkt
a) - osoba wyznaczona do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła od 1 do 2 warsztatów/szkoleń psychoedukacyjnych z zakresu kompetencji społecznych i/lub tematyki zdrowia psychicznego - 10 pkt
b) - osoba wyznaczona do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła od 3 do 4 warsztatów/szkoleń psychoedukacyjnych z zakresu kompetencji społecznych i/lub tematyki zdrowia psychicznego - 20 pkt
c)- osoba wyznaczona do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła od 5 do 6 warsztatów/szkoleń psychoedukacyjnych z zakresu kompetencji społecznych i/lub tematyki zdrowia psychicznego -30 pkt
d)- osoba wyznaczona do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła od 7 i więcej warsztatów/szkoleń psychoedukacyjnych z zakresu kompetencji społecznych i/lub tematyki zdrowia psychicznego - 40 pkt
Osoba skierowana do realizacji zamówienia w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe kompetencje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do
realizacji zamówienia, posiadającą:
- wykształcenie wyższe na jednym z wymienionych kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia
bądź wykształcenie medyczne o specjalizacji psychiatria,
- co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dziećmi i/lub młodzież w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz dziecka i rodziny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. wykaz osób skierowanych do realizacji usługi: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do
realizacji zamówienia, posiadającą:
- wykształcenie wyższe na jednym z wymienionych kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia
bądź wykształcenie medyczne o specjalizacji psychiatria,
- co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dziećmi i/lub młodzież w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz dziecka i rodziny.
Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
• Załącznik nr 1- Formularz oferty
• Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
• Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
• Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO
• Załącznik nr 6 - Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
• Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Załącznik nr 8 - Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi - podmiotowe środki dowodowe
• Załącznik nr 9 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
• Załącznik nr 10 - Wzór umowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ).
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ). Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy - załącznik nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pomocą platformy e-zamowienia pod adresem http://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.